رابطه بافت فرهنگی، سبک های تفکر و انگیزش پیشرفت با پیشرفت تحصیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2014.52554

چکیده

هدف مطالعه حاضر، شناسایی رابطه بافت فرهنگی، سبک­ های تفکر و انگیزش ­پیشرفت با پیشرفت تحصیلی دانشجویان می­ باشد. بدین منظور، با استفاده از روش نمونه­ گیری طبقه­ ای، تعداد 303 دانشجو (207 دختر و 96 پسر)  پردیس علوم رفتاری دانشگاه تهران انتخاب شدند و مورد مطالعه قرار گرفتند. برای ارزیابی متغیرهای پژوهش از مقیاس فردگرایی/ جمع­ گرایی و مقیاس فاصله­ قدرت، سیاهه سبک­ های­ تفکر (TSI) و مقیاس انگیزش ­پیشرفت (AMS-R) استفاده شد. همچنین در این مطالعه معدل دروس دانشجویان به عنوان شاخصی از پیشرفت ­تحصیلی در نظر گرفته شد. جهت تجزیه و تحلیل داده­ ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه گام ­به ­گام استفاده شد. یافته­ ها نشان داد که بین جمع­گرایی/ فردگرایی و سبک تفکر نوع اول و ترس از شکست با پیشرفت ­تحصیلی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد، در حالی­ که سبک تفکر نوع سوم با پیشرفت­ تحصیلی رابطه منفی و معنادار دارد. همچنین رابطه بین مولفه فرهنگی فاصله قدرت با پیشرفت تحصیلی و مولفه انگیزشی امید به موفقیت با پیشرفت تحصیلی معنادار نبود. این نتایج بیانگر نقش متغیرهای بافتی و محیطی و متغیرهای مستقل از توانایی در پیشرفت تحصیلی می­ باشند و بر لزوم شناسایی متغیرهای تاثیرگذار بر عملکرد تحصیلی تاکید می­ ورزند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Cultural Context, Thinking Styles & Achievement Motivation with Academic Achievement

چکیده [English]

The purpose of present study was to investigate the relationship of cultural context, thinking styles and achievement motivation with academic achievement among behavioral sciences students from university of Tehran. Three hundred and three students (96 boys, 207 girls), selected through stratified sampling method, answered a questionnaire, which consisted individualism / collectivism & power distance scale, thinking styles inventory (TSI), and achievement motivation scale – revised (AMS_R). In this study, the average of previous semesters was indicator of academeic achievement. Research data was analyzed by regression coefficient. Results indicated that contextual variable of individualism / collectivism and complex thinking styles ( also known as type 1 styles ) & achievement motivation to avoid failure were positively correlated with academic achievement and the situation / task - dependent thinking styles ( also as known type 3 styles ) were negatively correlated with academic achievement. Also, there is no significant associatin between contextual variable of power distance & achievement motivation to approach success with one. The study showed the role of contextual and environmental variables & independently of ability variables on academic achievement. Moreover, it emphasized on understanding of effective factors on academic performance.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural context
  • Thinking styles
  • Achievement motivation
  • academic achievement