بررسی رابطه کارکردهای اجرایی و باورهای غیر منطقی در نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2015.54562

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه کارکردهای اجرایی با باورهای غیر منطقی نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار پسر در قالب یک طرح پژوهشی پس ­رویدادی انجام گرفته است. نمونه مورد بررسی 62 نفر از نوجوانان بزهکار بودند که به روش نمونه گیری در دسترس (گزینش هدفمند) از بین مددجویان کانون اصلاح و تربیت شهر تهران و 82 نفر نوجوان غیر بزهکار به روش نمونه ­گیری تصادفی از میان دانش آموزان مقطع راهنمایی و دبیرستان شهر تهران انتخاب شدند. برای جمع­ آوری اطلاعات در رابطه با باورهای غیر منطقی از آزمون باورهای غیر منطقی جونز، و در زمینه کارکردهای اجرایی از آزمون عصب- روانشناختی کولیج استفاده شد. برای تحلیل داده ­ها از روش های آماری t مستقل، ضریب همبستگی و تحلیل واریانس چند متغیره و تک متغیره استفاده شد. نتایج نشان می­دهد که میزان کارکردهای اجرایی در نوجوانان بزهکار، ضعیف ­تر از نوجوانان غیر بزهکار می­ باشد، و میزان باورهای غیر منطقی در نوجوانان بزهکار بیشتر از نوجوانان غیر بزهکار است. همچنین بین کارکردهای اجرایی و باورهای غیر منطقی در هر دو گروه رابطه ای دیده نشد. به نظر می­ رسد نقص در کارکردهای اجرایی و باورهای غیر منطقی زمینه ساز بزهکاری می­ باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Executive Function and Cognitive Distortions on Delinquent Juveniles and Non-Delinquent Juveniles

چکیده [English]

The purpose of this ex-post facto research is study about relationship between executive function and cognitive distortion on delinquent juveniles and non-delinquent juveniles in Tehran. Statistical sample are 62 delinquent juveniles selected by purposeful selection from “the center of modification and training” and 82 people of non-delinquent juveniles selected by method of random sampling from students of middle and high school of Tehran. Irrational test of belief test (IBT) (jones, 1968) is used for studying cognitive distortion and gathering data about executive function used from the Coolidge personality and neuropsychological inventory test (CPNI). Statistical method include: independent t-test, correlation coefficient, one way analyze of variance and multi way analyze of variance. The results showed that the rate of executive function in delinquent juveniles is fewer than the juveniles that aren’t delinquent and also the rate of cognitive distortion in delinquent juveniles is more than non-delinquent juveniles. So there is no relation between executive function and cognitive distortion in the two groups. It seems that one of the determinative variables of delinquency causes the defect in executive function and cognitive distortion.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • executive function
  • cognitive distortion
  • delinquent juveniles