شناسایی مؤلفه‌های بافتی در مدرسۀ تاب‌آور: مروری نظام‌مند.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پسادکتری، گروه مشاوره، دانشکدۀعلوم تربیتی و روان‌شناسی،دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 استاد، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه‌های بافتی در مدرسۀ تاب‌آور با روش مطالعۀ مروری نظام‌مند انجام گرفت. برای انجام آن، مقالات مرتبط با موضوع پژوهش مطالعه شد. برای پرداختن به این امر، جست‌وجوی هدفمندی در ادبیات تاب‌آوری (2021-2006) در مقالات و نشریات موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی اریک، الزویر، اسکوپوس، نورمگ، ایران داک، مگ ایران و پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی انجام شد و از میان 400 پژوهش، استخراج داده‌ها به نتایجی محدود شد که توضیح می‌دهند چگونه هر جنبه‌ای از بافت مدرسه از تاب‌آوری پشتیبانی می‌کند. درنهایت 32 پژوهش برای بررسی دقیق انتخاب شدند. مرور پژوهش‌های مرتبط با بافت و متن تاب‌آورانۀ مدرسه نشان داد عناصر بافتی حاضر در مدرسه در سه مقولۀ معلم، بدنۀ کلی مدرسه و همسالان قابل‌بررسی است. به‌علاوه، دو اهرم درخصوص ارتباط مؤثر میان دانش‌آموزان و بزرگسالان و همچنین کمک به تاب‌آوری معلم، در کنار سه مقولۀ اصلی می‌تواند بافت تاب‌آور در مدرسه ایجاد کند. محور اول، بر اهمیت نقش معلم تأکید دارد و شامل مؤلفه‌های حمایت از خودمختاری دانش‌آموز، مشارکت دانش‌آموز، حمایت‌گری و مشوق‌بودن معلم، ارتباط محترمانه و انتظارات تنظیم‌شده از دانش‌آموزان است. محور دوم به بافت کلی مدرسه اشاره دارد و شامل شش مؤلفه است: برابری و عدالت در مدرسه، اجتناب از برچسب‌زنی، محیط یادگیری امن، جو مدرسه، رفع نیازهای اولیه دانش‌آموزان در مدرسه و فعالیت‌های فراتر از برنامۀ درسی. سومین محور مبتنی بر نقش همسالان است که همسالان را حامیان دائمی تاب‌آوری می‌داند و شامل پذیرش و حمایت دانش‌آموز از سوی همسالان، مشارکت و اتحاد متقابل در انجام تکالیف و استفاده از حلقه‌های صلح‌ساز دانش‌آموزی برای حل مشکلات رفتاری است. موضوع محور چهارم سایر بزرگسالان است و نقش هدایت‌گری بزرگسالان و حمایت والدین از تحصیل فرزندان را مدنظر قرار داده است. محور پنجم مبتنی بر تاب‌آوری معلم است. در این راستا، سه موضوع درخصوص کمک روان‌شناسان به معلمان، نقش اکولوژی مدرسه در تاب‌آوری معلم و افزایش آگاهی آن‌ها از فرایندهای تاب‌آوری مطرح شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Tissue Components in Resilient Schools: A Systematic Review

نویسندگان [English]

  • Leila Afzali 1
  • Simin Hosseinian 2
  • Zahra Naghsh 3
1 Department of Counselling, Faculty of Education and Psychology, AlZahra University, Tehran, Iran.
2 , Professor, Department of Counselling, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of AlZahra, Tehran, Iran.
