رابطه هوش هیجانی با باورهای غیرمنطقی و پیشرفت تحصیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2013.52828

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه هوش هیجانی و مؤلفه ‌های آن با باورهای غیرمنطقی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان بود. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد کرج به تعداد 10 هزار نفر بود که از میان آن‌ ها 370 نفر (262 دختر، 108 پسر) انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه هوش هیجانی (EQ-i) و پرسشنامه باورهای غیرمنطقی (IBQ) بود. یافته‌ ها رابطه منفی و معناداری را بین هوش هیجانی با باورهای غیرمنطقی نشان داد؛ به گونه ­ای که دانشجویانی که دارای هوش هیجانی بالاتری بودند، باورهای غیرمنطقی کم‌ تری داشتند. رابطه پیشرفت تحصیلی با هوش هیجانی و مؤلفه ‌های آن مثبت و با باورهای غیرمنطقی منفی بود. مؤلفه ­های هوش هیجانی از جمله مهارت ­های درون ­فردی، میان فردی، سازگاری و خلق عمومی ‌با باورهای غیرمنطقی رابطه منفی و معنادار داشت، بدین ­صورت که دانشجویانی که دارای نمره­ های بالاتری در مؤلفه ­های مذکور بودند باورهای غیرمنطقی کم‌ تری داشتند. از میان مؤلفه ­های هوش هیجانی فقط مؤلفه کنترل استرس با باورهای غیرمنطقی رابطه معنادار نداشت. از آنجا که باورها تعیین‌ کننده زیربنایی احساسات و رفتار انسان‌ ها هستند، با ارتقاء سطح هوش هیجانی دانشجویان به طرق مختلف از جمله برگزاری دوره­ ها و کارگاه­ های آموزشِ هوش هیجانی می ­توان باورهای غیرمنطقی آن‌ ها را کاهش داد و بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی آن ‌ها را تامین کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Emotional Intelligence, Irrational beliefs and Academic Achievement