مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی و درمان شناختی و رفتاری بر تعدیل طرحواره‌های ناسازگار اولیه در بیماران بی‌اشتهایی عصبی با توجه به پیوند والدین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2016.60972

چکیده

هدف مطالعه حاضر مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی و درمان شناختی و رفتاری بر تعدیل طرحواره­های ناسازگار اولیه در بیماران بی‌اشتهایی عصبی با توجه به پیوند والدینی بوده است. روش مطالعه آزمایشی با طرح پیش­آزمون- پس­آزمون، پیگیری با گروه کنترل می­باشد. جامعه آماری شامل بیماران دارای اختلال خوردن مراجعه کننده به مراکز روان­پزشکی، روان­درمانی بالینی و مراکز درمانی چاقی و لاغری شهر تهران در رده سنی 16 تا 23 سال می­باشد. روش نمونه­گیری به صورت هدفمند بوده است. در غربال­گری صورت گرفته 21 بیمار بی‌اشتهایی عصبی تشخیص داده شد. در نهایت بیماران در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل همتاسازی شده­اند. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه، مصاحبه تشخیصی بر اساس ملاک های تشخیص اختلال خوردن و تشخیص روان­پزشک بوده است و از دو پرسشنامه: 1- پیوند والدینی، 2- طرحواره­های ناسازگار یانگ استفاده شد. بیماران در حوزه بریدگی و طرد، خودگردانی و عملکرد مختل بیشترین آسیب و سایر حوزه­ها آسیب کمتری داشتند. در همه حوزه­ها طرحواره درمانی در بیماران دارای پیوند بیش حمایت­گر اثربخشی بالاتر داشته است. اما درمان شناختی و رفتاری فقط در حوزه بریدگی و طرد و خودگردانی اثربخش بوده است و عود برگشت بیماری در این درمان بالا بود. یافته­های بدست آمده در سبب شناسی اختلال بی‌اشتهایی عصبی مبتنی بر دیدگاه سیستمی و روابط شیء حمایت می­کند و راه را برای پژوهش بیشتر در این زمینه فراهم می­نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the effectiveness of schema therapy and CBT on improving early maladaptive schemas in patients with anorexia nervosa considering the parental bonding

چکیده [English]

The present study was aimed at comparing the effectiveness of schema therapy and CBT on eating disorder symptoms in patients with anorexia nervosa considering the parental bonding. The study had an experimental method with pretest-posttest design and follow-up with the control group. The study population included all patients aged 16 to 23 years with eating disorders who had referred to psychiatry, psychotherapy, and clinical treatment centers of obesity and weight loss in Tehran. Purposive sampling was used in this study. Since this study was concerned with patients that had a poor parental bonding, 21 patients were diagnosed to have anorexia nervosa by performing psychological screening. Finally, the selected patients were matched in two experimental groups and one control group. Data were collected through questionnaires and diagnostic interviews based on diagnostic criteria for eating disorders and psychiatric diagnosis. Three questionnaires were used in the study including: 1. Parental Bonding Questionnaire 2. Eating Disorder Inventory (EDI) 3. Young Schema Questionnaire. Only schema therapy was effective in reducing symptoms of eating disorders. Also, treatment had a higher efficacy on being more supported than less cared. The findings of this study can be an approval of therapists having a systematic view to the etiology of this disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • schema therapy
  • cognitive and behavioral therapy
  • Anorexia nervosa
  • parental bonding