دشواری تنظیم هیجان: تاثیر برنامه بهبود عملکرد ورزشی ذهن آگاه بر اجرای روان ورزشکاران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2015.68805

چکیده

رویکرد مداخله­ ای بهبود عملکرد ورزشی ذهن آگاه در پاسخ به انتقاد از آموزش رویکردهای سنتی روان­شناسی ­ورزش ارائه شده است. پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر مداخله «بهبود عملکرد ورزشی ذهن­ آگاه» بر اجرای روان ورزشکاران­ حرفه­ ای با توجه به نقش تعدیل­ گر سطح دشواری در تنظیم هیجان طراحی شد. این پژوهش یک طرح شبه آزمایشی با اندازه­ های مکرر (پیش ­­آزمون، پس ­آزمون و ­پیگیری) است. جامعه آماری شامل دانشجویان حاضر در اردوی آمادگی برای مسابقات کشوری در المپیک سیزدهم بود و نمونه تحقیق شامل 54 نفر از ورزشکاران  در دسترس مطابق شرایط مطالعه انتخاب شد. ابزار مورد استفاده علاوه بر پرسشنامه محقق ساخته، مقیاس اجرای روان، پرسشنامه دشواری تنظیم هیجان گراتز و رومر و پرسش­نامه ذهن­آگاه ورزشی بود. روش آماری و تحلیل کواریانس چندمتغیری با اندازه­ گیری مکرر برای تحلیل اطلاعات انجام شد. نتایج تجزیه تحلیل یافته­ ها بااستفاده از آزمون تحلیل کواریانس چندگانه نشان داد مداخله صورت گرفته در گروه آزمایش هیجان کم، نسبت به گروه آزمایش هیجان زیاد، در اجرای روان تفاوت معنادار و معکوس است. ضمنا بعد از پیگیری تفاوت معنادار مشاهده شد. استفاده از شیوه مداخله بهبود عملکرد ورزشی ذهن­ آگاه در تحقیقات گسترده ­تر با تمرکز بر ابعاد همخوان با الگوی فرهنگ بومی ایرانی- اسلامی پیشنهاد می­ شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Difficulties in emotion regulation: Effects of Mindful Sport Performance Enhancement (MSPE) on flow in Iranian athletes

چکیده [English]

The aim of this study is todeterminethe effect ofMindful Sport Performance Enhancement (MSPE) on flow in athletes consideringthe emotion regulation, Professional athletes moderating role of difficulties in emotion regulation- short form (DERS-SF). For this reason we used a designwith repeated measures(pre-test, post-test andfollow-up). The population consisted of students in national competitions in Olympic training camp for the thirteenth using available and voluntary Afterwards study was conducted with 54 athletes qualifying criteria. In response to criticism of Psychological Skills Traditional(PST), MSPE approach is used. Instruments used in this study are: Flow state Scales,(FSS) chen’s, Difficult Emotion regulation scale short form( DERS-SF),Baerr.,Mindfulness Inventoryfor Sport(MIS)Glassy’s. Data analyzes by descriptive statistics, multivariate analysis of covariance with repeated measures.The findings analysis using multiple analysis of covariance showed that the intervention was little excitement in the experimental group compared to the control group hysteria, and reverse significantly difference in flow.In addition, significant differences were observed After fallow up. The use of interventions to improve athletic performance mindfullness on extensive research with a focus on aspects of Iranian-Islamic cultural recommended that consistent with the pattern.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mindful Sport Performance Enhancement‌(MSPE)
  • Flow
  • difficulties in emotion regulation
  • Peak performanc