آدرس ایمیل جدید مجله japr@ut.ac.ir می باشد.

تغییر فرایند بررسی مقاله