شناسایی مولفه های بافتی در مدرسه تاب آور: یک مرور نظام مند.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روانشناسی تربیتی، پسا دکتری دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 استاد تمام گروه مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

پژوهش  حاضربا هدف شناسایی مولفه‌های بافتی درمدرسه تاب‌آور با روش مطالعه مروری نظام‌مند انجام‌شد. برای انجام آن مقالات مرتبط باموضوع پژوهش مورد‌مطالعه قرارگرفت. برای پرداختن به این امر،جستجوی هدفمندی درادبیات تاب‌آوری (2006-2021) در مقالات ونشریاتی انجام شد. استخراج داده‌ها بر نتایجی محدود شد که توضیح می‌دهند چگونه هرجنبه‌ای از بافت مدرسه از تاب‌آوری پشتیبانی می‌کند. در نهایت تعداد 32 پژوهش برای بررسی دقیق انتخاب شدند.مرور پژوهشهای مرتبط با بافت ومتن تاب‌آورانه مدرسه، نشان دادکه عناصربافتی حاضر درمدرسه درسه مقوله معلم، بدنه کلی مدرسه وهمسالان قابل بررسی است. به علاوه، دو اهرم درخصوص ارتباط‌موثر میان دانش‌آموزان و بزرگسالان و همچنین، کمک به تاب‌آوری معلم، در کنار سه مقوله اصلی می توانند بافت تاب‌آور درمدرسه ایجادکنند. محور اول، براهمیت نقش معلم تاکید دارد و شامل مولفه های حمایت ازخودمختاری دانش‌آموز، مشارکت دانش‌آموز، حمایت‌گری ومشوق‌بودن معلم، ارتباط محترمانه وانتظارات تنظیم شده از دانش‌آموزان است. محوردوم به بافت کلی مدرسه اشاره داردوشامل شش مولفه: برابری وعدالت درمدرسه، اجتناب از برچسب‌زنی، محیط یادگیری امن، جو مدرسه، رفع نیازهای اولیه دانش‌اموزان درمدرسه و فعالیت‌های فراتر از برنامه درسی است. سومین محور به نقش همسالان اشاره دارد وهمسالان راحامیان دائمی تاب‌آوری می‌داند وشامل پذیرش وحمایت دانش‌اموز ازسوی همسالان، مشارکت واتحاد متقابل درانجام تکالیف واستفاده ازحلقه‌های صلح‌سازدانش‌آموزی برای حل مشکلات رفتاری است. محورچهارم به سایربزرگسالان اشاره داشته ونقش هدایتگری بزرگسالان وحمایت والدین از تحصیل فرزندان را مدنظر قرارداده‌است. محورپنجم به تاب‌آوری معلم اشاره دارد. دراین راستا، سه موضوع درخصوص کمک روانشناسان به معلمان، نقش اکولوژی مدرسه در تاب‌آوری معلم و افزایش آگاهی آنها از فرایندهای تاب‌آوری مطرح شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Tissue Components in Resilient Schools: A Systematic Review

نویسندگان [English]

  • Leila Afzali 1
  • simin Hosseinian 2
  • Zahra Naghsh 3
1 PhD of educational psychology, postdoc, AL Zahra university, Tehran, Iran
2 Professor of educational sciences and psychology, Al Zahra university, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Psychology and Education Faculty, Tehran university,Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to identify the tissue components in the resilient school by a systematic review study method.Purposeful research in resilience literature(2006-2021) has been conducted in articles and publications related to resilience issues and school processes.Data mining was limited to articles explaining how every aspect of the school context supports resilience.Finally,32 studies were selected for detailed review.
The first factor emphasizes the importance of teacher's role and includes the components of supporting student autonomy,student participation and engagement,teacher support and encouragement,respectful communication with students,and set expectations of students.The second factor is the overall context of the school and includes six components:equality and fairness in school,avoidance of labeling,safe learning environment,school atmosphere,meeting the basic needs of students in school and extracurricular activities.The third factor considers peers as permanent supporters of resilience and includes acceptance and support of students by peers,participation and mutual unity in doing homework and using student peace-making circles to solve behavioral problems.The fourth factor considers the role of adult guidance and parental support for children's education.The fifth axis refers to teacher resilience.In this regard,three issues have raised regarding the help of psychologists to teachers,role of school ecology in teacher resilience and increasing their awareness of resilience processes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • academic resilience
  • resilient school
  • resilient context