اثربخشی مداخله معنوی- مذهبی مبتنی بر رویکرد اسلامی بر شاخص‌های ایمنی و روانشناختی در بیماران مبتلا به روماتوئید آرتریت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2016.57967

چکیده

این پژوهش به بررسی اثربخشی مداخله معنوی- مذهبی مبتنی بر رویکرد اسلامی بر شاخص‌های ایمنی و روانشناختی با توجه به تیپ شخصیت D در بین بیماران مبتلا به روماتوئید آرتریت پرداخته است. جامعه آماری مطالعه مشتمل بر مراجعه کنندگان به دو کلینیک روماتولوژی در مرکز و شمال شهر تهران می­ باشد. در این بین 44 نفر از بیماران روماتوئید آرتریت به‌صورت هدفمند انتخاب شدند و در قالب دو گروه 22 نفره مورد مطالعه قرار گرفتند. ارزیابی شاخص‌های روانشناختی و ایمنی در این دو گروه با استفاده از آزمون افسردگی، اضطراب و استرس (DASS) و نمونه‌گیری خون در دو نوبت پیش ­آزمون و پس ­آزمون صورت گرفت. به منظور کنترل اثر تیپ شخصیت D نیز از پرسشنامه Ds-14 استفاده شد. با بهره‌گیری از روش تحلیل کوواریانس چند متغیری، نتایج حاکی از تأثیر معنی‌دار مداخله معنوی- مذهبی مبتنی بر رویکرد اسلامی بر شاخص‌های روانشناختی افسردگی، استرس و اضطراب بیماران RA بود. همچنین استفاده از این روش مداخله در کاهش شاخص‌های ایمنی (ESR،CRP) نیز مؤثر شناخته شد. با توجه به نتایج به دست آمده، پرداختن و مطالعه کردن در این زمینه و تقویت این بعد از سلامت بسیار مهم و ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of religious - spiritual intervention based on Islamic approach on psychological and immune indices in patients with Rheumatoid Arthritis

چکیده [English]

In this survey the effectiveness of religious- spiritual intervention based on Islamic approach on psychological and immune indices  related to personality type D patients with rheumatoid arthritis is studied. Statistical society consisted of patients who were referenced to the rheumatology clinics in the center and northern parts Tehran. 44 patients with rheumatoid arthritis using purposive sampling in accordance with the inclusion and exclusion criteria were selected in two groups of22 individuals were examined. Psychological and immune evaluation tests of depression, anxiety and stress scale and blood samples was conducted in two stages of pretest and posttest.  Questioner Ds-14 was used for controlling of personality D effect . Using multiple covariance analysis, the results showed a significant effect of the spiritual-religious intervention based on Islamic approach on depression, stress and anxiety of patients with RA. The use of this intervention in reducing the immune parameters (ESR, CRP) was proved to be effective. According to the results, considering and studying this issue and strengthening this aspect of health is very important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • religious - spiritual Intervention based on Islamic approach
  • psychological factors
  • immune factors
  • Rheumatoid arthritis