3 Department of Educational Psychology and Counselling, Faculty of Psychology and Educational Science. University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Using a method of systematic review, the intention of this study is to identify the tissue components in the resilient school. Articles pertinent to the research topic were analyzed for research purposes. Purposeful research in resilience literature (2006-2021) was conducted using articles and publications from the Eric, Elsevier, Scopus, Noormags, Iran Doc, Magiran, and SID databases. Among 400 researches relating to resilience issues and school processes, data mining was limited to articles describing how every aspect of the school context supports resilience. Finally, 32 studies were chosen for a comprehensive evaluation. The first factor emphasizes the significance of the teacher’s role and includes supporting student autonomy, student participation and engagement, teacher support and encouragement, respectful communication with students, and setting student expectations. The second factor refers to the overall context of the school and consists of six components: equality and fairness in school, avoiding labeling, a safe learning environment, a positive school atmosphere, meeting students’ basic requirements in school, and extracurricular activities. The third factor refers to the role of peers and considers peers to be permanent supporters of resilience. This factor includes peers’ acceptance and support of students, participation and mutual unity in completing assignments, and the use of student peacemaking circles to resolve behavioral problems. The fourth factor considers the function of adult guidance and parental support in a child’s education. The fifth axis refers to the resilience of teachers. Regarding this, three issues have been raised: the assistance of psychologists to teachers, the role of school ecology in teacher resilience, and the need to increase their awareness of resilience processes.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Resilience
  • Resilient School
  • Resilient Context
Acevedo, V. E., & Hernandez-Wolfe, P. (2014). Vicarious resilience: An exploration of teachers and children’s resilience in highly challenging social contexts. Journal of Aggression, Maltreatment and Trauma, 23(5), 473–493. https://doi.org/10.1080/ 10926771.2014.904468
Ahmed, U., Umrani, W. A., Qureshi, M. S., & Samad, A. (2018). Examining the links between teachers support, academic efficacy, academic resilience, and student engagement in Bahrain. International Journal of Advanced and Applied Sciences, 5(9), 39-46. https://doi.org/10.21833/ijaas.2018.09.008
Ayyash-Abdo, H., Sanchez-Ruiz, M. J., & Barbari, M. L. (2016). Resiliency predicts academic performance of Lebanese adolescents over demographic variables and hope. Learning and Individual Differences, 48, 9-16. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2016.04.005
Beltman, S., Mansfield, C. F., & Harris, A. (2016). Quietly sharing the load? The role of school psychologists in enabling teacher resilience. School Psychology International, 37(2), 172–188. https://doi.org/10.1177/0143034315615939
Bondy, E., Ross, D. D., Gallingane, C., & Hambacher, E. (2007). Creating environments of success and resilience: culturally responsive classroom management and more. Urban Education, 42(4), 326–348. https://doi.org/10.1177/0042085907303406
Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development: Experiments by nature and design. Harvard University Press.
Cefai, C. (2007). Resilience for all: A study of classrooms as protective contexts. Emotional and Behavioural Difficulties, 12(2), 119–134. https://doi.org/10.1080/13632750701315516
Doll, B. (2013). Enhancing resilience in classrooms. In S. Goldstein, & R. B. Brooks (Eds.), Handbook of resilience in children (2nd ed. pp. 399–409). New York, NY: Springer
Ecclestone, K., & Lewis, L. (2014). Interventions for resilience in educational settings: Challenging policy discourses of risk and vulnerability. Journal of Education Policy, 29(2), 195-216. https://doi.org/10.1080/02680939.2013.806678
Fornander, M. J., & Kearney, C. A. (2019). Family environment variables as predictors of school absenteeism severity at multiple levels: ensemble and classification and regression tree analysis. Front. Psychol, 10(Oct), 2381. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02381
García-Izquierdo, M., Ríos-Risquez, M. I., Carrillo-García, C., & Sabuco-Tebar, E. Á. (2015). The moderating role of resilience in the relationship between academic burnout and the perception of psychological health in nursing students. Educational Psychology, 38(1), i-xiii 1-13. From https://doi:10.1080/01443410.2015.1044944
Gibbs, S., & Miller, A. (2013). Teacher’s resilience and well-being: a role for educational psychology. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 20(5), 609–621. https://doi.org/10.1080/13540602.2013.844408
González, C., Inglés, C. J., Kearney, C. A., Sanmartín, R., Vicent, M., & García-Fernández, J. M. (2019). Relationship between school refusal behavior and social functioning: a cluster analysis approach. European Journal of Education and Psychology, 12(1), 17–29. https://doi.org/10.30552/ejep.v12i1.238
Haroardottir, S., Juliusdotir, S., & Guomundsson, H. (2015). Understanding resilience in learning difficulties: unheard voices of secondary school students. Child and Adolescent Social Work Journal, 32, 351-358. https://doi.org/10.1007/s10560-014-0373-1
Hascher, T., Beltman, S., & Mansfield, C. (2021). Teacher wellbeing and resilience: towards an integrative model. Educational Research, 63(4), 416-439. https://doi.org/10.1080/00131881.2021.1980416
Havik, T., Bru, E., & Ertesvag, S. K. (2014). Parental perspectives of the role of school factors in school refusal. Emotional and Behavioural Difficulties, 19(2), 131–153. https://doi.org/10.1080/13632752.2013.816199
Henderson, N. (2012). Resilience in schools and curriculum design. In M. Ungar (Ed.), The social ecology of resilience: Culture, context, resources and meaning (pp. 297–306). New York, NY: Springer.
