تأثیر فیلم‌درمانی گروهی بر کاهش نشانه‌های وسواس- اجبار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2015.61090

چکیده

اختلال وسواس- اجبار با شیوع مادام‌العمر تقریباً 5/2 درصد به‌عنوان یک مشکل جهانی سلامت روان مطرح است. امروزه یکی از چالش‌های اساسی، ایجاد درمان‌های مؤثر و جدیدی است که مداخله­ های کم‌هزینه‌ای را نیز فراهم آورد. هدف از این پژوهش تعیین اثربخشی فیلم‌درمانی گروهی بر کاهش نشانه‌های وسواس- اجبار بود. طرح پژوهش حاضر از نوع شبه‌آزمایشی و یک طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگیری یک ماهه با گروه گواه بود. نمونة آماری را 24 فرد دارای نشانه‌های وسواس- اجبار تشکیل دادند که به‌صورت تصادفی در دو گروه 12 نفره آزمایش و گواه قرار گرفتند. ابزار پژوهش، پرسشنامة وسواس- اجبار مادزلی (MOCI) بود. نمرات بدست آمده از ارزیابی وسواس- اجبار و خرده مقیاس‌های آن شامل بازبینی، شستن، کندی و تردید، در سه مرحلة پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با روش آماری تحلیل واریانس آمیخته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل آماری نشان داد که فیلم‌درمانی گروهی بر کاهش نشانه‌های وسواس- اجبار مؤثر است (05/0p<). بر مبنای نتایج این مطالعه، می‌توان استفاده از فیلم‌درمانی گروهی را به‌عنوان روشی نوین، کم‌هزینه و مؤثر در تسهیل درمان به درمانگران وسواس پیشنهاد نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Group Movie Therapy on Reduction of obsessive compulsive

چکیده [English]

The Obsessive compulsive disorder is a mental health global problem with the rate of prevalence about 2.5 percent in all the life. Nowadays, one of the main challenges is creating of new and effective therapies that also provide low-cost interventions. The aim of this study was to determine the effect of group movie therapy on reduction symptoms of obsessive compulsive. The design of this study was quasi-experimental pretest– posttest and follow- up (one month) with control group. The samples were included 24 people with OC symptoms that randomly selected to the control and the experimental group (12 people in each group). The research instrument was Maudsley Obsessive - Compulsive Inventory (MOCI). The obtaining scores were evaluated from obsessive - compulsive and subscales included on checking, cleaning, slowness, and doubting in three phases (pretest, posttest and follow-up in a month). The results were analyzed with a mixed ANOVA analysis. The results of this research showed that the group movie therapy was useful significantly (p<0.05) to reduce obsessive compulsive symptoms. Based on the results of this study, use of group movie therapy can be suggested to OC therapist as a new, inexpensive and effective in facilitating of therapy

کلیدواژه‌ها [English]

  • group movie therapy
  • Obsessive-Compulsive Disorder
  • symptoms of obsessive - compulsive