اثربخشی برنامه توانبخشی شنیداری والدمحور"نوایش" بر توانمندی ارتباطی کودکان خردسال منتظر کاشت حلزون شنوایی: تجربه ای از مداخله به هنگام بر روی کودکان ناشنوای زیر یک سال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2016.57786

چکیده

با توجه به کاهش سن تشخیص ناشنوایی و کاشت حلزون شنوایی به کمتر از یک سالگی، تدوین برنامه توانبخشی خانواده محور با توجه به ویژگی­ های مخاطبین ایرانی برای این گروه سنی ضروری می­ باشد. بررسی اثربخشی برنامه توانبخشی شنیداری تدوین شده با عنوان "نوایش" بر مهارت­ های ارتباطی کودکان کاندید کاشت حلزون شنوایی هدف پژوهش حاضر بوده است. 32 مادر به همراه کودکان ناشنوای زیر یک سال خویش تحت پوشش یک برنامه توانبخشی شنیداری تازه طراحی شده قرار گرفتند. مهارت ­های ارتباطی، ادراک شنوایی و تولید گفتار به ترتیب با استفاده از مقیاس نیمرخ رشدی رفتار نمادین و ارتباط/سیاهه کودک نوزاد (CSBSDP)، آزمون طبقه ­بندی عملکرد شنیداری (CAP) و مقیاس درجه ­بندی وضوح گفتاری (SIR) مورد بررسی قرار گرفتند. تحلیل داده‌ ها‌ نشان داد که برنامه بر افزایش توانمندی­های ارتباطی، ادراک شنیداری و تولید گفتار کودکان ناشنوای شرکت کننده در مقایسه با گروه کنترل موثر بود. همچنین پیگیری نتایج پایداری اثربخشی این برنامه را نشان داد. با توجه به کاهش روزافزون سن تشخیص ناشنوایی، به­کارگیری این برنامه در توانبخشی شنیداری کودکان ناشنوا می ­تواند اثربخش باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Efficacy of NAVAYESH Parent- based Aural Habilitation on Communication Abilities of Deaf Infants who are in Cochlear Implantation Waiting List: An Experience of Early Intervention on Infants with Deafness

چکیده [English]

Since cochlear implants can now be provided for children before the age of 1 year, the development of a family-centered habilitation program is essential for this age group. The present study was done to investigate the effectiveness of NAVAYESH” auditory habilitation program on communication skills of cochlear implantation candidates. 32 mothers along with their 3-12 months deaf infants participated in a cochlear implant program. They received a new developed auditory habilitation program. The program was developed based on a need assessment from surveys of experts and parents of deaf children, and a review of common habilitation intervention programs. To investigate communication skills, auditory perception and speech production, Communication and Symbolic Behavior Scales Developmental Profile (CSBS DP), Categories of Auditory Performance (CAP) & Speech Intelligibility Rating Scale (SIR) were used respectively. Data indicated that Navayesh” auditory habilitation program improved communication, auditory perception, and speech production scores in deaf children participated in the study. Follow-up study also indicated the stability of this effectiveness in improvement dependent variables of the study. The use of this program is recommended in early habilitation centers for deaf children

کلیدواژه‌ها [English]

  • Navayesh” program
  • Communication skills
  • Auditory Perception
  • Speech Production