طراحی و ساخت آزمون جامع سنجش توانایی‌های شناختی و روانی حرکتی کودکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2016.58926

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تدوین یک بسته جامع سنجش توانایی­­های شناختی و روانی حرکتی معتبر و روا برای کودکان بر اساس الگوی نظریه­­ای کتل هورن و کارول بوده است. به این
منظور نمونه­­ای به حجم 661 نفر در 6 گروه سنی 5/6 تا 5/12 ساله به روش تصادفی طبقه­­ای انتخاب شدند. مطالعه حاضر با کاربرد روش «سنجش بین­آزمونی» و در چهار گام انجام شده است؛ 1) انتخاب مقیاس محوری، 2) انتخاب مقیاس­های تکمیلی، 3) مطالعه تجربی مقدماتی و 4) اجرای مطالعه اصلی و بررسی روائی و اعتبار مقیاس نهایی. ضرایب همبستگی بازآزمایی مقیاس ­ها بین 76/0 (توانایی لامسه­ای)  و 98/0 (توانایی استدلال سیّال) بوده است که بیانگر اعتبار مناسب مقیاس­­ها است. ضریب توافق متخصصین به منظور روائی محتوایی بین 6/0 تا 1/0 بوده است. به منظور بررسی روائی سازه به روش تمایز سنی، نتایج تحلیل واریانس چندگانه نیز نشان داده است که گروه­­های سنی مختلف در همه توانایی­­ها با هم تفاوت معنادار داشته­­اند. همچنین نتایج تحلیل عاملی، یک ساختار سه عاملی شامل توانایی­­های شناختی، روانی حرکتی و سرعت  را مورد تایید قرار داده است. از این رو، می ­توان نتیجه گرفت آزمون نهایی از اعتبار و روائی مناسب برای سنجش توانایی­­های شناختی و روانی حرکتی کودکان (13 توانایی) برخوردار است.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and developing a Comprehensive Scale of Cognitive and Psychomotor Abilities for Children

چکیده [English]

The aim of this study has been developing a comprehensive, reliable, and valid package for the assessment of cognitive and psychomotor abilities of children. To this end, 661 children were selected using stratified random sampling. They were then divided to six age groups, ranging from 6.5 to 12.5 years old .This study was conducted using the Cross Battery Assessment method in four steps: a) the selection of an axial scale, b) the selection of supplementary scales, c) the conduction of preliminary experimental study, and d) the conduction of the main study and the assessment of the validity and reliability of the final scale.  According to the retest results, the correlation coefficients of the scales ranged between 0.76 (for tactile ability) and 0.98 (for fluid reasoning), indicating the appropriate validity of them. The coefficient of agreement between experts for the content validity of the scales was somewhere between 0.1 and 0.6.  To measure the construct validity through the age discrimination method, multivariate analysis of variance showed significant differences between different age groups in all abilities. In addition, the factor analysis confirmed this three-factor structure, consisting of cognitive and psychomotor abilities, speed, and efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

 • assessment of cognitive and psychomotor abilities
 • Cattell Horn Caroll model
 • fluid reasoning
 • short term memory
 • long term memory
 • visual processing
 • auditory processing
 • comprehensive knowledge
 • reading
 • psychomotor abilities
 • tactile ability
 • psychomotor speed
 • reaction speed