تطبیق رویکردهای پوزیتویسم و رفتارگرائی در طراحی آموزشی

10.22059/japr.2015.52762

چکیده

در پژوهش حاضر به صورت نظام دار به بررسی رویکردهای اثبات گرایی و رفتارگرایی در نظام آموزشی (در این مقاله نسل اول آموزش از دور) که در آن ارزش ­ها، محتوای درسی، برنامه ریزی تربیتی و ارزشیابی عینی است، و فرایند یادگیری بر تقویت رفتارهای جزیی و فوری استوار می باشد، می پردازیم. ارائه مطالب به صورت بصری، و اهداف یادگیری به صورت عینی و انتخاب ابزارهای اندازه گیری به صورت دقیق و مشخص،  معرف رویکرد اثبات گرایی و رفتارگرایی در نسل اول است که بر حواس و مشاهدات عینی تاکید می کند. رویکرد اثبات­ گرا نوعی جهان بینی تقلیل ­گرا دارد و به دنبال تقلیل ایده ها به صورت ایده های کوچک و مجزا برای آزمودن است که در آموزش از دور در نسل اول، با توجه به دیدگاه عملیاتی آن یعنی رفتارگرائی به صورت گام های آموزشی پی در پی خود را نشان می دهد. دانش حاصل از این جهان بینی، مبتنی بر مشاهده و اندازه گیری دقیق واقعیتی عینی است که در جایی در جهان خارج وجود دارد. این مقاله درصدد است با استفاده از روش بررسی اسناد و مدارک، و برقراری ارتباط مفهومی بین مفاهیم نظری و عملیاتی و نظام آموزش از دور (سندی_ تحلیلی)، به بررسی مبنای آموزش از دور در نسل اول آن بپرازد. جمع آوری داده ها (اسناد و مدارک)، شامل مطالعه منابع کتابخانه ای، نشریات (محلی، ملی، بین المللی)، گزارشات، اطلاعات رایانه ای و آرشیوها می باشد. پیشنهاد می شود این پژوهش ها در انواع مدل های آموزشی و مقاطع مختلف آن صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criteriya of positvism and behaviorism in education

کلیدواژه‌ها [English]

  • positvism
  • behaviorism
  • Education