تبیین فرسودگی تحصیلی بر اساس الگوی ارتباط مادر- فرزند با میانجی‌گری تاب آوری در دختران دانش آموز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2016.61435

چکیده

هدف این پژوهش تبیین فرسودگی تحصیلی در دختران دانش‌آموز پایه اول دوره دوم متوسطه بر اساس الگوی ارتباط مادر – فرزند با نقش واسطه‌ای تاب‌آوری است. روش این پژوهش توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری دربرگیرنده دختران دانش‌آموز پایه اول متوسطه دوره دوم است که از میان آنان 461 نفر با شیوه نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. به منظور جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه فرسودگی تحصیلی برسو و همکاران (1997)، مقیاس تاب‌آوری کانر و دیویدسون (2003) و پرسشنامه الگوی ارتباط والد- فرزند (باقری، 1392) استفاده شد. شاخص‌هایی به دست آمده تکنیک مدل‌یابی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر، نشان‌دهنده آن است که مدل اندازه‌گیری با داده‌های گردآوری شده برازش مطلوب دارد. معنی‌داری اثر مستقیم الگوی ارتباط مادر- فرزند بر فرسودگی تحصیلی و اثر غیرمستقیم الگوی ارتباط مادر- فرزند از طریق تاب‌آوری بر فرسودگی تحصیلی مورد تایید قرار گرفت. رابطه منفی تاب‌آوری و فرسودگی تحصیلی نیز تایید گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining relationship between academic burnout, child- mother relationship pattern and resiliency in girls students

چکیده [English]

The purpose of the present research was explaining relationship academic burnout  and child – mother relationship pattern with intermediation resiliency , by using structural equation modeling (SEM). Research method was descriptive – correlation . the statiscal sample of this research was included 461 girls student high school in Tehran city that they were selected by multi- stage cluster sampling method and they were  completed Breso burnout questionnaire, child- parent relationship questionnaire and conner and Davidson resilience scale. The results indicated that the model had a good fitness with the data.Gained indexes were Chi-Square=295.150,Comparative Fit Index=0.939, Goodness Of Fit Index=0.926, Adjusted Goodness Of Fit Index= 0.899 and Root Mean Square Error Of Approximation=0.066. There were direct effects child- parent relationship pattern on academic burnout and indirect effects with intermediation resilience. Resiliency had  negative meaningful relationship with academic burnout.

کلیدواژه‌ها [English]

  • academic burnout
  • resiliency
  • child-mother relationship pattern