کاربرد علوم و فناوری‌های شناختی در توان‌بخشی کودکان کم‌توان ذهنی و تحولی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مطالعۀ کاربرد علوم و فناوری‌های شناختی در توان‌بخشی کودکان کم‌توان ذهنی و تحولی بود. طرح پژوهش از نوع مطالعۀ مروری نظام‌مند بود. از طریق الگوی پریسما، یافته‌های پژوهشی مرتبط با متغیرهای علوم و فناوری‌های شناختی در توان‌بخشی کودکان کم‌توان ذهنی و تحولی بررسی شد. در این راستا، با استفاده از کلیدواژه‌های تخصصی کم‌توانی‌های ذهنی و تحولی، کم‌توانی‌های ذهنی، عقب‌ماندگی ذهنی، کم‌توانی‌های شناختی، نشانگان داون و اختلال طیف اوتیسم در بازۀ زمانی 1985 الی 2022 در پایگاه‌های اطلاعاتی Pubmed، Springer، Scopus، ProQuest، Elsevier، Science direct و Google Scholar، یافته‌ها و اطلاعات 27 مقالۀ منتخب از 52 مقاله استخراج شد تا کاربرد علوم و فناوری‌های شناختی در ارتباط با کم‌توانی‌های ذهنی و تحولی واکاوی شود. برای شناسایی و پوشش بیشتر مقالات منتشرشده بعد از جست‌وجوی پایگاه‌های اطلاعاتی، تعدادی مجلۀ معتبر در این زمینه نیز به‌صورت دستی جست‌وجو شد. نمونه‌های کاربردی از فناوری‌های علوم شناختی در حوزۀ کم‌توانی‌های ذهنی و تحولی شامل فناوری‌های پشتیبانی شخصی هستند، مانند وب تریک، سیستم‌های مراقبت کمکی و سیستم‌های مراقبت کمکی مسکونی مانند خانۀ هوشمند، پیروی از اصول طراحی کلی و جامع، سیستم حمل‌ونقل هوشمند مانند سیستم موقعیت‌یابی جهانی، ربات‌های شخصی، فناوری‌های مجازی. فناوری‌های شناختی این توانایی را دارند که استقلال، بهره‌وری و کیفیت زندگی افراد کم‌توان شناختی را تا حد زیادی افزایش دهند. درنتیجه طراحی و استفاده از فناوری شناختی برای توان‌بخشی افراد کم‌توان تحولی از جمله گروه کم‌توانی‌های ذهنی و تحولی پیشنهاد می‌شود.
واژه‌های کلیدی: علوم و فناوری‌های شناختی، توان‌بخشی، کم‌توانی‌های ذهنی و تحولی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cognitive Science and Technology Applications in the Rehabilitative Care of Children with Intellectual and Developmental Disabilities

نویسنده [English]

  • Shahrooz Nemati
Department of Educational Science, Faculty of Educational Science and Psychology, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study is to investigate the application of cognitive science and technology in the field of intellectual and developmental disabilities. The research design consisted of a systematic review. The PRISMA model will be used to examine research findings regarding the variables of science and cognitive technologies in the rehabilitation of children with intellectual and developmental disabilities. In a similar fashion, a systematic review was conducted using cognitive science and technologies keywords and intellectual and developmental disabilities, intellectual disabilities, mental retardation, cognitive disabilities, down syndrome, and autism spectrum disorder from web the Data (Pupmed, Springer, ProQuest, Scopus, Elsevier, Science direct, & Google Scholar) from 1985 to 2022, in accordance with the research objectives of the current study. To identify and cover more articles published after searching databases, a number of reputable periodicals in this field, including 27 articles out of 52, will be manually searched (Hand Searching) in order to identify and cover more articles. Personal support technologies such as web trek, assisted care systems, and residential assisted care systems such as smart home, smart transportation system are like global positioning system, Following the principles of universal design, personal robots, and virtual technologies are applied examples of cognitive science technologies in the field of intellectual and developmental disabilities. Cognitive technologies have the potential to significantly improve the independence, productivity, and quality of life of individuals with cognitive impairments. Therefore, it is suggested that cognitive technology be developed and utilized for the rehabilitation of individuals with developmental disabilities, including the group of intellectual and developmental disabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Science and Technologies
  • Intellectual and Developmental Disabilities
  • Rehabilitation
تقی‌پور، ک.، و نعمتی، ش. (1397). توان‌بخشی اختلال طیف اوتیسم از طریق فناوری کمکی: مطالعۀ مروری نظام‌مند. فصلنامۀ سلامت روان کودک. 5(3)، 202-192.
