راهنمای نویسندگان

مجله پژوهش‌های کاربردی روانشناختی

 مؤسسه روانشناسی و علوم تربیتی

 دانشکده روا‌نشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

  

راهنمای نویسندگان

  

شرایط بررسی مقالات

 

×        مقاله قبلاً در مجله دیگری چاپ نشده باشد.

 

×        مقاله در زمینه روانشناسی و برگرفته از یافته‌های پژوهشی باشد.

 

×        مقالات دریافت شده بازگردانده نخواهد شد.

 

×        فصلنامه در رد،‌ اصلاح یا ویرایش آزاد است.

 

×        مسئولیت محتوای علمی مقاله‌ها با نویسنده یا نویسندگان آن است.

 

×        مقالات دریافت شده نخست توسط هیات تحریریه مورد بررسی قرار گرفته و در صورت انطباق با آ‌یین‌نامه مجله، برای داوری ارسال خواهد شد.

 

×        آراء و نظرهای مندرج در نوشته‌ها مبین نظر و آراء مجله نیست.

 

×        مقالاتی که مطابق فرمت تعیین شده و در زمان های اعلام شده مجله تنظیم و بارگذاری، پیگیری و اصلاح یا ... نشوند از روند بررسی حذف خواهند شد.

 

×        ترکیب تنظیم مقالات تأیید شده برای چاپ بنا به نظر هیئت تحریریه مجله خواهد بود.

 

×        نقل مطالب مجله با ذکر مأخذ بلامانع است.

  

شکل ظاهری مقاله و ویژگی های آن: کاملا بر طبق نمونه مقالات در آخرین شماره مجله (چکیده ها دو ستونه نشوند).

 

مقاله بر اساس ضوابط زیر تنظیم شود:

 

×        عنوان: موجز و متناسب با محتوا، هدف و یافته‌های پژوهش

 

×        نام نویسنده (نویسندگان): همراه با مشخصات فردی، علمی و شغلی

 

×        چکیده فارسی و انگلیسی: حداکثر 189 واژه (چکیده انگلیسی عینا ترجمه چکیده فارسی)، در یک پاراگراف و مانند فرمت اخرین شماره های جدید مجله شامل بیان مسئله، هدف، روش، نمونه،‌ ابزار، یافته‌های پژوهش و نتایج و بحث (در صورت عدم مطابقت ادبی و محتوائی چکیده ها، مقاله از الویت خارج می شود).

 

×        واژه‌های کلیدی فارسی و انگلیسی: متناسب با عنوان مقاله (3 کلمه)

 

×        مقدمه: بیان مسئله، مبانی نظری و پیشینه پژوهش، هدف (ها)، فرضیه یا پرسش (های) پژوهش

 

×        روش: جامعه آماری، روش نمونه برداری، گروه نمونه مورد مطالعه،‌ ابزار پژوهش با ذکر اعتبار و روایی آن و روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها

 

×        نتایج: یافته‌های آماری، جدول‌ها به شکل Academic (شماره و عنوان در بالای آن) و نمودارها (شماره و عنوان در زیر آن)

 

×        بحث و نتیجه گیری: ترکیب و پیوند یافته‌های پژوهش با پیشینه پژوهشی و توضیح علل احتمالی تناقض‌ها، بیان محدودیت‌ها و پیشنهادها

 

×        زیرنویس‌ها: توضیح‌ها و معادل لاتین اصطلاح‌ها در زیر هر صفحه (اسامی مؤلفانی که در منابع موجود هستند، نیازی به زیرنویس ندارد)

 

×        منابع (شامل منابع فارسی و لاتین): تنها منابعی باید ذکر شوند که در متن مقاله از آن‌ها استفاده شده باشد (اندازه 10). در تنظیم منابع سبک APA به ترتیب زیر رعایت شود:

 

1-        نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده (با نویسندگان)، سال انتشار، عنوان مقاله، نام نشریه‌ای که مقاله در آن به چاپ رسیده است،‌ شماره دوره نشریه و شماره نشریه، صفحه‌های مقاله. برای کتاب به جای نام نشریه باید همه مشخصه‌های کتاب، محل چاپ و ناشر ‌آورده شود.

 

2-        برای پایگاه‌های اینترنتی ابتدا نشانی: URL و سپس تاریخ بازدید به روز/ ماه/ سال را می‌نویسیم. مثال:

 

URL:http://www                          27/10/2004

 

3-        حداکثر تعداد کلمات مقاله 6000 کلمه

 

4-        متن مقاله: نوع قلم فارسی (Font) B میترا، اندازه (Size) 11 و نوع قلم انگلیسی (Times New Roman)، کشیدگی (Expanded) 3/0، فاصله خطوط 99/. (multiple)، فاصله‌ها از بالا 4، پایین 7/6، چپ و راست 4 (جداول و شکل ها با اندازه 10 و عنوان شکل ها و جداول با اندازه 10)، مراعات نیم فاصله ها و نیر املای لغات مانند اخرین مقالات جدید مجله، همراه با نشانی‌های ارتباط مؤلف یا مؤلفان (نشانی و تلفن منزل، محل کار، پست الکترونیکی، تلفن همراه و کدپستی) ارسال شود.

 

 پس از ارسال مقاله، اسامی نویسندگان اضافه، حذف و جابجا نخواهد شد.

 

*   در صورت رعایت تمامی اصول و ضوابط فوق، فرآیند بررسی مقاله آغاز خواهد شد.

 

جهت دریافت فایل تعهدنامه اینجا کلیک کنید. 

 

لازم است نویسندگان محترم پس از دریافت پیغام واریز ، مبلغ  را به شماره حساب مؤسسه واریز نمایند:

شماره حساب: ۵۲۲۵۴۷۸۲۷۶ 

نزد بانک ملت شعبه دانشگاه  به نام مؤسسه روانشناسی و علوم تربیتی

 

همچنین انتقال وجه از طریق کارت  به شماره زیر امکان‌پذیر می باشد:

۶۱۰۴-۳۳۷۷-۶۹۷۸-۹۵۷۷ 

نویسنده محترم توجه داشته باشید که هنگام پرداخت ، وارد کردن شناسه واریز زیر ضروری است:

۲۷۰۳۲۰۲۲۰۲۱۹۸