اثربخشی مدل درمانی خواسته‌ها و توانمندی‌ها بر کاهش شدت لکنت کودکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2012.52380

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی مدل درمانی خواسته ­­ها و توانمندی ­­ها بر کاهش شدت لکنت کودکان پیش­ دبستانی (82 - 42 ماهه) بوده است. پژوهش حاضر در قالب یک طرح نیمه آزمایشی بالینی تک­ گروهی با اندازه­ گیری مکرر، 10 کودک پیش دبستانی (5 دختر و 5 پسر) مبتلا به لکنت زبان مراجعه کننده به دو کلینیک گفتار درمانی وابسته به سازمان بهزیستی تهران را انتخاب نموده، و به مدت 12 جلسه­ انفرادی، تحت تاثیر یک برنامه­ درمانی مداخله­ ای به نام مدل خواسته­ ها و توانمندی­ ها قرار داده است. میزان لکنت کودکان بر اساس شاخص درصد هجاهای لکنت شده، در سه مرحله­ پیش­­ آزمون، میان ­­آزمون و پس­­ آزمون، اندازه­ گیری و اطلاعات به ­دست آمده از طریق تحلیل واریانس با اندازه­ گیری مکرر تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحلیل واریانس با اندازه­­ گیری مکرر نشان داد که مدل درمانی خواسته­ ها و توانمندی­ ها توانسته­ است در شدت لکنت کودکان پیش دبستانی از نظر آماری کاهش معناداری پدید آورد (01/0p<  ). نتیجه­ پژوهش حاضر نقش موثر مدل درمانی خواسته­ ها و توانمندی­ ها را در کاهش شدت لکنت کودکان پیش دبستانی تایید نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Demands and Capacities Model on Reducing the severity of Shuttering in Children

چکیده [English]

The purpose of this study was to evaluate effectiveness of Demands and Capacities  Model (DCM) on reducing the severity of preschool children’s stuttering. In a clinical cuasiexperimental design of single group with repeated measurements; 10 preschool stuttered children (5 girls and 5 boys) referred to two speech therapy clinics that were affiliated to Tehran Welfare Organization were selected and were affected by DCM within a period of 12 individual sessions and children’s stuttering  severity was measured according to percentage of syllables stuttered(ss%) at three stages: pretest, mid test and posttest. Obtained data were analyzed according to  analysis of variance with repeated measurements.The results of ANOVA with repeated  measurements showed that DCM has created a statistically significant decrease in preschool children’s stuttering  severity (p <0/01). Result of this study confirmed the effectiveness of DCM in reduction of preschool children’s stuttering severity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stuttering
  • Treatment of stuttering
  • Demands and Capacities Model