بررسی اثربخشی "نرم افزار تقویت حافظه فعال" بر عملکرد حافظه فعال دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2014.52552

چکیده

هدف از پژوهش حاضر که در دسته پژوهش‌ های "تحقیق و توسعه" است و در قالبِ یک طرح شبه آزمایشی انجام شد، طراحی "نرم افزار تقویت حافظه فعال"، و بررسی اثربخشی آن بر حافظه فعال دانش آموزان است. داده‌ های این مطالعه از دانش آموزان پایه سوم (30 نفر)، پایه چهارم (30 نفر) و پایه پنجم (12 نفر) دبستان جمع­ آوری شد. این کودکان به مدت 10 جلسه در برنامه مداخله ‌ای شرکت کردند. خرده آزمون حافظه فعالِ "مقیاس هوش آزمای تهران- استنفورد بینه" و "مقیاس هوشی وکسلر کودکان" بر روی هر سه گروه در پیش آزمون و پس آزمون اجرا شد. پس از حذف اثر پیش آزمون، آزمون t وابسته در مورد نمره آزمون حافظه فعال "مقیاس هوشی تهران-استنفورد بینه" (05/0P< و 967/0,r=71df=  , 869/10t=-) و "مقیاس هوشی وکسلر کودکان" (05/0P< و 983/0,r=71df=  , 809/16t=-) بیان‌ گر تفاوت معنادار نمرات پس ­آزمون می ‌باشد. بر اساس این پژوهش "نرم افزار تقویت حافظه فعال" موجب بهبودی معنادار عملکرد حافظه فعال دانش‌آموزان می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Efficacy of “Working Memory Training Software” on Students Working Memory

چکیده [English]

The purpose of the present study is developing “Working Memory Training Software”, and investigating the efficacy of this computerized cognitive training on students working memory. This study is in R&D research category, and It is performed in a semi-experimental design. Its data were collected from students of the third grade (30), fourth grade (30), and fifth grade (12) of primary school. The children attended in intervention program for 10 sessions. The subtests of working memory in “Tehran- Stanford-Binet Intelligence Scale” and “Wechsler intelligence scale for children” were conducted in all three groups on the pre-test and post-test. After eliminating the pre-test effect, Paired-Samples T-Test on total scores of subtests of working memory in “Tehran-Stanford Binet Intelligence Scale” (t=10.869, df=71, r=0.967& P<0.05) and in “Wechsler intelligence scale for children” (t=16.809, df=71, r=0.983& P<0.05) revealed a significant difference in post-test scores. Based on this study The “Working Memory Training Software”  causes significant improvement in students working memory performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Computerized cognitive training
  • working memory
  • Working Memory Training Software