اثربخشی مولفه های نظری بر رفتار و عملکرد (مطالعه موردی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2012.70957

چکیده

هدف این پژوهش مطالعه نقش ذهنیت فلسفی در رفتار و عملکرد مدیریتیِ مدیران در سازمان­ های آموزشی می­ باشد. تحقیق حاضر از نوع بنیادی- کاربردی است. یافته ­های توصیفی با مراجعه به مراکز علمی و کتابخانه­ ها، و داده­ های آماری، به شیوه میدانی و توزیع پرسشنامه محقق ساخته بین مدیران و اعضای هیأت علمی مراکز دانشگاه پیام نور استان تهران جمع­ آوری شده است. تجزیه و تحلیل داده ­ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی از طریق نرم افزار spss صورت گرفته است. نتایج نشان داد که بین ذهنیت فلسفی با تمام مولفه ­های عملکرد مدیریتی رابطه معنی­ داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The philosophical mind and components of behaviour and performance

کلیدواژه‌ها [English]

  • comprehensiveness
  • enetration
  • Flexibility
  • educational performance