اثربخشی ترکیب درمان شناختی- رفتاری و بیوفیدبک بر درمان مبتلایان به واژینیسموس و وضعیت جنسی آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2016.57965

چکیده

واژینیسموس به عنوان یک اختلال کنش جنسی زنان، با پیامدهای متعدد فردی و ارتباطی همراه می­ باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تأثیر ترکیب درمان شناختی-رفتاری (CBT) و بیوفیدبک بر درمان مبتلایان به واژینیسموس و وضعیت جنسی آنها بود. بدین منظور، طی یک پژوهش نیمه تجربی با پیش آزمون پس آزمون و گروه کنترل، 18زن مبتلا به اختلال واژینیسموس مراجعه کننده به درمانگاه روانپزشکی-روانشناسی به شیوه هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 9 نفری کاربندی شدند. گروه آزمایش در طی 6 جلسه 5/1 ساعته، تحت درمان بیوفیدبک و شناختی-رفتاری قرار گرفت و گروه کنترل مداخله­ ای دریافت نکرد. هر دو گروه در دو مرحله زمانی پیش آزمون و پس آزمون مورد سنجش قرار گرفتند. نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر نشان داد که در پس آزمون، نمرات انقباض مهبلی (واژینیسموس) و همچنین سایر کنش های جنسی شامل ندرت (نافراوانی)، فقدان ارتباط، ناکامروایی و اجتناب گری و وضعیت جنسی کلی در گروه آزمایش به طور معناداری از گروه کنترل کمتر بود. بنابراین، به نظر می­ رسد درمان شناختی رفتاری و بیوفیدبک روش مناسبی برای درمان بیماران واژینیسموس و بهبود سایر کنش ­های جنسی آنها است و می ­تواند به عنوان یک روش مداخله ­ای مفید برای درمان چنین بیمارانی به کار رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness combination of cognitive-behavioral therapy and biofeedback on treatment patients with vaginismus and their sexual status

چکیده [English]

Vaginismus is a female sexual dysfunction associated with many interpersonal and communication consequences. Purpose of this study was to determine the effectiveness combination of cognitive-behavioral therapy and biofeedback on treatmentpatients with vaginismus and their sexual status. For this purpose, in a quasi-experimental study with pretest – posttest along with the control group, 18 women with vaginismus who referred to the psychiatry- psychology clinic were selected, in a purposeful way and then assigned into two groups of 9 people each, randomly. The experimental group underwent six sessions of 90-minute of cognitive-behavioral therapy and biofeedback. The second group did not undergo any intervention. Two groups in pretest and posttest time level were measured. The results of repeated measure analysis of variance indicated that experimental group’s scoresof vaginismus and also other sexual function include infrequency, non-communication, dissatisfaction and avoidance and overall sexual status were significantly lower than control group inpost-test stage.Therefore it appears that combination of cognitive behavioral therapy and biofeedback is an effective wayfor curing patients with vaginismusand improving their other sexual functions and can be used as a useful method of intervention for these patients

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biofeedback
  • Cognitive-Behavioral Therapy
  • Vaginismus