اثربخشی آموزش مهارت های ادراکی– حرکتی بر کاهش نشانه های اختلال یادگیری ریاضی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2015.63660

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت­های ادراکی– حرکتی بر کاهش نشانه­های اختلال یادگیری ریاضی بوده است. روش پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش­آزمون- پس­آزمون با  گروه گواه و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه سوم ابتدایی دارای اختلال یادگیری ریاضی شهر تهران بود. از این جامعه آماری 30 نفر به صورت در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفری آزمایش و گواه قرار گرفتند. گروه آزمایش طی 18 جلسه طی دو ماه تحت آموزش مهارت­های ادراکی- حرکتی قرار گرفتند، سپس پس­آزمون روی دو گروه اجرا شد. ابزار مورد استفاده در پژوهش، آزمون اختلال ریاضی ملک پور (1387) بود. تحلیل یافته­ها با استفاده از مدل آماری تحلیل کوواریانس صورت گرفت. نتایج نشان داد که آموزش مهارت­های ادراکی- حرکتی تأثیر مثبت و معناداری بر کاهش نشانه­های اختلال یادگیری ریاضی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectivencess of Perceptual- MotorSkills Training on Reduse Mathematics Disorder’s Symptoms

چکیده [English]

The purpose of the current study was to investigate the effectiveness of perceptual- motor skills training on reduse mathematics disorder’s symptoms.The design of the study was semi-experimental with pretest-posttest and control group. The population consisted of all third elementary female students with mathematics disorder in Tehran city. From this population 30 individuals were selected through available sampling, and were randomly divided into two groups of experimental and control groups. The experimental group wich consist of 15 participants received perceptual- motor skills training for18 sessions in two mounths. Then post- test performed for both groups.in this study malek pour mathematics disorder test (1387) was used. Data analysis was performed by using analysis of covariance. Research findings indicate that the perceptual- motor skills training can reduce mathematics disorder,s symptoms.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • mathematics learning disorder
  • perceptual- motor skills