رابطه سبک‌های هویت با بهزیستی روان‌شناختی، اجتماعی و هیجانی: نقش واسطه‌ای تعهد و پذیرش هویت دینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2016.57966

چکیده

سبک ­های هویت به عنوان متغیرهای شخصیتی پیش ­بینی کننده بهزیستی به شمار می­ روند. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه ­ای تعهد و پذیرش هویت دینی در رابطه با سبک های هویت با بهزیستی روانی بوده است. در این مطالعه، 320 نفر (125 مرد و 193زن و 2 نفر بدون پاسخ) از دانشجویان دانشکده ­های مختلف دانشگاه تهران به صورت خوشه ­ای چندمرحله­ ای انتخاب شدند. نسخه چهارم پرسشنامه­ های سبک های هویت فیلیپس و پیتمن ISI-4، سنجش هویت دینی رحیمی ­نژاد و احمدی و مقیاس بهزیستی کیز استفاده شد. با روش تحلیل مسیر، مدل ­های پژوهش حاضر آزمون شدند. نتایج نشان داد هر دو سبک هویت اطلاعاتی و هنجاری با نقش واسطه­ ای تعهد و پذیرش هویت دینی با هر سه بهزیستی مدنظر رابطه دارند. در مجموع می­ توان گفت، درحالی ­که در مدل اول (سبک اطلاعاتی) تعهد نسبت به پذیرش هویت دینی نقش واسطه ­ای نیرومندتری دارد، در مدل دوم (سبک هنجاری) پذیرش هویت دینی نقش واسطه ­ای نیرومندتری دارد. هر دو سبک اطلاعاتی و هنجاری به واسطه ­ی تعهد، بیشترین ضریب تاثیر غیرمستقیم را بر بهزیستی روان‌شناختی و به ­واسطه ­ی پذیرش هویت دینی بیشترین ضریب تاثیر غیرمستقیم را بر بهزیستی اجتماعی دارند.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship of Identity Styles and Psychological, Social and Emotional Well-beings: the Mediating role of Commitment and Accepting Religious Identity

چکیده [English]

The identity styles are considered as one of  the important factors of predicting well-being. The aim of this research was to study the relation of identity styles and psychological, social and emotional well-being and the role of commitment and accepting religious identity. The numbers of 320 (125 male, 193 female and 2 person without answer) students from different faculties of University of Tehran were randomly selected in multistage cluster sampling procedure. The fourth version of Identity Style Inventory (ISI-4) and Religious Identity of Rahiminezhad and Ahmadi and Keyes well-being questionnaires were used. Both models were analyzed With Path analysis. The results showed: a) the commitment and religious identity had mediating role between informational identity and four kinds of well-beings; b) the commitment and religious identity also showed mediating role between normative identity and four kinds of well-beings. As a conclusion, in the first model (informative style) commitment showed more predicting role for well-being than religious identity. And in the second model (normative style) the role of mediators were reversed. In both models the commitment as mediating factor showed more indirect relation to psychological well-being and accepting religious identity as mediating factors showed more indirect relation to social well-being.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identity styles
  • well-being
  • Commitment
  • Religious identity