Hojer, I. & Johansson, H. (2013). School as an opportunity and resilience factor for young people placed in care. European Journal of Social Work, 16(1), 22-36. https://doi.org/10.1080/13691457.2012.722984
Johnson, B. (2008). Teacher-student relationships which promote resilience at school: A micro-level analysis of student’s views. British Journal of Guidance and Counselling, 36(4), 385–398. https://doi.org/10.1080/03069880802364528
Jones, G., & Lafreniere, K. (2014). Exploring the role of school engagement in predicting resilience among Bahamian youth. Journal of Black Psychology, 40(1), 47–68. https://doi.org/10.1177/0095798412469230
Kara, B., Morris, R., Brown, A., Wigglesworth, P., Kania, Angie Hart, J., Mezes, B., Cameron, J., & Eryigit-Madzwamuse, S. (2021). Bounce forward: A school-based prevention programme for building resilience in a socioeconomically disadvantaged context. Front. Psychiatry, 11, Article 599669. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2020.599669
Knight, D. & Wadhwa, A. (2014). Expanding Opportunity through Critical Restorative Justice. Schools: Studies in Education, 11 (1), 11-33. https://doi.org/10.1086/675745
Lee, J.A., Heberlein, E., Pyle, E., Caughlan, T., Rahaman, D., Sabin, M., & Kaar, J. (2021). Study protocol for a school-based single group pragmatic trial to promote resilience in youth: Building resilience for healthy kids. Contemporary Clinical Trials Communications, 21, 100721. https://doi.org/10.1016/j.conctc.2021.100721
Li, Q., Gu, Q., & He, W. (2019). Resilience of Chinese teachers: why perceived work conditions and relational trust matter. Measurement: Interdisciplinary Research and Perspectives, 17(3), 143–159. https://doi.org/10.1080/15366367.2019.1588593
Liebenberg, L., Sanders, J., Munford, R., Rensburg, A., Rothmann, S., & Ungar, M. (2016). Bolstering resilience through teacher-student interaction: Lessons for school psychologists. School Psychology International, 37 (2), 140-154. https://doi.org/10.1177/0143034315614689
Masten, A. S. (2014). Ordinary magic. Resilience in development. New York, NY: Guilford Press.
Masten, A. S., & Motti-Stefanidi, F. (2009). Understanding and promoting resilience in children: Promotive and protective processes in schools. In T. B. Gutkin, & C. R. Reynolds (Eds.), The handbook of school psychology (4th ed. pp. 721–738). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
Masten, A. S., Herbers, J. E., Cutuli, J. J., & Lafavor, T. L. (2008). Promoting competence and resilience in the school context. Professional School Counseling, 12(2), 76–84. https://doi.org/10.5330/PSC.n.2010-12.76
McKee, M. T., & Caldarella, P. (2016). Middle school predictors of high school performance: a case study of dropout risk indicators. Education, 136(4), 515–529.
Morote, R., Las Hayas, C., Izco-Basurko, I., Anyan, F., Fullaondo, A., … & Hjemdal, O. (2022). Co-creation and regional adaptation of a resilience-based universal whole-school program in five European regions. European Educational Research Journal, 21(1), 138–164. https://doi.org/10.1177/1474904120947890
Motti-Stefanidi, F., & Masten, A. S. (2013). School success and school engagement of immigrant children and adolescents: A risk and resilience developmental perspective. European Psychologist, 18(2), 126–135, https://doi.org/10.1027/1016-9040/a000139
Mulloy, M. (2011). School-based resilience: How an urban public high school reduced students’ risk exposure and promoted their social-emotional development and academic success. Advances in School Mental Health Promotion, 4(1), 4–22. https://doi.org/10.1080/1754730X.2011.9715619
Mwangi, C. N., Okatcha, F. N., Kinai, T. K., & Ireri, A. M. (2015). Relationship between academic resilience and academic achievement among secondary school students in Kiambu County, Kenya. International Journal of School and Cognitive Psychology, S2:003. http://dx.doi.org/10.4172/ijscp.S2-003
Nolan, A., Taket, A., & Stagnitti, K. (2014). Supporting resilience in early years classrooms: the role of the teacher. Teachers and Teaching, 20(5), 595–608, https://doi.org/10.1080/13540602.2014.937955
Oyoo, S. A., Mwaura, P. M., & Kinai, T. (2018). Academic resilience as a predictor of academic burnout among form four students in Homa-Bay County, Kenya. International Journal of Education and Research, 6(3), 187-200.
