تاثیر واسطه‌ای اعتماد به خود و خودکارآمدی ورزشی بر رابطه بین ابعاد خشم و مهار خشم با عملکرد ورزشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، مطالعه تاثیر واسطه‌ای دو متغیر اعتماد به خود و خودکارآمدی ورزشی بر رابطه بین ابعاد خشم و مهار خشم با عملکرد ورزشی در نمونه‌ای از ورزشکاران ایرانی بود. دویست و چهل و شش ورزشکار (149 پسر، 97 دختر) از فدراسیون‌های مختلف ورزشی به صورت داوطلب در این پژوهش شرکت کردند. از ورزشکاران خواسته شد مقیاس خشم چندبعدی تهران (TMAS; بشارت، 1386) و مقیاس خودکارآمدی ورزشی (SSES; بشارت، 1387) را تکمیل کنند. به منظور سنجش عملکرد ورزشی ورزشکاران، از مربیان آن‌ها خواسته شد مقیاس موفقیت ورزشی (SAS; بشارت، عباسی و شجاع الدین، 1381) را تکمیل کنند. نتایج پژوهش نشان داد که اعتماد به خود و خودکارآمدی ورزشی، بر رابطه بین ابعاد خشم و عملکرد ورزشی تاثیر واسطه‌ای دارند. تحلیل این نتایج نشان داد که اعتماد به خود، تاثیر ابعاد خشم بر عملکرد ورزشی را به صورت جزیی و تاثیر ابعاد مهار خشم بر عملکرد ورزشی را به طور کامل کاهش می‌دهد. تحلیل این نتایج در مورد خودکارآمدی ورزشی نشان داد که این متغیر، تاثیر ابعاد خشم و مهار خشم بر عملکرد ورزشی را به طور کامل کاهش می‌دهد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mediation effects of self-confidence and sport self-efficacy on the relationship between dimensions of anger and anger control with sport performance

چکیده [English]

The aim of this study was to examine mediation effects of self-confidence and sport self-efficacy on the relationship between dimensions of anger and anger control with sport performance in a sample of Iranian athletes. A total of 246 volunteer athletes (149 boys, 97 girls) were included in this study. All participants were asked to complete Tehran Multidimensional Anger Scale (TMAS; Besharat, 2007) and Sport Self-Efficacy Scale (SSES; Besharat, 2008). To measure the athletes' sport performance, their coaches were asked to complete the Sport Achevement Scale (SAS; Besharat, Abbasi, & Shojaoldin, 2002). The results revealed that self-confidence and sport self-efficacy mediated the relationship between dimensions of anger and anger control with sport performance. Analysis of the data revealed that mediation effects of self-confidence for the association of anger with sport performance were partial for dimensions of anger and full for dimensions of anger control. Analysis of the data also revealed that mediation effects of sport self-efficacy for the association of anger with sport performance were full for dimensions of both anger and anger control

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality
  • emotion
  • sport psychology