جعفری، ح.، آهی، ق.، و نداف، ر. (1393). بررسی اثربخشی نرم‌افزار رایانه‌ای در یادگیری درس علوم کودکان کم‌توان ذهنی پایۀ چهارم. فصلنامۀ کودکان استثنایی. 14(2)، 77-67.
رستمیان، م.، و رستمیان، ط. (1395). اثربخشی آموزش مبتنی بر رایانه در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر با کم‌توانی ذهنی. نشریۀ تعلیم و تربیت استثنایی. 16(143)، 27-22.
عارفی، م.، دانش، ع.، و صفی‌یاری، ز. (1388). نقش نرم‌افزار آموزشی ریاضی دنیای تاتی در پیشرفت تحصیلی کودکان کم‌توان ذهنی کلاس اول مجتمع آموزشی دخترانۀ شهید صیاد شیرازی شهر تهران. فصلنامۀ روان‌شناسی کاربردی. 9(1)، 44-27.
ولایتی، ا.، زارعی زوارکی، ا.، و امیرتیموری، م. (1392). تأثیر بازی رایانه‌ای آموزشی بر یادگیری، یادداری و انگیزۀ پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر کم‌توان ذهنی. فصلنامۀ روان‌شناسی افراد استثنایی. 3(9)، 128-111.
یاریاری، ف.، افروز، غ.، و میرمحمدی، ف. (1389). بررسی تأثیر نرم‌افزار آموزش مفاهیم پایۀ ریاضی (امید) به دانش‌آموزان با نشانگان داون مقطع ابتدایی شهر تهران. فصلنامۀ کودکان استثنایی. 1(35)، 48-37.
 Akhutina, T. Y., Foreman, N., Krichevets, A., Matikka, L., Narhi, V., Pylaeva, N., & Vahakuopus, J. (2003). Improving spatial functioning in children with cerebral palsy using computerized and traditional game tasks. Disability and rehabilitation, 25(24), 1361-1371. https://doi.org/10.1080/09638280310001616358
American Psychiatric Association (2015). Neurodevelopmental disorders: DSM-5 selections. American Psychiatric Pub.
Anderson, N. D., Winocur, G., & Palmer, H. (2010). Principles of cognitive rehabilitation. In: Gurd J.M., Kischka, U., Marshall, J.C., editors. The Handbook of Clinical Neuropsychology (2nd Ed.). Oxford: Oxford University Press, 50-77. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199234110.003.04
Arefi, M., & Danesh, E. (2009). The impact of Taty world software on mathematical achievement of mental retarded students of first grade of Sayyad Shirazi girls Educational complex in Tehran. Journal of Applied Psychology3(9), 28-45. https://doi.org/10.22055/psy.2020.32754.2500 (in Persian)
Baron-Cohen, S. (1997). Mindblindness: An essay on autism and theory of mind. MIT Press.
