ویژگی‌های روانسنجی مقیاس ملی سلامت روانی دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2012.52381

چکیده

به دلیل شیوع بالای برخی از مشکلات روانشناختی در بین دانشجویان و نبود ابزاری جامع برای سلامت روان دانشجویان، هدف از پژوهش حاضر استانداردسازی مقیاس سلامت ملی روانی دانشجویان به عنوان ابزاری برای غربال سلامت روان است. در این پژوهش 5500 دانشجو با استفاده از شیوه نمونه ­گیری طبقه ­ای نسبی از دانشگاه­ های بزرگ کشور انتخاب شدند و ابزار حاضر را همراه با یک مجموعه ابزار دیگر تکمیل کردند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از مقیاس رضایت از زندگی (دینر و همکاران، 1985)، آزمون جهت گیری به زندگی (کارور و شی­یر، 1985)، مقیاس بهزیستی معنوی (الیسون و پالوتزیان، 1982)، سیاهه سلامت روان (ویت و ویر، 1983)، فهرست نشانگان بیماری- 25 (نجاریان و داودی،1380)، پرسشنامه سلامت عمومی (تقوی، 1380). نتایج حاصل از انجام تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی حاکی از وجود هشت عامل عواطف مثبت و بهزیستی، افسردگی، اضطراب، وسواس، اضطراب اجتماعی، اختلال خواب و افسردگی تحصیلی در مقیاس است. روایی ملاکی و اعتبار خرده­ مقیاس­ ها مناسب بود. ضرایب همسانی درونی خرده­ مقیاس ­ها بین 74/0 تا 91/0 به دست آمد. بنابراین، می­ توان گفت مقیاس ملی سلامت روانی دانشجویان از اعتبار و روایی کافی و مناسبی برخوردار است و می­ تواند برای سنجش سلامت روان در جامعه دانشجویی به کار رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric properties of Iranian Mental Health Scale for students

چکیده [English]

The purpose of this study is the standardization of National Mental Health Scale as a screening tool for mental health. In this study 5500 students were selected using a relative stratified sampling from large universities of the country and completed the current tool with  another tools. Research tools were: Life Satisfaction Scale (LSS) (Diener et.al, 1985), Life Orientation Test (LOT) (Scheier & Carver, 1985), Spirituality Wellbeing Scale (SWS) (Elison & Palotsian, 1982), Mental Health Inventory (MHI) )Veit & Ware, 1983), Symptom Checklist- 25 (SCL- 25) (Najarian & Dawoudi, 2000), General Health Questionnaire (GHQ- 28) (Taghavi, 2000). Results of Exploratory and confirmatory factor analysis indicate the existence of eight factors of positive emotions and well-being, depression, anxiety, OCD, social anxiety, sleep disturbances and educational depression on the scale. Criterion validity and reliability of subscales were adequate. Subscales internal consistency coefficients were attained between 0.74 to 0.91. So it can be concluded that National Scale of Students Mental Health  has adequate  reliability and validity and may be used for mental health evaluation of students community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian Mental Health Scale
  • Standardization
  • Psychometric Properties
  • Scale Development