راهنمای نویسندگان

مجله پژوهش‌های کاربردی روانشناختی

 مؤسسه روانشناسی و علوم تربیتی

 دانشکده روا‌نشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

  

راهنمای نویسندگان

  

شرایط بررسی مقالات

 

×        مقاله قبلاً در مجله دیگری چاپ نشده باشد.

 

×        مقاله در زمینه روانشناسی و برگرفته از یافته‌های پژوهشی باشد.

 

×        مقالات دریافت شده بازگردانده نخواهد شد.

 

×        فصلنامه در رد،‌ اصلاح یا ویرایش آزاد است.

 

×        مسئولیت محتوای علمی مقاله‌ها با نویسنده یا نویسندگان آن است.

 

×        مقالات دریافت شده نخست توسط هیات تحریریه مورد بررسی قرار گرفته و در صورت انطباق با آ‌یین‌نامه مجله، برای داوری ارسال خواهد شد.

 

×        آراء و نظرهای مندرج در نوشته‌ها مبین نظر و آراء مجله نیست.

 

×        مقالاتی که مطابق فرمت تعیین شده و در زمان های اعلام شده مجله تنظیم و بارگذاری، پیگیری و اصلاح یا ... نشوند از روند بررسی حذف خواهند شد.

 

×        ترکیب تنظیم مقالات تأیید شده برای چاپ بنا به نظر هیئت تحریریه مجله خواهد بود.

 

×        نقل مطالب مجله با ذکر مأخذ بلامانع است.

  

شکل ظاهری مقاله و ویژگی های آن: کاملا بر طبق نمونه مقالات در آخرین شماره مجله (چکیده ها دو ستونه نشوند).

 

مقاله بر اساس ضوابط زیر تنظیم شود:

 

×        عنوان: موجز و متناسب با محتوا، هدف و یافته‌های پژوهش

 

×        نام نویسنده (نویسندگان): همراه با مشخصات فردی، علمی و شغلی

 

×        چکیده فارسی و انگلیسی: حداکثر 189 واژه (چکیده انگلیسی عینا ترجمه چکیده فارسی)، در یک پاراگراف و مانند فرمت اخرین شماره های جدید مجله شامل بیان مسئله، هدف، روش، نمونه،‌ ابزار، یافته‌های پژوهش و نتایج و بحث (در صورت عدم مطابقت ادبی و محتوائی چکیده ها، مقاله از الویت خارج می شود).

 

×        واژه‌های کلیدی فارسی و انگلیسی: متناسب با عنوان مقاله (3 کلمه)

 

×        مقدمه: بیان مسئله، مبانی نظری و پیشینه پژوهش، هدف (ها)، فرضیه یا پرسش (های) پژوهش

 

×        روش: جامعه آماری، روش نمونه برداری، گروه نمونه مورد مطالعه،‌ ابزار پژوهش با ذکر اعتبار و روایی آن و روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها

 

×        نتایج: یافته‌های آماری، جدول‌ها به شکل Academic (شماره و عنوان در بالای آن) و نمودارها (شماره و عنوان در زیر آن)

 

×        بحث و نتیجه گیری: ترکیب و پیوند یافته‌های پژوهش با پیشینه پژوهشی و توضیح علل احتمالی تناقض‌ها، بیان محدودیت‌ها و پیشنهادها

 

×        زیرنویس‌ها: توضیح‌ها و معادل لاتین اصطلاح‌ها در زیر هر صفحه (اسامی مؤلفانی که در منابع موجود هستند، نیازی به زیرنویس ندارد)

 

×        منابع (شامل منابع فارسی و لاتین): تنها منابعی باید ذکر شوند که در متن مقاله از آن‌ها استفاده شده باشد (اندازه 10). در تنظیم منابع سبک APA به ترتیب زیر رعایت شود:

 

1-        نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده (با نویسندگان)، سال انتشار، عنوان مقاله، نام نشریه‌ای که مقاله در آن به چاپ رسیده است،‌ شماره دوره نشریه و شماره نشریه، صفحه‌های مقاله. برای کتاب به جای نام نشریه باید همه مشخصه‌های کتاب، محل چاپ و ناشر ‌آورده شود.

 

2-        برای پایگاه‌های اینترنتی ابتدا نشانی: URL و سپس تاریخ بازدید به روز/ ماه/ سال را می‌نویسیم. مثال:

 

URL:http://www                          27/10/2004

 

3-        حداکثر تعداد کلمات مقاله 6000 کلمه

 

4-        متن مقاله: نوع قلم فارسی (Font) B میترا، اندازه (Size) 11 و نوع قلم انگلیسی (Times New Roman)، کشیدگی (Expanded) 3/0، فاصله خطوط 99/. (multiple)، فاصله‌ها از بالا 4، پایین 7/6، چپ و راست 4 (جداول و شکل ها با اندازه 10 و عنوان شکل ها و جداول با اندازه 10)، مراعات نیم فاصله ها و نیر املای لغات مانند اخرین مقالات جدید مجله، همراه با نشانی‌های ارتباط مؤلف یا مؤلفان (نشانی و تلفن منزل، محل کار، پست الکترونیکی، تلفن همراه و کدپستی) ارسال شود.

 

 پس از ارسال مقاله، اسامی نویسندگان اضافه، حذف و جابجا نخواهد شد.

 

*   در صورت رعایت تمامی اصول و ضوابط فوق، فرآیند بررسی مقاله آغاز خواهد شد.

 

برای دریافت فایل فرم تعهدنامه اینجا کلیک کنید. 

برای دریافت فایل فرم تعارض منافع اینجا را کلیک کنید.

 

لازم است نویسندگان محترم پس از دریافت پیغام واریز ، مبلغ  را به شماره حساب مؤسسه واریز نمایند:

شماره حساب: ۵۲۲۵۴۷۸۲۷۶ 

نزد بانک ملت شعبه دانشگاه  به نام مؤسسه روانشناسی و علوم تربیتی

 

همچنین انتقال وجه از طریق کارت  به شماره زیر امکان‌پذیر می باشد:

۶۱۰۴-۳۳۷۷-۶۹۷۸-۹۵۷۷ 

نویسنده محترم توجه داشته باشید که هنگام پرداخت ، وارد کردن شناسه واریز زیر ضروری است:

۲۷۰۳۲۰۲۲۰۲۱۹۸