اثربخشی آموزش آرام‏ سازی با بیوفیدبک در کاهش اضطراب امتحان دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2016.63467

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش آرام‏سازی به کمک بیوفیدبک بر اضطراب امتحان دانشجویان دانشگاه سمنان بود. در این مطالعه با بهره  گیری از یک طرح آزمایشی تصادفی کنترل شده نمونه­ای به تعداد 30  نفر انتخاب شدند و طرح پیش­آزمون – پس­آزمون  و گروه کنترل انجام شد. ابتدا آزمودنی‏های دو گروه پرسشنامه اضطراب امتحان اسپیلبرگر را تکمیل کردند. سپس آزمودنی­های گروه آزمایش به مدت 10 جلسه تحت آموزش آرام‏سازی با بیوفیدبک قرار گرفتند، ولی گروه کنترل هیچ­گونه آموزشی دریافت نکردند. در پایان آزمودنی­های هر دو گروه مورد پس­آزمون  تست اضطراب قرار گرفتند. داده‏ها با استفاده از شاخص‏های آماری نظیر میانگین، انحراف معیار و تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میانگین نمرات اضطراب امتحان گروه مداخله نسبت به گروه کنترل در پس­آزمون) ۰1/0p=) به طور معناداری کاهش یافته بود. نتایج حاکی از کارایی آرام‏سازی توسط بیوفیدبک در کاهش اضطراب امتحان دانشجویان و بهبود عملکرد آنها بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of relaxation aided Biofeedback in reducing test anxiety in students

چکیده [English]

The aim of this study was to examine the effectiveness of biofeedback-aided relaxation training on test anxiety among students. In a randomized controlled trial design, 30 subjects were selected and pretest -posttest scheme were administered. Firstly, subjects of two groups completed the Spielberger’s anxiety test Questionnaire. Experimental group received Biofeedback aided relaxation training for 10 sessions, while no intervention made on the control group. At the end subjects in both groups were filled anxiety test for the posttest. The dataset analyzed using GLM: ANCOVA statistical analysis. After the BFART intervention, a significant decreased mean scores observed on level of anxiety in the experimental group compared to the control group (p < 0.001). The results confirmed efficiency of the biofeedback aided relaxation training in reducing test anxiety and increasing academic performance in students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Test Anxiety
  • relaxation
  • biofeedback and students