اثربخشی بازی درمان گری با رویکرد کودک‌محور بر مشکلات رفتاری درونی سازی شده کودکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2016.63971

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی بازی‌درمانی با رویکرد کودک‌محور بر مشکلات درونی‌سازی شده کودکان پیش دبستانی است. برای این منظور، 30 کودک با مشکلات رفتاری طی مصاحبه با والدین شناسایی شده و با استفاده از سیاهه رفتاری کودک (CBCL، 2007) مورد ارزیابی قرار گرفتند. از میان این دانش آموزان، 10 نفر نمره بالاتر از نمره برش را کسب کردند و در نهایت از این تعداد 5 نفر به‌صورت تصادفی در گروه آزمایشی و 5 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایشی تحت 16 جلسه بازی‌درمانی کودک‌محور قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ مداخله‌ای دریافت نکردند. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که بازی‌درمانی با رویکرد کودک‌محور منجر به کاهش مشکلات رفتاری درونی‌سازی شده کودکان می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of child-centered play therapy on internalizing problems in children

چکیده [English]

The purpose of this research is determination of
the effectiveness  of child-centered
play therapy on internalizing problems in children. For this purpose, 30 students who
had behavioral problems were identified by interviewing with Parent and were
evaluated by using the Child Behavior Checklist (CBCL). Among them, 10 students
gain score above of cutoff point. Finally, 5 students accidentally were been in
experimental group and 5 students in control group. The experimental group
received 16 sessions of child-centered play therapy and the control group
received no intervention.  The results of
covariance analysis showed that child-centered play therapy reduces
internalizing problems in children

کلیدواژه‌ها [English]

  • play therapy
  • Child-centered approach
  • internalizing problems