تجربۀ زیستۀ مشاوران مدارس از ارائۀ خدمات مشورتی به معلمان و والدین در دورۀ همه‌گیری کرونا: مطالعه‌ای پدیدارشناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مشاوره، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه مشاوره، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه مشاوره، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناخت تجربۀ ‌زیستۀ مشاوران مدرسه از ارائۀ خدمات مشورتی به والدین و معلمان در طول دورۀ همه‌گیری کرونا انجام شد. طرح پژوهش کیفی از نوع پدیدارشناختی و جامعۀ پژوهش شامل همۀ مشاوران مدارس تهران در سال تحصیلی 1401-1400 بود. روش نمونه‌گیری هدفمند بود و تا اشباع داده‌ها ادامه یافت. حجم نمونه نیز شامل 10 نفر (7 زن و 3 مرد) و ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته بود. داده‌های این پژوهش به روش تحلیل مضمون از نوع کلایزی و با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA20 تجزیه و تحلیل شدند و 5 مضمون اصلی و 18 مضمون فرعی به‌دست آمد. مضامین الگوهای مشورتی، موانع و چالش‌های ارائۀ خدمات مشورتی، جنبه‌های مثبت شرایط همه‌گیری، خصوصیات و شایستگی‌های مشورت‌دهنده و آسیب‌شناسی دوران کرونا با ارائۀ خدمات مشورتی به‌منزلۀ محورهای اصلی تجربیات مشاوران مدرسه شناخته شدند. براساس یافته‌های این پژوهش، ارائۀ خدمات مشورتی بر ابعاد گسترده‌ای از خدمات مشاور مدرسه تأثیر می‌گذارد و به‌منزلۀ خدمتی غیرمستقیم از همۀ ظرفیت‌های سیستم مدرسه برای رشد و پیشرفت دانش‌آموز بهره می‌گیرد؛ با این حال این خدمت مهم در مدارس هنوز به‌خوبی به‌کار گرفته نمی‌شود و با موانع و چالش‌هایی روبه‌رو است؛ براین‌اساس پیشنهاد می‌شود دوره‌های ضمن خدمت برای مشاوران مدرسه تدوین شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

School Counselors' Experiences of Providing Counseling Services to Teachers and Parents During the Pandemic: A Phenomenological Study

نویسندگان [English]

  • seyyed Mohammad Mahdi Reiskarami 1
  • Hosein Keshavarz Afshar 2
  • Abbas Javaheri Mohammadi 3
1 Department of counseling, Faculty of Psychology and Educational Science, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Department of counseling, Faculty of Psychology and Educational science, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Department of counseling, Faculty of Psychology and Educational science, University of of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

During the period of the corona epidemic, the present study aimed to determine the actual experiences of school counselors who provided consulting services to parents and teachers. In terms of objective, the research method was fundamental, while in terms of strategy, it was phenomenological. In Tehran in 2022, the research community included all school counselors. The researcher began the sampling process with the most seasoned professionals in the field of school counseling and continued until information saturation was reached. Seven women and three men were interviewed semi-structuredly for a total of ten participants. This research’s data was analyzed using the Colaizzi method and MAXQDA-20 software, yielding 5 major themes and 18 subthemes. Principal axes of school counselors’ experiences include consulting patterns, obstacles and challenges of providing consulting services, positive aspects of epidemic conditions, characteristics and competencies of counselors, and the pathology of the Corona era through the provision of consulting services. Based on the findings of this study, it can be concluded that the provision of advisory services encompasses a vast array of school counselor services and, as an indirect service, utilizes all of the school system’s resources for the development and progress of students. However, this essential service in schools is not yet utilized in an established manner and faces obstacles and challenges, so it is suggested that school counselors receive in-service training.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Counseling services
  • Covid-19
  • Phenomenological Study
  • School Counselor
  • Teachers and Parents
آج، آ.، عینبیگی، ا.، جاهدی، ح.، و جعفری، م. (1395). نقش مشاوران و کارکنان مدرسه در ارتقای آموزش دانش‌آموزان. اولین کنفرانس بین‌المللی علوم انسانی، روان‌شناسی و علوم اجتماعی. تهران، ایران.
احمدی، ا. (1394). رابطۀ آموزش مجازی و خلاقیت دانش‌آموزان در هزارۀ سوم. نشریۀ خانواده و پژوهش. 12(29)، 55-41.
