ساخت و اعتباریابی مقیاس درگیری در امور تحصیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2013.52821

چکیده

درگیری دانش‌ آموزان در امور تحصیلی، محور تلاش‌ های اصلاحی مدارس برای بهبود آموزش محسوب می­ شود. بنابراین، شناخت این سازه از اهمیت زیادی برخوردار است. بر این اساس، این پژوهش با هدف ساخت و اعتباریابی مقیاس درگیری در امور تحصیلی (SEAAS) انجام شده است. در این پژوهش، 824 دانش‌آموز (392 دختر، 432 پسر) پایه اول دبیرستان به مقیاس محقق ‌ساخته پاسخ دادند. پس از تایید روایی محتوایی گویه­ ها، آماده­ سازی داده ها و بررسی مفروضه‌ ها اجرای تحلیل عاملی اکتشافی با روش مؤلفه ‌های اصلی و چرخش پروماکس منجر به استخراج 4 عامل درگیری شناختی، درگیری روانشناختی، درگیری علمی و درگیری رفتاری شد. علاوه بر این، استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول منجر به تایید 4 عامل شد و تحلیل عاملی مرتبه دوم قرار گرفتن 4 عامل به دست آمده زیرسازه درگیری تحصیلی را تایید کرد. پایایی مقیاس از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای ابعاد درگیری تحصیلی در دامنه 61/0 تا 73/0 و برای کل مقیاس نیز 85/0 به دست آمد و از طریق بازآزمایی برای مؤلفه‌ ها درگیری در امور تحصیلی در دامنه 71/0 تا 78/0 و برای کل مقیاس 75/0 به دست آمد. بنابراین، نمرات به دست آمده از مقیاس محقق ساخته درگیری در امور تحصیلی از پایایی و روایی مناسبی برای سنجش مشارکت دانش­ آموزان در فعالیت‌ های تحصیلی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development and Validation of a Student Engagement in Academic Activities Scale