ناهنجاری‌های کوهرنس در نواحی فرونتال و تمپورال درکودکان ADHD- نوع مختلط: یک مقایسه با کودکان ADHD- نوع کم توجه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2016.57960

چکیده

در مطالعات الکتروانسفالوگرافی در سال­ های اخیر، شاخص کوهرنس مکررا برای بررسی ارتباطات بین نواحی مختلف مغزی در ADHD مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده است که می­ توان ویژگی­ های کوهرنس را به عنوان شاخصی مفید در افتراق عملکرد مغزی کودکان ADHD از کودکان نرمال در نظر گرفت. اما مطالعات اندکی به بررسی تفاوت­ های این شاخص و اتصالات کارکردی در زیرگروه ­های مختلف ADHD پرداخته ­اند. در این مطالعه مقایس ه­ای شاخص کوهرنس بین دو نیمکره، در کودکان دارای نقص توجه همراه با بیش فعالی (ADHD- نوع مختلط٬N=13) و کودکان دارای نقص توجه بدون بیش فعالی ( ADHD- نوع کم توجه٬N=10) مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج نشان می­ دهد که کوهرنس در کودکان ADHD- نوع مختلط نسبت به کودکان ADHD- نوع کم توجه، در ارتباط بین نواحی تمپورال چپ با فرونتال راست در باندهای فرکانسی آلفا و تتا دارای افزایش معنی ­دار است. این نتیجه پیشنهاد می­ کند که بیش فعالی و حرکات تکانشی در گروه ADHD- نوع مختلط، می ­تواند با نقص در ارتباطات بین نواحی تمپورال چپ و فرونتال راست مرتبط باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Coherence abnormality of Temporal and Frontal areas in children with ADHD-combined type

چکیده [English]

In the recent years, the coherence index is used in many electroencephalographic studies for investigation of brain connectivity in children with ADHD disorder. It is suggested that the coherence is a useful index in discrimination of ADHD subjects from normal subjects. However, a few studies are accomplished in subtypes of ADHD to identify of differences in functional connectivity between ADHD subtypes. In this comparative study, the connectivity index of coherence between two hemispheres is compared between two groups with ADHD-combined type (ADHD-C, N=13) and ADHD-predominantly inattentive type (ADHD-I, N=10). The results show that the coherence between left temporal lobe and right frontal lobe is significantly increased in ADHD-combined type as compared with ADHD- inattentive type. This higher coherence is occurred in the Theta (4-8 Hz) and Alpha (8-12 Hz) frequency Bands. Results would suggest that hyperactivity and impulsivity in ADHD-combined type could be related to left temporal and right frontal connectivity deficiencies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ADHD-combined type
  • ADHD-inattentive type
  • Coherence
  • QEEG