Baron-Cohen, S., Leslie, A. M., & Frith, U. (1985). Does the autistic child have a “theory of mind”?. Cognition21(1), 37-46. https://doi.org/10.1016/0010-0277(85)90022-8
Biscaldi, M., Rauh, R., Irion, L., Jung, N. H., Mall, V., Fleischhaker, C., & Klein, C. (2014). Deficits in motor abilities and developmental fractionation of imitation performance in high-functioning autism spectrum disorders. European child & adolescent psychiatry23, 599-610. https://doi.org/10.1007/s40489-022-00329-3
Boato, E., Melo, G., Filho, M., Moresi, E., Lourenço, C., & Tristão, R. (2022). The Use of Virtual and Computational Technologies in the Psychomotor and Cognitive Development of Children with Down Syndrome: A Systematic Literature Review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(5), 2955. https://doi.org/10.3390/ijerph19052955
Braddock, D., Rizzolo, M. C., Thompson, M., & Bell, R. (2004). Emerging technologies and cognitive disability. Journal of Special Education Technology, 19(4), 49-56. https://doi.org/10.1177/016264340401900406
Callon, M., Courtial, J.-P., Turner, W. A., & Bauin, S. (1983). From translations to problematic networks: An introduction to co-word analysis. Social Science Information22(2), 191-235. https://doi.org/10.1177/053901883022002003
Cochran, N. H., Nordling, W. J., & Cochran, J. L. (2010). Child-centered play therapy: A practical guide to developing therapeutic relationships with children. New York: John Wiley & Sons.
Davies, D. K., Stock, S. E., & Wehmeyer, M. L. (2002). Enhancing independent task performance for individuals with mental retardation through use of a handheld self-directed visual and audio prompting system. Education and Training in Mental Retardation and Developmental Disabilities, 37(2), 209-218. http://www.jstor.org/stable/23879836.
Dell, A. G., Newton, D. A., & Petroff, J. G. (2016). Assistive technology in the classroom: Enhancing the school experiences of students with disabilities. (3nd Ed.). Boston, MA: Pearson.
Fischer, G., & Sullivan Jr, J. (2002, June). Human-centered public transportation systems for persons with cognitive disabilities. In Proceedings of the Participatory Design Conference, 9(1), 194-198.
Gal, E., Bauminger, N., Goren-Bar, D., Pianesi, F., Stock, O., Zancanaro, M., & Weiss, P. L. (2009). Enhancing social communication of children with high-functioning autism through a co-located interface. Ai & Society24, 75-84. https://doi.org/10.1007/s00787-013-0475-x
Hallahan, D. P., Pullen, P. C., Kauffman, J. M., & Badar, J. (2020). Exceptional learners. In L. Zhang (Ed.), Oxford Research Encyclopedia of Education, New York, Ny: Oxford University Press.
Hasselbring, T. S. (2001). A possible future of special education technology. Journal of Special Education Technology, 16(4), 15-21. https://doi.org/10.1177/016264340101600403.
Helman, D. H. (Ed.). (2013). Analogical reasoning: Perspectives of artificial intelligence, cognitive science, and philosophy (Vol. 197). Springer Science & Business Media.
Hoenig, H., Taylor Jr, D. H., & Sloan, F. A. (2003). Does assistive technology substitute for personal assistance among the disabled elderly? American Journal of Public Health, 93(2), 330-337. https://doi.org/10.2105/ajph.93.2.330
Iadarola, S., Siegel, J. F., Gao, Q., McGrath, K., & Bonuck, K. A. (2022). COVID-19 vaccine perceptions in New York State's intellectual and developmental disabilities community. Disability and health journal, 15(1), 101178. https://doi.org/10.1016/j.dhjo.2021.101178
Ingram, J. L., Stodgell, C. J., Hyman, S. L., Figlewicz, D. A., Weitkamp, L. R., & Rodier, P. M. (2000). Discovery of allelic variants of HOXA1 and HOXB1: genetic susceptibility to autism spectrum disorders. Teratology62(6), 393-405. https://doi.org/10.1002/1096-9926(200012)62:6<393::AID-TERA6>3.0.CO;2-V
Jafari, H. R., Ahi, G., & Naddaf, R. (2014). To Investigate the Effectiveness of Computer Software on Learning the Science Course in Fourth Grade Mentally Retarded Students. Journal of Exceptional Children14(2), 67-78. (in Persian)
Kiper, P., Richard, M., Stefanutti, F., Pierson-Poinsignon, R., Cacciante, L., Perin, C., ... & Meroni, R. (2022). Combined Motor and Cognitive Rehabilitation: The Impact on Motor Performance in Patients with Mild Cognitive Impairment. Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of Personalized Medicine, 12(2), 276. https://doi.org/10.3390/jpm12020276.
