بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک شده با استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2016.60973

چکیده

عصر حاضر، عصر شبکه‌ها است. عصری که در آن شکل­گیری شبکه‌های گوناگون اجتماعی آنلاین، شیوه‌های ارتباطی زیادی را به عرصه گسترده ارتباطات اجتماعی معرفی کرده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک شده با استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی در دانشجویان شهر قزوین انجام شده است. نمونه پژوهش شامل 210 نفر از دانشجویان است که به روش نمونه­گیری تصادفی خوشه‌‌ای چند مرحله‌‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه چند وجهی حمایت اجتماعی و پرسشنامه اعتیاد به فیسبوک برگن بود. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیری نشان داد که بین نمره کلی حمایت اجتماعی ادراک شده و همچنین زیرمقیاس‌های حمایت اجتماعی از سوی خانواده و اطرافیان با استفاده از شبکه­های اجتماعی رابطه منفی و معناداری وجود دارد (01/0P<). همچنین بین حمایت اجتماعی از سوی دوستان با استفاده از شبکه­های اجتماعی رابطه­ معناداری وجود ندارد (01/0<P). همچنین نتایج رگرسیون گام به گام حاکی از آن است که حمایت اجتماعی می‌تواند واریانس استفاده از شبکه­های اجتماعی را به طور معنادار تبیین کند (216/0-= β ،190/3-t=). بدین صورت که 7/4 درصد واریانس مربوط به استفاده از شبکه­های اجتماعی به وسیله متغیر حمایت اجتماعی از سوی دوستان تبیین شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between social supports with the use of social networks among university students