اثر‌بخشی آموزش تکنیک لاک‌پشت بر افزایش بازداری پاسخ در کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2016.79640

چکیده

پاسخ کودکان دارای اختلال نارسایی توجه­/­بیش­فعالی است. این پژوهش به صورت طرح A و B که طرح تک­آزمودنی است، انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کودکان پسر دارای اختلال نارسایی توجه­/­بیش­فعالی 12-7 ساله شهر قم است. نمونه آماری شامل 3 کودک با اختلال نارسایی توجه­/­بیش فعالی بودند که پس از مراجعه به کلینیک روان‌پزشکی در قم، توسط روان‌پزشک کلینیک تشخیص این اختلال را دریافت کرده بودند. همچنین جهت بررسی بیشتر اختلال از فهرست تشخیصی اختلال نارسایی توجه­/­بیش‍فعالی بر اساس نسخه چهارم تجدید نظر شده راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی (انجمن روان­پزشکی آمریکا،2000) استفاده شد. خط پایه بر اساس تکمیل پرسشنامه خودکنترلی (کندال و ویلکاکس، 1979) توسط معلمان هر کودک، در 3 روز متوالی انجام شد، پس از اتمام جلسات مداخله نیز ارزیابی دانش­آموزان با استفاده از همین پرسشنامه توسط معلمان صورت گرفت. کودکان گروه نمونه برنامه آموزشی تکنیک لاک­پشت را در 8 جلسه (هر جلسه 60 دقیقه) به صورت انفرادی دریافت کردند. تجزیه و تحلیل داده‌ها در این پژوهش از طریق روش تحلیل بصری نمودار صورت گرفت. تحلیل روند و میانگین داده­های آزمودنی­ها، تفاوت قابل ملاحظه­ای را بین مراحلA و B نشان داد و فرضیه تحقیق مبنی بر تأثیر آموزش تکنیک لاک­پشت بر افزایش بازداری پاسخ کودکان با اختلال نارسایی توجه­/­بیش­فعالی تأیید شد. بر این اساس، می‌توان گفت تکنیک لاک­پشت بر افزایش بازداری پاسخ کودکان با اختلال نارسایی توجه­/­بیش­فعالی تأثیر دارد. لذا از این تکنیک می­توان در موقعیت­های بالینی جهت ارتقای بازداری پاسخ کودکان با این اختلال و بالطبع افزایش مهارت­های اجتماعی، ارتباطی و خودکنترلی آنان بهره برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of turtle technique training on improving response inhibition in children with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder

چکیده [English]

The aim of this study was to examine the effectiveness of turtle techniques training on response inhibition improvement in children with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD).This study was conducted utilizing A and B design. The statistical population consisted of entire boys with ADHD ageing 7-12 years old in Qom. The statistical sample was 3 children with ADHD that have received a diagnosis of ADHD by psychiatrics. Also questionnaire of attention deficit / hyperactivity disorder based on Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Forth edition-Three Revised (American Psychiatric Association, 2000); was used to study student’s ADHD disorder symptoms better. The Baseline and then assessment were confirmed by teachers in three consecutive days based on the completed self-control questionnaire (Kendall & Wilcox, 1979). Children of the sample group individually received 8 sessions (each session 60 minutes) of turtle technique training program. Data analysis in this research was done through visual analysis charts. Trend analysis and mean of data showed significant difference between A and B steps. The research hypothesis was confirmed and showed turtle technique was effective in response inhibition improvement in children with ADHD. Therefore this technique could be used in clinical situation for enhancing response inhibition in children with ADHD subsequently for improving social, communicational and self-control skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Turtle technique
  • Attention Deficit/Hyperactivity Disorder
  • Response inhibition