Lancioni, G. E., & Olivaoe, D. (1999). Using an orientation system for indoor travel and activity with persons with multiple disabilities. Disability and Rehabilitation, 21(3), 124-127.
Langone, J., Clees, T. J., Rieber, L., & Matzko, M. (2002). The future of computer-based interactive technology for teaching individuals with moderate to severe disabilities: Issues relating to research and practice. Journal of Special Education Technology, 18(1), 5-16. https://doi.org/10.1177/016264340301800101
 Larson, S., Eschenbacher, H., Anderson, L., Pettingell, S., Hewitt, A., Sowers, M., ... & Agosta, J. (2014). In-home and Residential Long-Term Supports and Services for Persons with Intellectual or Developmental Disabilities: Status and Trends through 2012. Institute on Community Integration, University of Minnesota. https://risp.umn.edu/media/download/cms/media/risp/RISP_2012_report/RISP_FINAL_2012.pdf
LoPresti, E. F., Bodine, C., & Lewis, C. (2008). Assistive technology for cognition [Understanding the Needs of Persons with Disabilities]. IEEE Engineering in Medicine and Biology Magazine, 27(2), 29-39. https://doi.org/10.1109/EMB.2007.907396
Lopresti, E. F., Mihailidis, A., & Kirsch, N. (2004). Assistive technology for cognitive rehabilitation: State of the art. Neuropsychological Rehabilitation, 14(1-2), 5-39. https://doi.org/10.1080/09602010343000101
Lord, C., Cook, E. H., Leventhal, B. L., & Amaral, D. G. (2000). Autism spectrum disorders. Neuron28(2), 355-363. https://doi.org/10.1016/s0896-6273(00)00115-x
Özler, N. G., & Akçamete, G. (2022). Effectiveness of video modeling in teaching computer skills to students with intellectual disabilities. Journal of Education and Learning, 11(1), 40-53. https://doi.org/10.5539/jel.v11n1p40
Pritchard, A. (1969). Statistical bibliography or bibliometrics. Journal of Documentation, 25, 348-349.
Ramachandran, V. S., & Oberman, L. M. (2006). Broken mirrors. Scientific American295(5), 62-69. https://www.jstor.org/stable/26069040
Rizzolatti, G., & Craighero, L. (2004). The mirror-neuron system. Annual Review of Neuroscience, 27, 169-192. https://doi.org/10.1146/annurev.neuro.27.070203.144230
Rostamian, M., & Rostamian, T. (2017). Effectiveness of Computer based Education in Academic Achievement of Students with Intellectual disability. Journal of Exceptional Education, 6(143), 22-27. http://exceptionaleducation.ir/article-1-838-fa.html (in Persian)
Sabbagh, M. A. (2004). Understanding orbitofrontal contributions to theory-of-mind reasoning: Implications for autism. Brain and Cognition55(1), 209-219. https://doi.org/10.1016/j.bandc.2003.04.002
Siberski, J., Shatil, E., Siberski, C., Eckroth-Bucher, M., French, A., Horton, S., Loefflad, R. F., & Rouse, P. (2015). Computer-based cognitive training for individuals with intellectual and developmental disabilities: Pilot study. American Journal of Alzheimer’s Disease & Other Dementias, 30(1), 41-48. https://doi.org/10.1177/1533317514539376
So, W. W. M., He, Q., Chen, Y., Li, W. C., Cheng, I. N. Y., & Lee, T. T. H. (2022). Engaging Students with Intellectual Disability in Science, Technology, Engineering, and Mathematics Learning. Science Education International, 33(1), 25-37. https://doi.org/10.33828/sei.v33.i1.3
Sohlberg, M. M., & Mateer, C. A. (Eds.). (2001). Cognitive rehabilitation: An integrative neuropsychological approach. New York: Guilford Press.
