نقش واسطه ای عزت نفس در رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده و خودکارآمدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2015.61428

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی نقش واسطه­ای عزت نفس در رابطه بین ادراک حمایت سازمانی و خودکارآمدی در میان کارکنان شرکت گاز استان اصفهان به انجام رسید. روش پژوهش همبستگی و جامعه‌ی آماری شامل کلیه کارکنان شرکت مذکور بود که از میان انان 248 نفر با استفاده از نمونه‌گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه‌ی 16 سؤالی حمایت سازمانی آیزنبرگر و همکاران (1986)، پرسشنامه‌ی 10 سؤالی عزت نفس روزنبرگ (1965) و پرسشنامه‌ی 17 سؤالی خودکارآمدی عمومی شرر و مادوکس (1982) بود. داده‌ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون گام به گام و تحلیل مسیر مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که طی یک سلسله روابط زنجیره‌ای، عزت نفس رابطه میان حمایت سازمانی ادراک شده با خودکارآمدی را میانجی­گری می‌کند (/010p<). بنابراین، چنین نتیجه­گیری می­شود که برای افزایش خودکارآمدی کارکنان می­توان با افزایش عزت نفس کارکنان از طریق بهبود در ادراک حمایت سازمانی اقدام نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mediating role of Self – Esteem on the relationship of Perceived Organizational Support and Self – Efficacy

چکیده [English]

This research carried out with the aim of studying the mediating role of self – esteem on the relationship between perceived organizational support and self – efficacy. Research method was correlational and statistical population was all employees of Isfahan province Gas Company. Using convenience sampling, 248 subjects were selected.  They were assessed by perceived organizational support questionnaire (Eisenberger et al.), self - esteem questionnaire (Rosenberg) and self - efficacy questionnaire (Sheerer & Maddux). Data were analyzed by use of Pearson correlation coefficient and Structural Equation Modeling. Results showed that there was significant relationship between Perceived organizational support and self - efficacy (p<0.01), Perceived organizational support and self - esteem (p<0.01) self - esteem and self - efficacy (p<0.01). Moreover results of Structural Equation Modeling showed that self – esteem played a mediating role between perceived organizational support and self – efficacy (p<0.01). According to these findings, for increasing of employees’ self – efficacy in organizations, should pay more attention to employees’ self – esteem through organizational support.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perceived organizational support
  • self - efficacy
  • Self- esteem
  • Gas Company