بررسی ارتباط فرونشانی احساسات و علائم جسمانی و روانی با توجه به نقش خودشناسی انسجامی، بهوشیاری و شفقت خود، جامعه پسندی و خود مهارگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2016.61151

چکیده

مطالعات غالباً بر رابطه منفی سرکوب با سلامت جسمانی و سازگاری روانی تأکید دارند. اما پژوهش‌های جدیدتر ادعا می‌کنند که سرکوب و فرونشانی احساسات دو خصیصه جداگانه هستند که تأثیرات متفاوتی بر سلامت جسمانی و روانی دارند و با سازه‌های متفاوت شخصیت همراه می‌شوند. پژوهش حاضر با تکیه‌بر این یافته‌ها، ارتباط انواع فرونشانی احساسات را با سلامت روانی و جسمانی با توجه به نقش فرآیندهای خود نظم بخشی بررسی می‌کند. تعداد 220 دانشجو (مرد:95 و زن: 125) پرسشنامه انواع فرونشانی احساسات کیم و همکاران (2002)، خودشناسی انسجامی قربانی و همکاران (2008)، بهوشیاری براون و رایان (2003)، شفقت خود ریس و همکاران (2011)، خودمهارگری تاگنی و همکاران (2004)، جامعه پسندی  بالارد (1992)، سرزندگی رایان و فردریک (1997)، سلامت عمومی گلدبرگ (1997) و چک‌لیست علائم جسمانی بارتون (1995) را تکمیل کردند. نتایج نشان داد فرونشانی اجباری احساسات با فرآیندهای خود نظم‌بخشی (خودشناسی انسجامی، شفقت خود، خودمهارگری و بهوشیاری) ارتباط منفی دارد و علائم منفی جسمانی و روانی را پیش‌بینی می‌کند، در حالی که فرونشانی خودمختار احساسات ارتباطی مثبت با خودشناسی انسجامی و خود مهارگری داشت. همچنین جامعه پسندی با تمامی فرآیندهای خود نظم‌بخشی ارتباط مثبت داشت و از طریق فرآیندهای خود نظم‌بخشی سلامت را پیش‌بینی می‌کرد. نتایج پژوهش به‌طورکلی نشان داد که فرونشانی احساسات فرآیند ناسازگاری نیست و اگر با فرآیندهای خود نظم بخشی همراه شود، می‌تواند مفید و سازنده باشد. مبانی نظری این یافته‌ها تحلیل و بررسی ‌شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Effect of Feeling Suppression and Psychological and Physical Symptoms According to Integrative Self- Knowledge, Mindfulness, Self- Compassion, Social Desirability and Self- Control

چکیده [English]

Current literature demonstrates a negative relationship between repression, physical heath, and psychological adjustment. In contrast, several recent studies indicated that repression and suppression of emotion might separate traits that had different relationships with adjustment and health, especially when combined with different personality traits. Based on this idea, the current study investigated the relationship between emotion suppression, physical health, and adjustment according to the role of self-regulation processes. A sample of 220 students (125 females and 95 males) from University of Tehran completed Suppression /Self-Regulation of Withholding Negative Emotions (Kim et al,  2002), Integrative Self-Knowledge (Ghorbani et al, 2008), Mindful Attention Awareness Scale (Brown and Ryan, 2003), Self-Compassion (Raes et al, 2011), Self-Control (Tagney et al, 2004), Social desirability (Balard, 1992), Subjective Vitality (Ryan and frederick, 1997), General Health Questionnaire (Goldberg et al, 1997), and Symptom Checklist (Bartone, 1995). The results showed that controlled suppression of emotion negatively related to self-regulation processes and predicted negative physical and mental symptoms, while autonomous suppression of emotion had a positive relationship with integrative self-knowledge and self-control. Furthermore, social desirability had a positive relationship with self-regulation processes and predicted health through self-regulation processes. Based on this results, it could be concluded that suppression of emotion is not entirely a maladaptive trait and it may work in certain contexts.  Theoretical implications are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotion Suppression
  • Self-Regulation Processes
  • Social Desirability
  • Physical and Mental Symptoms