رابطۀ ویژگی های شخصیتی مادران با خلاقیت دختران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2014.52550

چکیده

از جمله عوامل موثر در فرایندهای حل مسئله و اساساً زندگی، خلاقیت است. با توجه به اهمیت گسترده خلاقیت در فعالیت­ ها و کارکردهای بشری، شناسایی عوامل موثر و دخیل در آن به یکی از جذابیت ­های پژوهش بدل شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ویژگی ­های شخصیتی مادران و خلاقیت دختران است. نمونه پژوهش مشتمل بر 360 زوج مادران و دانش ­آموزان دختر دوره متوسطه شهر قزوین بود. برای جمع آوری داده­ ها از آزمون سنجش خلاقیت عابدی و پرسشنامه پنج عاملی نئو (NEO-FFI-R) استفاده شده است. نتایج با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون نشانگر ارتباط معنادار مثبت بین ویژگی­ های شخصیتی برون گرایی مادران بـا انعطاف­ و نمرات خلاقیت کلی دختـران و نیز وظیفه­ شناسی مادران با ابتکار، سیالی، انعطاف، بسط و نمرات خلاقیت کلی دختران است. عامل شخصیتی روان ­رنجورگرایی مادران نیز با ابتکار، سیالیت، انعطاف و نمرات کلی خلاقیت همبستگی منفی دارد. یافته ­های پژوهش حاضر نشان دادند که عامل­ های شخصیتی برون گرایی و وظیفه ­شناسی مادران با خلاقیت دختران در ارتباط مثبت و عامل روان ­رنجورگرایی مادران در ارتباط منفی با خلاقیت دختران است؛ به عبارت دیگر، نیمرخ شخصیتی مادران در شکل­ گیری و بروز خلاقیت در دختران ایشان دخالت تام دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relation between Mothers’ Personality Traits and Daughters’ Creativity

چکیده [English]

One of the influential factors totally in whole life is creativity. With respect to great importance of creativity in human activities and functions, exploring the components of this construct becomes a research appeal. Therefore, the aim of the present study is investigating the relation of personality characteristics of the mothers with their daughters’ creativity. 360 female high school students of Qazvin city were selected by multi-session random sampling months. They Administered the Abedi Creativity Assessment Test in one session. In addition, their mothers filled out NEO-FFI-R. The results of Pearson’s correlation test showed that there were significant positive relations between mothers’ extraversion with flexibility and total creativity scores of their daughters and mothers’ contientiousness with innovation, fluidness, flexibility, expansion and total creativity scores of their daughters. Moreover, mothers’ neuroticism had negative significant relations with innovation, fluidness, flexibility and total creativity scores of their daughters. In conclusion, the findings of the present study indicate mothers’ extraversion and contientiousness to have positive relations with their daughters’ creativity and mothers’ neuroticism has negative relationship with their daughters’ creativity. In other words personality profile of mothers plays a main role in the formation of creativity of theirs daughters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creativity
  • Personality Characteristics of Mothers
  • female students