حق‌شناس، س.، و ابوالمعالی الحسینی، خ. (۱۴۰1). طراحی الگوی مفهومی تبیین موفقیت شغلی مشاوران مدارس. فصلنامۀ فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی. ۱3(49)، 94-77.
صفرپور، پ.، کلانتر هرمزی، آ.، و شریعتمدار، آ. (1400). نقش مشاوران مدارس در مدیریت روابط خانواده، مدرسه و دانش‌آموز در آموزش مجازی. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد مشاورۀ مدرسه. دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی. دانشگاه علامه طباطبایی.
فرهنگی، ع. ا.، و صفرزاده، ح. (1385). روش‌های تحقیق در علوم انسانی. چاپ اول. تهران: پیام پویا.
سکاران، ا. (1386). روش‌های تحقیق در مدیریت. ترجمۀ محمد صائبی و محمود شیرازی. چاپ چهارم. تهران: مؤسسۀ ‌عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.
فولادی، ع. (۱۳۹۵). واکاوی سیر تحول و چالش‌های مشاوره در آموزش و پرورش. فصلنامۀ پژوهش‌های مشاوره. ۱۵(۵۷)، 150-121.
نظام جامع راهنمایی و مشاوره در آموزش و پرورش (1400). مصوب نهصدونودوچهارمین جلسۀ شورای عالی آموزش و پرورش. تاریخ 17/3/1400 بررسی‌شده در جلسات (988، 989، 991 و 994). مرکز پژوهش‌های مجلس. مرکز پژوهش‌ها - نظام جامع راهنمایی و مشاوره درآموزش و پرورش.
Ahmadi, A. (2014). The relationship between virtual education and students’ creativity in the third millennium. Family and Research Journal, 12(29), 41-55. (in Persian)
Ahmed, H., Allaf, M., & Elghazaly, H. (2020). COVID-19 and medical education. The Lancet Infectious Diseases20(7), 777-778. https://doi.org/10.1016/s1473-3099(20)30226-7
Aj, A., Ainbighi, A., Jahdi, H., & Jafari, M. (2015). The role of counselors and school staff in improving student education. The first international conference of humanities, psychology and social sciences. Tehran Iran. (in Persian)
Almarzooq, Z. I., Lopes, M., & Kochar, A. (2020). Virtual learning during the COVID-19 pandemic: A disruptive technology in graduate medical education. Journal of the American College of Cardiology75(20), 2635-2638. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2020.04.015
ASCA. (2019). ASCA National Model: A framework for school counseling programs (4th ed.).
Bettman, C. G., & Digiacomo, A. (2022). An investigation into the experiences of school counselors working with adolescents. Journal of Psychologists and Counsellors in Schools32(1), 82-96. https://doi.org/10.1017/jgc.2020.33
Blake, M. K. (2020). Other duties as assigned: The ambiguous role of the high school counselor. Sociology of Education, 93(4), 315-330. http://dx.doi.org/10.1177/0038040720932563
Brazendale, K., Beets, M. W., Weaver, R. G., Pate, R. R., Turner-McGrievy, G. M., Kaczynski, A. T., Chandler, J. L., Bohnert, A., & von Hippel, P. T. (2017). Understanding differences between summer vs. school obesogenic behaviors of children: the structured days hypothesis. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity14(1), Article number: 100. https://ijbnpa.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12966-017-0555-2
Chan, M. K., Sharkey, J. D., Lawrie, S. I., Arch, D. A., & Nylund-Gibson, K. (2021). Elementary school teacher well-being and supportive measures amid COVID-19: An exploratory study. School Psychology. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/spq0000441
Cholewa, B., Goodman-Scott, E., Thomas, A., & Cook, J. (2016). Teachers’ perceptions and experiences consulting with school counselors: A qualitative study. Professional School Counseling20(1), 1096-2409. https://doi.org/10.5330%2F1096-2409-20.1.77
Cholewa, B., Goodman-Scott, E., Warren, J. M., & Hull, M. F. (2020). School counselor consultation preparation: A national study. Counselor Education and Supervision59(1), 46-58. https://doi.org/10.1002/ceas.12165
Colaizzi, P. F. (1978). Psychological research as a phenomenologist views it. In: Valle, R. S., and King, M. (Eds.). Existential-Phenomenological Alternatives for Psychology, Oxford University Press, New York, 48-71.