Svensson, I., Nordström, T., Lindeblad, E., Gustafson, S., Björn, M., Sand, C., Almgren/Bäck, G., & Nilsson, S. (2021). Effects of assistive technology for students with reading and writing disabilities. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, 16(2), 196-208. https://doi.org/10.1080/17483107.2019.1646821
Taghipour, K., Nemati, S. (2018). The Rehabilitation of Autism Spectrum Disorder through Assistive Technology: A Systematic Review. Journal about Mental Health, 5(3), 192-202. http://childmentalhealth.ir/article-1-367-fa.html (in Persian)
Tahat, K. M., Al-Sarayrah, W., Salloum, S. A., Habes, M., & Ali, S. (2022). The influence of YouTube videos on the learning experience of disabled people during the COVID-19 outbreak. In Advances in Data Science and Intelligent Data Communication Technologies for COVID-19, 378, 239-259. https://pesquisa.bvsalud.org/global-literature-on-novel-coronavirus-2019-ncov/resource/pt/covidwho-2030840
Thapliyal, M., & Ahuja, N. J. (2021). Underpinning implications of instructional strategies on assistive technology for learning disability: a meta-synthesis review. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, https://doi.org/10.1080/17483107.2020.1864669
Turnbull, H. R. (2005). Individuals with disabilities education act reauthorization: Accountability and personal responsibility. Remedial and Special Education, 26(6), 320-326. https://doi.org/10.1177/07419325050260060201
van Kessel, R., O’Nuallain, E., Weir, E., Wong, B. L. H., Anderson, M., Baron-Cohen, S., & Mossialos, E. (2022). Digital health paradox: international policy perspectives to address increased health inequalities for people living with disabilities. Journal of medical Internet research, 24(2), e33819. https://doi.org/10.2196/33819
Van Wingerden, E., Barakova, E., Lourens, T., & Sterkenburg, P. S. (2021). Robot‐mediated therapy to reduce worrying in persons with visual and intellectual disabilities. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 34(1), 229-238. https://doi.org/10.1111/jar.12801
Velayati, E., Zaraii Zavaraki, E. & Amirteimouri, M. H. (2013). The Effect of Educational Computer Games on Learning, Retention and Academic Achievement Motivation among Female Students with Intellectual Disability. Journal of Psychology of Exceptional Individuals3(9), 111-128. (in Persian)
Walker, W. R., & Herrmann, D. J. (Eds.). (2010). Cognitive technology: Essays on the transformation of thought and society. McFarland.
Warmoth, K., Morgan-Trimmer, S., Kudlicka, A., Toms, G., James, I. A., Woods, B., & GREAT trial team. (2022). Reflections on a personalized cognitive rehabilitation intervention: experiences of people living with dementia and their carers participating in the great trial. Neuropsychological Rehabilitation, 32(2), 268-286. https://doi.org/10.1080/09602011.2020.1820876.
Wehmeyer, M. L., & Shogren, K. A. (2013). Establishing the field of applied cognitive technology. Inclusion, 1(2), 91-94. https://doi.org/10.1352/2326-6988-01.02.91
Wolters, G., Stapert, S., Brands, I., & Van Heugten, C. (2010). Coping styles in relation to cognitive rehabilitation and quality of life after brain injury. Neuropsychological Rehabilitation, 20(4), 587-600. https://doi.org/10.1080/09602011003683836
Yaryari, F., & Mirmohammadi, F. (2010). Designing and evaluating efficacy of basic concepts in mathematics teaching software to students with down syndrome. JOEC, 10(1), 37-48. http://joec.ir/article-1-296-fa.html (in Persian)
Yell, M. L. (1998). The law and special education. Merrill/Prentice-Hall, Inc., 200 Old Tappan Road, Old Tappan, NJ 07675.