ویژگی‌های روانسنجی آزمون تفکر انتقادی واتسون- گلیزر و ارتباط آن با خلاقیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2015.58505

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین ویژگی­‌های روانسنجی آزمون تفکر انتقادی واتسون- گلیزر در بین کارکنان شرکت ملی نفت ایران بود. برای این منظور، از بین کلیه شاغلین شرکت ملی نفت ایران که به مرکز ارزیابی مدیران این شرکت مراجعه کرده بودند؛ با استفاده از روش نمونه‌­گیری تصادفی، 380 نفر انتخاب شدند. روش پژوهش توصیفی و از نوع ابزارسازی بود که از دو آزمون تفکر انتقادی واتسون-گلیزر و تفکر خلاق عابدی برای انجام آن استفاده شد. ضرایب اعتبار بدست آمده از روش آلفای کرانباخ و بازآزمایی مولفه­‌ها و کل آزمون نشان از ویژگی­‌های مناسب آیتم­‌ها داشت. تحلیل عاملی نشان دهنده وجود پنج عامل است که در مجموع حدود 62/48 درصد از واریانس کل آزمون را تبیین می­‌نماید. نتیجه بررسی رابطه آزمون تفکر انتقادی واتسون- گلیزر و تفکر خلاق نیز حاکی از رابطه معناداری وجود نبود (روایی واگرا). بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت آزمون تفکر انتقادی واتسون- گلیزر از روایی و اعتبار مناسبی جهت سنجش تفکر انتقادی در بین کارکنان سازمانی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric Properties of Watson–Glaser Critical Thinking Test and its Relation with Creativity

چکیده [English]

The present study aims to determine the psychometric characteristics of the Watson–Glaser critical thinking test among employees in the Iranian National Oil Company. For this purpose, 380 employees referred to ‘the assessment center’in 1390-91 were selected through random sampling method  . The research method is a descriptive – instrument maling one. In which two tests were used:  1)Watson–Glaser critical thinking test, and 2) Abedi creativity test. Determining the reliability of Watson–Glaser critical thinking test in terms of its components and the whole test through Cronbach alpha and retest, respectively, was indicative of the suitability of the extracted items and factors. The test validity was examined via construct validity (factor analysis), the results indicated the existence of fine factors, which totally could account for about 48/62 of the variance of the whole test. The relation between Watson–Glaser critical thinking test and creativity was examined through Pearson correlation method; it suggested that there is no significant relation between critical thinking and creativity. Therefore, it can be concluded that Watson–Glaser critical thinking test enjoys a suitable level of validity and reliability to assess critical thinking among organizational employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • critical thinking
  • Creativity
  • Test Adaptation
  • Psychometric Properties
  • factor analysis
  • Employee