Faranghi, A. A., & Safarzadeh, H. (2015). Research methods in humanities (1st Ed.). Tehran: Payam Poya Publications. (in Persian)
Fooladi, E. (2016). Recognition of the evolution and counseling challenges in education. Counseling Research Quarterly, 15(57), 121-150. (in Persian)
Garbacz, S. A., Jordan, P., Novotnak, T., Young, K., Zahn, M., & Markham, M. A. (2022). Parent, teacher, and student perceptions of conjoint behavioral consultation for middle school students. Journal of Educational and Psychological Consultation, 32(4), 454- 485. https://doi.org/10.1080/10474412.2022.2054422
Glander, M. (2016). Documentation to the NCES common core of data public elementary/secondary school universe survey: School year 2013-14. Provisional Version 2a. NCES 2015-150rev. National Center for Education Statistics. https://eric.ed.gov/?id=ED584713
Goh, P. S., & Sandars, J. (2020). A vision of the use of technology in medical education after the COVID-19 pandemic. MedEdPublish9, 49. https://doi.org/10.15694/mep.2020.000049.1
Gonzalez-Volleriss, J., Crunk, A. E., Barden, S. M., Harris, S., & Belser, C. T. (2020). A preliminary longitudinal study of multicultural competence in counselor education. Journal of Counseling & Development, 98(3), 308-318. https://doi.org/10.1002/jcad.12325
Haqshanas, S., & Abul- Maali al-Hussaini, Kh. (2022). Designing a conceptual model to explain the career success of school counselors. Counseling and Psychotherapy Culture Quarterly, 13(49), 77-94. https://doi.org/10.22054/qccpc.2021.62017.2738 (in Persian)
Kavaklı, M., Gence, D., & Bölükbaşı Macit, Z. (2021). Overview of consultation studies in school psychological counseling and guidance services 2000-2020: A metasynthesis study. Osmangazi Journal of Educational Research, 8(1), 302-319.
Kearney, C., Akos, P., Domina, T., & Young, Z. (2021). Student-to-School Counselor Ratios: A Meta-Analytic Review of the Evidence. Journal of Counseling and Development, 99(4), 418–428. https://doi.org/10.1002/JCAD.12394
Khansa, R. (2015). Teachers’ perceptions toward school counselors in selected private schools in Lebanon. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 185, 381-387. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.03.411
Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic Inquiry. Beverly Hills, CA: Sage Publications, Inc.
Low, P. K. (2015). School counseling in Singapore: teachers’ thoughts and perceptions. Asia Pacific Journal of Counselling and Psychotherapy6(1-2), 17-27. https://doi.org/10.1080/21507686.2014.1002801
Molina, C. E., Lemberger-Truelove, M. E., & Zieher, A. K. (2022). School Counselor Consultation Effects on Teachers’ Mindfulness, Stress, and Relationships. Professional School Counseling26(1a), 2156759X221086749. https://doi.org/10.1177/2156759X221086749
Nelson, M. D., & Tarabochia, D. S. (2020). A Primer on Designing a School Counseling Curriculum. Journal of School Counseling18(6), n6. https://eric.ed.gov/?id=EJ1241835
Safarpour, P., Kalantar Hormazi, A., & Shariatmadar, A. (2021). The role of school counselors in managing family, school and student relationships in virtual education. Master’s thesis in school counseling. Faculty of Psychology and Educational Sciences. Allameh Tabatabai University. (in Persian)
Sekaran, A. (2007). Research methods in management (4th ed.). Translated by: M. Saebi & M. Shirazi. Tehran: Publications of the Higher Institute of Management and Planning Education and Research. (in Persian)
Sinaga, J., & Nugroho, A. (2019). Portrait of the Implementation of Consultation Services in Schools as Indirect Guidance and Counseling Services. PSIKOPEDAGOGIA Jurnal Bimbingan Dan Konseling, 8(2), 64-74. http://dx.doi.org/10.12928/psikopedagogia.v8i2.13055
Sintema, E. J. (2020). Effect of COVID-19 on the performance of grade 12 students: Implications for STEM education. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education16(7), em1851. https://doi.org/10.29333/ejmste/7893
The comprehensive guidance and counseling system in education approved by the nine hundred and ninety-fourth (994) meeting of the Higher Council of Education, dated 2021/06/07, reviewed in the meetings (988, 989, 991 and 994), Majlis Research Center. (in Persian)
Vincent, R., Nalini, R., & Krishnakumar, K. (2021). The Brighter Side of Home Schooling for Children with Special Needs: Learning from COVID-19 Lockdown. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research20(7), 210- 226. https://doi.org/10.26803/ijlter.20.7.12