مقایسه آموزش مبتنی بر نظریه شناختی و راه‌حل محور بر کاهش هم وابستگی همسران معتادین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2016.63627

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه آموزش مبتنی بر نظریه شناختی و راه‌حل محور بر کاهش هم‌وابستگی همسران معتادین انجام گرفت. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون همراه با گروه کنترل بوده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه همسرانی است که برای درمان اعتیاد شوهر خود به مرکز کنگره 60 شهر تهران مراجعه کرده بودند. روش نمونه‌گیری در دسترس و بر اساس همکاری داوطلبانه شرکت‌کنندگان برای تکمیل پرسشنامه بود. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه هم‌وابستگی استون برینک بوده است. داده‌ها با استفاده از تحلیل کوواریانس  تجزیه ‌و تحلیل شدند. نتایج تحلیل کوواریانس تک­متغیره نشان داد که بین گروه‌های مورد مطالعه تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین گروه کنترل و گروه‌های آموزش شناختی (در سطح 05/0<P، 41/581F=)، و نیز بین گروه کنترل و گروه‌های آموزش راه‌حل محور (در سطح 05/0<P، 32/311F=)، تفاوت معنادار وجود دارد. همچنین گروه‌های آموزش شناختی نسبت به گروه‌های آموزش راه‌حل محور بر کاهش هم‌وابستگی همسران معتادین تأثیر بیشتری داشته است (05/0< P، 14/299 F=).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing cognitive theory-based and solution-focused training methods on reducing the codependency of addicts’ wives

چکیده [English]

This present study aimed to compare the cognitive theory-based and the solution-focused training on reducing the codependency of addicts’ wives. This study was a quasi-experimental with pretest – posttest design along with a control group. The study population consists of all wives who had been referred to the Congress 60 Center in Tehran for the treatment of their husbands. Available sampling method was used based on the voluntary cooperation of the participants to complete questionnaires. The research tool used in this study were Stone Brink's codependency Questionnaire. Data were analyzed using analysis of covariance. The results of ANCOVA showed that there was significant difference between the study groups. The results also showed that there is a significant difference between the control group and cognitive training group (0.05 <P, F=581.41), and also between the control group and solution-focused training group (0.05 <P, F=311.32). As well, the cognitive training groups had greater effect on reducing the codependency of addicts’ wives than the solution-focused training groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • codependency
  • training groups
  • cognitive theory
  • solution-focused theory