بررسی اثرات آموزش از دور بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان به شیوه فراتحلیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2015.66156

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، ترکیب نتایج کمی حاصل از پژوهش­ های انجام گرفته در زمینه اثرات آموزش از دور و مقایسه آن با روش سنتی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان با به­ کارگیری فراتحلیل است. جامعه آماری تحقیق کلیه پژوهش­ های انجام گرفته در  ایران در مورد تأثیر آموزش از دور و مقایسه آن با روش سنتی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان می­ باشد. از مجموع 138 پژوهش، 51 تحقیق منطبق با ملاک­ های مطالعه حاضر با استفاده از نرم افزار تحلیل آماری CMA نسخه 2 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. میانگین اندازه اثر روش آموزش از دور و روش سنتی به ترتیب 98/0 و 47/0 با استفاده ازd  کوهن بدست آمد و سپس  با استفاده از آزمون تی به مقایسه اندازه اثر بین این دو روش پرداخته شد. نتایج  با قبول فرض عدم برابری واریانس­ ها نشان می­دهد که با سطح معناداری 001/0 که از 05/0 کمتر است (sig=0/001>0/05)، بین اندازه اثر آموزش از دور و روش متداول و سنتی تفاوت معنادار است. به­ عبارت دیگر، دانشجویانی که از شیوه آموزش از دور استفاده کردند، نسبت به دانشجویانی که به روش متداول آموزش دیدند، از پیشرفت تحصیلی بیشتری برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effects of distance education on academic achievement of students in a meta-analysis

چکیده [English]

The purpose of this study is to combine quantitative results from research on the effects of distance education and its comparison with the traditional method on academic achievement of students by the application of meta-analysis. The statistical population of the study is all researches conducted in Iran on the impact of distance education and its comparison with the traditional method on students' academic achievement. In accordance with the criteria of the present study، 51 studies from total of 138 studies were conducted by using statistical analysis CMA V2. By using Cohen's d the average of the effects of distance learning method and traditional method were 0.98 and 0.47, respectively  and then by using T-test was compared the effect of these two methods.By accepting the assumption of inequality of variances, the results indicates that between the effect of distance education and the traditional and traditional method there is a significant difference with a significance level of 0.02 which is less than 0.05 (sig = 0.001> 0.05) .In other words, distance learning‌ students have more academic achievement than regular students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distance education
  • Achievement
  • Meta
  • analysis