Richards, K. A. R., Levesque-Bristol, C., Templin, T. J., & Graber, K. C. (2016). The impact of resilience on role stressors and burnout in elementary and secondary teachers. Social Psychology of Education. 19, 511–536. https://doi.org/10.1007/s11218-016-9346-x
Salmela-Aro, K., & Upadyaya, K. (2014). School burnout and engagement in the context of demands-resources model. British Journal of Educational Psychology, 84(1), 137–151. https:// doi:10.1111/bjep.12018
Sandoval-Hernandez, A., & Cortés, D. (2012). Factors and conditions that promote academic resilience: A cross-country perspective. International Congress for school Effectiveness Improvement (ICSEI). Malmö. Sweden.
Santhosh, K. R., & James, J. (2013). The effect of resilience on burnout among the blue collared employees in metal factories. EXCEL International Journal of Multidisciplinary Management Studies, 3(6), 48-55.
Seçer, I. & Ulaş, S. (2020). The Mediator Role of Academic Resilience in the Relationship of Anxiety Sensitivity, Social and Adaptive Functioning, and School Refusal with School Attachment in High School Students. Frontiers in Psychology, 11, 00557. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00557
Skinner, E. A., & Pitzer, J. (2012). Developmental dynamics of engagement, coping, and everyday resilience. In S. Christenson, A. Reschly, & C. Wylie (Eds.), Handbook of Research on Student Engagement (pp. 21–45). New York: Springer Science.
Skinner, E. A., & Kindermann, T. A. (2020). Introduction to the special section on the development of motivational resilience in school. International Journal of Behavioral Development, 44(4), 287–289. https://doi.org/10.1177/0165025419873731
Song, S. Y., Doll, B., & Marth, K. (2013). Classroom resilience: Practical assessment for intervention. In Resilience in children, adolescents, and adults (pp. 61–72). New York, NY: Springer.
Stokols, D. (1996). Translating social ecological theory into guidelines for community health promotion. American Journal of Health Promotion, 10(4), 282–298. https://doi.org/10.4278/0890-1171-10.4.282
Theron, L. C., & Theron, A. M. C. (2014). Education services and resilience processes: Resilient black South African student’s experiences. Child and Youth Services Review, 47(Part3), 297–306, https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2014.10.003
Theron, L. C., Liebenberg, L., & Malindi, M. J. (2014). When schooling experiences are respectful of children’s rights: A pathway to resilience. School Psychology International, 35(3), 253–265, https://doi.org/10.1177/0142723713503254
Theron, L. C. (2016). The everyday ways that school ecologies facilitate resilience: Implications for school psychologists. School Psychology International, 37(2), 87- 103. https://doi.org/10.1177/0143034315615937
Ungar, M. (2011). The social ecology of resilience: Addressing the contextual and cultural ambiguity of a nascent construct. American Journal of Orthopsychiatry, 81(1), 1–17. https://doi.org/10.1111/j.1939-0025.2010.01067.x
Ungar, M., Russell, P., & Connelly, G. (2014). School-based interventions to enhance the resilience of students. Journal of Educational and Developmental Psychology, 4(1), 66–83. http://dx.doi.org/10.5539/jedp.v4n1p66
Wang, Y. (2021). Building Teachers’ Resilience: Practical Applications for Teacher Education of China. Frontiers in Psychology, 12, 738606. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.738606
Wosnitza, M., Peixoto, F., Beltman, S., & Mansfield, C. F. (Eds.). (2018). Resilience in education: Concepts, contexts and connections. Cham: Springer International Publishing.
Yeager, D. S., & Dweck, C. S. (2012). Mindsets that promote resilience: When students believe that personal characteristics can be developed. Educational Psychologist, 47(4), 302–314. https://doi.org/10.1080/00461520.2012.722805