سلامت عمومی و ویژگی های شخصیتی: ملاک هایی برای تعیین سازگاری و ناسازگاری انواع کمال گرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2015.54566

چکیده

کمال ­گرایی یک ویژگی شخصیتی است که به شکل ­های گوناگونی تعریف شده، اما در اکثر این تعاریف تمایل به کامل بودن و برتر بودن مشترک است. تقسیم بندی کمال ­گرایی به دو نوع مثبت و منفی، سازگارانه و ناسازگارانه و سالم و ناسالم و یا به انواع گوناگون، از سال 1978 توسط هاماچک آغاز شد و تاکنون چندین نظریه ­پرداز اقدام به تأیید، تکمیل یا تغییر انواع ذکر شده توسط او کرده ­اند. جدیدترین تقسیم ­بندی، مدل 2*2 کمال ­گرایی گادریو و تامپسون (2010) است که کمال­ گرایی را به چهار نوع تقسیم کرده است. مهم ­ترین هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان سازگاری انواع کمال ­گرایی بر اساس مؤلفه­ های سلامت عمومی و ویژگی­ های شخصیتی بود. در پژوهش حاضر از روش علی-مقایسه ­ای به عنوان یک روش توصیفی استفاده شد. 198 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی به روش نمونه ­گیری تصادفی خوشه ­ای انتخاب شدند و با استفاده از آزمون کمال­ گرایی هیل، بر اساس نوع کمال ­گرایی به چهار گروه تقسیم شدند. سپس این چهار گروه با استفاده از روش تحلیل واریانس چندمتغیره (MANOVA)، از نظر ویژگی ­های شخصیتی و مؤلفه ­های سلامت عمومی که به ترتیب با آزمون شخصیتی نئو و آزمون سلامت عمومی (28 سؤالی) با یکدیگر مقایسه شدند. با توجه به اینکه ملاک­ های تعیین سازگاری یا ناسازگاری انواع کمال­ گرایی در پژوهش حاضر، نمرات دانشجویان در مؤلفه ­های سلامت عمومی و ویژگی ­های شخصیتی به خصوص عصبیت (N) بود، یافته ­های حاصل بدین شرح هستند: الف) کمال­ گرایی ترکیبی ناسازگارانه ­ترین نوع کمال­ گرایی است. ب) کمال ­گرایی خود-ارزیابانه از کمال­ گرایی وجدانی و عدم کمال­ گرایی، ناسازگارانه­ تر است. ج) کمال­ گرایی وجدانی از تمام انواع کمال­ گرایی سازگارانه­ تر است. با توجه به یافته­ های پژوهش می ­توان گفت که کمال­ گرایی خود-ارزیابانه در هر صورت، ناسازگارانه است و نه تنها کمال ­گرایی وجدانی (در نوع کمال­ گرایی ترکیبی)، قادر به خنثی کردن اثر منفی آن نیست، بلکه این اثر منفی را بیشتر می ­کند. دلیل این امر این است که احتمالاً کمال ­گرایی وجدانی در افرادی که هر دو نوع کمال­ گرایی را با هم دارند (کمال ­گرایی ترکیبی) از نوع افراطی و غیر قابل انعطاف است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

General health and personality characteristics: the criteria to determine compatibility and incompatibility of the perfectionism’s type

چکیده [English]

Perfectionism is a personality characteristic that is defined in various forms but in most of these definitions, willingness to complete and superiority are common. Segmentation of perfectionism to two kinds: positive or negative, adaptive or maladaptive and healthy or unhealthy and or to various kinds, began by Hamachek (1978) and so far, several theorists have attempted to verification, completion or modify the types mentioned by him. The newest division is 2*2 model of perfectionism by Gaudreau & Thompson (2010) that has divided perfectionism into four types. The main aim of the present study was to evaluate the compatibility of various components of perfectionism based on the general health components and personality characteristics. In this study causal-comparative as a descriptive method was used. 198 MA students of Allameh Tabatabaee University selected by cluster random sampling method and divided into four groups based on perfectionism’s types. Then, these four groups were compared using multivariate analysis of variance (MANOVA) in terms of personality characteristics and components of general health that respectively were measured with NEO personality inventory and GHQ-28.Given that the criteria for determining the compatibility and incompatibility types of perfectionism in this research were general health component and characteristics of personality’s scores, especially nervousness, the findings are as follows: a) Mixed perfectionism is the most maladaptive type of perfectionism; b) self-evaluative perfectionism is more maladaptive than conscientious perfectionism and non-perfectionism; c) conscientious perfectionism is more adaptive than all types of perfectionism. According to the results, we can say that self-evaluative perfectionism is maladaptive anyway and even conscientious perfectionism not only can’t neutralize its negative effects but makes it negative effects, more. The reason for this result is probably that conscientious perfectionism of who have both perfectionisms (mixed perfectionism) is extremist and inflexible

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perfectionism
  • General Health
  • Personality characteristics