طراحی و ارزیابی اثربخشی برنامه آموزشی تنیدگی ‌زدایی بر تنیدگی والدینی و رضایت‌مندی زناشویی والدین دارای کودک ناشنوا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2015.58506

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، طراحی و ارزیابی اثربخشی برنامه آموزشی تنیدگی ‌زدایی بر تنیدگی والدینی و رضایت مندی زناشویی مادران دارای کودک ناشنوا بود. 20 مادر کودک ناشنوای عمیق به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل جایگزین شدند. مادران گروه آزمایش در 15جلسه با برنامه طراحی شده تنیدگی زدایی تحت آموزش قرار گرفتند. کلیه مادران به مقیاس تنیدگی والدینی (بری و جونز، 1995) و مقیاس رضامندی زوجیت (افروز، 1389) در پیش آزمون، پس آزمون و یک ماه بعد در مرحله پیگیری پاسخ دادند. پدران بدون حضور در جلسات مداخله، اما همزمان با مراحل سه گانه به مقیاس پاسخ دادند. نتایج در مادران تفاوت معنی داری را بین میانگین گروه‌های آزمایش و کنترل در تنیدگی نشان داد و این تفاوت در مرحله پیگیری پایدار ماند (p<0/01). نمرات رضایت زناشویی والدین تفاوت معنی‌داری را بین گروه‌های آزمایش و کنترل نشان نداد. می توان نتیجه گرفت که برنامه آموزشی تنیدگی زدایی بر کاهش تنیدگی مادران مؤثر بوده و این اثر با گذشت زمان یک ماهه پایدار می ماند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development and Assessment of Effectiveness of Coping skills Training program on parenting stress and Marital Satisfaction of mothers with Deaf Children

چکیده [English]

The purpose of this study was Development and assessment of the effectiveness of the de– stress training program. On the mothers stress and marital satisfaction of parents with deaf children experimental study design with follow- up. 20 mothers were chosen and Assigned to two experimental and control  groups trained to de-stress training program in 15 session .all mothers completed parental stress scale( Berri and Jonse, 1995)and Marital Satisfaction Scale(Afrooz,1389)at the pre-test post-test and one month later at the follow-up stage. Fathers did not attend in intervention but completed marital satisfaction scale in three stages. Data Were analyzed with multivariate Covariance, Result about mothers stress, showed the significant difference between means of experimental and control groups and this difference persisted at follow-up stage. Result of parents marital Satisfaction did not show significant difference between experimental and control groups.  Therefore it can be concluded de- stress training program reduced mother, s Stress and this reduction persisted (p<0/01).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parenting stress
  • Deaf children
  • Marital Satisfaction