درباره نشریه

موسسه روانشناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران نشریه " پژوهش های کاربردی روانشناختی " با هدف انتشار مقالات پژوهشی و کاربردی در حوزه های مختلف رشته روانشناسی در پاییز سال 1389  آغاز نمود.

این نشریه در تاریخ 27/10/88 طی نامه شماره 3/11/1742، مجوز انتشار مجله با رتبه علمی – پژوهشی را از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کسب کرده و درتاریخ 10/07/89 طی نامه شماره 223599، عضویت در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC ) را دریافت نموده است.

محورهای موضوعی نشریه:

در این نشریه مقالاتی مورد بررسی قرار می گیرند که  د رحوزه پژوهش های کاربردی و در حیطه های روانشناسی بالینی، روانشناسی رشد و آموزش، روانشناسی عصب شناختی و فیزیولوژیکی و علوم شناختی انجام گرفته باشند.