بررسی پیش بینی خودارزشیابی مرکزی و جهت گیری هدف در عملکرد تحصیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2016.61434

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش متغیرهای خودارزشیابی مرکزی و جهت­گیری هدف در فرسودگی تحصیلی در دانش­آموزان انجام شد. روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری کلیه دانش­آموزان سال سوم مشغول به تحصیل در دوره متوسطه دوم شهر تهران بودند.200 دانش­آموز دوره سوم مقطع متوسطه از شهر تهران با روش نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحله­ای انتخاب شدند. پس از کنار گذاشتن پرسشنامه­های ناقص در نهایت 170 پرسشنامه تجزیه و تحلیل شد. ابزار­های پژوهشی شامل پرسشنامه فرسودگی تحصیلی برسو (2007)، جهت­گیری هدف الیوت و مک گریگور (2001) و خودارزشیابی مرکزی جاج و همکاران (2003) بود. داده­ها با استفاده از ضریب همبستگی، رگرسیون همزمان و آزمون t تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که خودارزشیابی مرکزی، جهت­گیری تسلط-گرایش، عملکرد-گرایش و عملکرد-اجتناب پیش­بینی کننده­های منفی و معنادار فرسودگی تحصیلی هستند. اما جهت­گیری تسلط-اجتناب با فرسودگی تحصیلی رابطه­ای ندارد. همچنین نتایج رگرسیون همزمان نشان داد که خودارزشیابی مرکزی و جهت­گیری هدف تسلط-گرایش به ترتیب نقش منفی و معناداری در پیش­بینی فرسودگی تحصیلی دارند و در مجموع 36 درصد از واریانس فرسودگی تحصیلی را تبیین می­کنند و در نهایت یافته­های حاصل از مقایسه بین دانش­آموزان دختر و پسر در رابطه با فرسودگی تحصیلی، خودارزشیابی مرکزی و جهت­گیری هدف نشان داد که بین دو گروه تفاوتی وجود ندارد. اما در مؤلفه خستگی هیجانی از فرسودگی تحصیلی تفاوت بین دختران و پسران معنادار بود و پسران خستگی هیجانی بیشتری را در مقایسه با دختران داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study student‘s academic burnout according to predictors core self-evaluation and Achievement goal orientation

چکیده [English]

This research was done with the purpose of the study of core self-evaluation and achievement goal orientation in predicting academic burn out in students of Tehran city. The method of research is cross-correlation. The statistical population consisted of all high school students in 2015-2016. Sample of 200 students were selected using multistage cluster sampling. Analyzed 170 questionnaires, after discarding the incompletes. Data were collected by Breso school-burnout inventory (2007), achievement goals questionnaire (2001) and core self-evaluations scale (2003). Data were analyzed by correlation, independent t-tests and regression.  The Results showed that there was negative relationship between  academic burnout and core self-evaluation, goal mastery-oriented, performance-oriented and performance-avoidance but there was no associated with mastery-avoidance. Also the results of multiple regression showed that core self-evaluation and mastery-oriented negatively affect academic burnout. And the total, 36% of the variance of academic burnout was explained by two variable. Eventually the results showed that there was no significant difference among of three variables in the two groups of female and male students. But there was significant difference in emotional exhaustion of academic burnout in the two groups, and male had higher emotional exhaustion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • academic burnout
  • Core self-evaluation
  • achievement goal orientation