پژوهش های کاربردی روانشناختی (JAPR) - اهداف و چشم انداز