تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر طرحواره درمانی بر کاهش پریشانی روانشناختی نوجوانان طلاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. دانشجوی دکتری مشاوره. گروه مشاوره. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه خوارزمی. تهران . ایران.

2 استادیار، گروه راهنمایی و مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، استان البرز، ایران

3 گروه مشاوره. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه خوارزمی. تهران . ایران.

4 دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف : هدف از پژوهش بررسی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر طرحواره درمانی بر کاهش پریشانی روان‌شناختی نوجوانان طلاق بود.
موادوروش‌ها: این پژوهش،آزمایشی و ازنوع پیش‌آزمون–پس‌آزمون باگروه کنترل و پیگیری بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه نوجوانان دختر طلاق شهراصفهان که دردامنه سنی 13 تا 15 سال قرارداشتند، بود.نمونه آماری شامل 30 نوجوان خانواده طلاق بودند که به روش نمونه گیری تصادفی در گروه آزمایشی طرحواره درمانی و کنترل گمارده شدند.گروه آزمایشی 20 جلسه 90 دقیقه‌ای تحت مشاوره گروهی مبتنی بر طرحواره درمانی قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ مشاوره‌ای دریافت نکردند.برای جمع آوری داده‌هااز مقیاس پریشانی روان‌شناختی DASS-21استفاده شد.برای تجزیه وتحلیل داده‌ها روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر به کار رفت.
نتایج: نتایج تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر نشان دادکه طرحواره درمانی کاهش معناداری در افسردگی، اضطراب و استرس (01 / ( p<؛ ایجاد کرده و این نتایج در پیگیری دوماهه ثابت ماند( 01 / 0 .( p<
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد درطرحواره درمانی، افراد به نقش طرحواره‌ها در ایجادافسردگی و اضطراب و استرس آگاه شدند، و با به‌کارگیری تکنیک‌ها و سبک‌های مقابله‌ای مناسب توانست درکاهش مشکلات روان‌شناختی تأثیر داشته باشد؛ لذا پیشنهاد می‌گردد در جهت حل مشکلات خلقی از طرح‌واره درمانی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the effect of schema therapy-based group conseling on Reducing of Psychological Distress adolescent of divorce

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Monjezi 1
  • Ismael Asadpour 2
  • Mosen Rasouli 3
  • Kianoosh Zahrakar 4
1 1. PhD Student Counseling. Department of Counseling. Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of kharazmi, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Counseling and Counseling, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Kharazmi University, Alborz Province, Iran
3 , Assistant Professor. Department of Counseling. Faculty of Educational Sciences and Psychology
4
چکیده [English]

Aim: The purpose of the research was to investigate the effectiveness of group counseling based schema therapy on reducing the psychological distress in adolescents of divorce.
Methods:This was an experimental study of pre-test and post-test with control and follow-up groups.The statistical population of the research was all divorced girls of Isfahan city, who were in the age range of 13 to 15 years. The statistical sample consisted of 30 adolescents from divorced families, who were randomly placed in the experimental group of schema therapy and control. The experimental group received twenty90-minute schema therapy-based group conseling sessions and the control group received no training.Data were collected using the Psychological Distress(DASS-21)scale.Analysis of variance with repeated measures was used to analyze the data.
Results: The results of repeated measures analysis of variance showed that schema therapy-based group conseling has created significant Reducing on anxiety, depression and stress (P<0.01).and these results have remained constant in the two-month follow-up (P<0.01).
Conclusion: It seems that in schema therapy, people became aware of the role of schemas in causing depression,anxiety,and stress,and by using appropriate coping techniques and styles, they were able to reduce psychological problems.Therefore,it is suggested to use schema therapy to solve mood problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Schema therapy-based group conseling
  • Psychological Distress
  • Adolescent
  • divorce