بررسی نقش مثبت اندیشی و تنظیم هیجان در رضایت مندی زندگی زنان خانه دار شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2015.61089

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی نقش مثبت­ اندیشی و تنظیم هیجان در رضایت­مندی زندگی زنان خانه ­دار شهر تهران بود. این تحقیق از نوع همبستگی و جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه زنان خانه­ دار منطقه 4 شهر تهران بود که تعداد آنان نامشخص می­ باشد. حجم نمونه تحقیق را 250 زن خانه­ دار تشکیل داد که با استفاده از روش نمونه ­گیری در دسترس انتخاب شدند. در این تحقیق برای جمع ­آوری اطلاعات از پرسشنامه مثبت ­اندیشی اینگرام و وینیسکی (1988)، پرسشنامه سبک­های تنظیم هیجان گارنفسکی و همکاران (2001) و پرسشنامه رضایت­مندی از زندگی (1985) استفاده شد. داده­ ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ­ها شاخص‌های آمار توصیفی شامل نمودار، درصد، فراوانی، میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی از تحلیل رگرسیون گام به گام و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد: متغیر مثبت­اندیشی به صورت معنادار 6/36 درصد از واریانس رضایت­مندی از زندگی را در زنان خانه ­دار پیش ­بینی می­ کند و همچنین متغیر ابعاد تنظیم هیجان (تنظیم شناختی مثبت و تنظیم شناختی منفی) می­ تواند تنها 4/2 درصد از واریانس رضایت­مندی از زندگی زنان خانه­ دار را پیش ­بینی نماید. بنابراین، می ­توان از طریق آموزش مثبت­ اندیشی و تنظیم هیجان در جهت ارتقاء رضایت­مندی از زندگی زنان خانه­ دار گام برداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of positive thinking (optimism) and emotion regulation in life satisfaction of housewives in Tehran

چکیده [English]

The purpose of this study was to Study the Positive thinking and emotion regulation styles in life satisfaction of housewives in Tehran. This research was a correlation study and research population was included all housewives in four area of Tehran in year 1393-1394  that their number is uncertain. The sample size for this study consisted of 250 housewives selected by available sampling method. The data collection tool was an Ingram and  viniski positive thinking questionnaire (1988), garnovski and colleagues emotion regulation styles questionnaire (2001) and life satisfaction questionnaire (1985) . Pearson correlation coefficient and step by step regression analysis were used to evaluate the results. The results showed that life satisfaction of housewives can be predicted  by their Positive thinking (p<0/01) and life satisfaction of housewives can also be predicted by their emotion regulation styles (p<0/01). So, according to the results of this research, it can be taken steps to life satisfaction of  housewives by positive thinking training

کلیدواژه‌ها [English]

  • Positive thinking
  • emotion regulation styles
  • Life Satisfaction
  • housewives