عوامل روانشناختی خطرساز در ایجاد مشکلات سلامت ورزشکاران حرفه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2014.52548

چکیده

مشکلات سلامت و مرگ ناگهانی بین ورزشکاران حرفه ­ای شایع است. در این پژوهش در نظر بود تا بررسی شود که عوامل روانشناختی مرتبط با ورزش های رقابتی و شدید می توانند زمینه ساز بیماری های جسمی از قبیل اختلالات قلبی و جراحات وارد شده حین تمرین های ورزشی باشند. در این پژوهش 50 معلم ورزش و 63 ورزشکار حرفه ای که برای مسابقات کشوری آماده می شدند، شرکت کردند. پرسش نامه فرسودگی شغلی مستاچ، پرسش نامه نشانگان اضطراب، مقیاس خشم و خصومت رقابتی مکسول و موریس، پرسش نامه انگیزه نیوتون و مقیاس سرزندگی کارملی برای سنجش متغیرهای پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. داده ها از طریق T مستقل و همبستگی کانونی تحلیل شدند. نتایج نشان داد که تفاوت بین دو گروه در ویژگی های روانشناختی معنادار بود. همچنین شاخصه های روانشناختی با مشکلات روانشناختی رابطه معناداری داشت. خشم و خصومت، اضطراب و انگیزه بیشترین میزان همبستگی را به خود اختصاص دادند. ورزش های رقابتی از طریق هیجان های منفی سلامت ورزشکاران را  به خطر می اندازد. برای پیشگیری مداخله های روانشناختی توصیه می شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Risking Psychological Factors Causing Health Problems of Professional Athletes

چکیده [English]

Health problems and sudden death is common among athletes. The main purpose of this study was, investigating number of risk factors that related to heart disease and injuring duration of exercise for champions. The samples were comprised of 50 sport teachers and 63 competitive athletes that were selected from candidates being ready fornational championship. Burn out, anxiety, hostility and anger, motivation and vitality were assessed in samples  Data were analyzed by using of independent T-test and canonical correlation. Results showed that there were significant difference between two groups in burn out, anxiety, hostility and anger, motivation, vitality and heart disease and injuring during the exercise. In addition, canonical correlation analysis revealed that there was correlation between main variables significant in the whole and in the details. Results of the study showed that anger and hostility, anxiety and motivation were important in this correlation. So It can be concluded that competitive sports endanger athlete’s health by negative emotions. psychological intervention is recommended to prevent these these health problem risks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sport
  • Competition
  • emotion
  • Positive psychology
  • health problems