عوامل موثر بر تعلل ورزی: کاربرد تحلیل خوشه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2016.58767

چکیده

تعلل­ ورزی پدیده­ ای است که با عوامل شناختی، هیجانی و انگیزشی زیادی ارتباط دارد، ولی هنوز تصویر روشن و واضحی در مورد این روابط وجود ندارد. هدف این مطالعه کاربرد اولیه عوامل مرتبط با تعلل ­ورزی بر اساس رویکرد شناختی، عاطفی و رفتاری الیس به منظور شناسایی زیر گروه‌ هایی معتبر از تعلل ورزان از طریق تحلیل خوشه‌ ای است. نمونه‌ ای برابر با 900 نفر (447 زن و 453 مرد) از دانشجویان دانشگاه تهران به روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای انتخاب و به پرسشنامه تعلل‌ورزی سولومون و روثبلوم (1984) پاسخ دادند که از این تعداد 200 دانشجو که تعلل­ ورز بودند شناسایی، و به پرسشنامه یادگیری خودتنظیم گرین و میلر (2004)، پرسشنامه خودکارآمدی میدلتن و میگلی (1997)، مقیاس اندازه ­گیری باورهای ناامیدی هرینگتون (2005)، سیاهه باورهای غیرمنطقی کوپمنز و همکاران (1994) پاسخ دادند. دو خوشه شناسایی شد: خوشه اول با خودتنظیمی و خودکارآمدی متوسط و باورهای ناامیدی و نامعقول بالا (تعلل ­ورزان با باورهای نادرست) و خوشه دوم با خودتنظیمی و خودکارآمدی پایین و باورهای ناامیدی و غیرمنطقی پایین (تعلل ورزان با انگیزش پایین). براساس یافته ها می توان گفت که افراد تعلل ­ورز دارای نیمرخ انگیزشی متفاوت و باورهای مختلفی هستند و تحلیل خوشه ای می تواند منجر به شناسایی این نیمرخ­ ها شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficacious Factors related to procrastination: A cluster analytic approach

چکیده [English]

Procrastination is a widespread phenomenon that has been associated with the most of cognitive, emotional, and motivational factors, about which a clear and integrated picture is still lacking, though. The aim of this study was to use primary established psychological procrastination-related factors in the base of Ellis cognitive emotional behavioral approach to examine whether reliable subgroups of procrastinators can be identified through cluster analysis. So 900 students from Tehran University (447 females and 453 males) were selected with Random multi-stage and then completed a measure of procrastination and 200 students who got high scores in procrastination on the scale of Solomon and Rothblum (1984) were selected and this sample responded to the scale of self-regulation by Green and Miller (2004), self-efficacy of Midelton and Midgley (1997), the scale of the frustration beliefs of Harrington (2005) and irrational beliefs of  Koopmans et al. (1994). Two clusters were identified: The first cluster with middle scores of self-regulated and self-efficacy and high scores of irrational beliefs and frustration beliefs .The second cluster with low scores of self-regulated, self-efficacy, irrational beliefs and frustration beliefs. Based on the findings, it seems that students with high procrastination, have different motivational and belief profiles and cluster analysis can identify these profiles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cluster Analysis
  • Procrastination
  • Self-Regulation
  • Self-Efficacy
  • irrational beliefs
  • frustration belief