طراحی الگوی روابط ساختاری پیش‌بینی عود مصرف براساس باورهای شخصیتی ناکارآمد نقش میانجیگری کنترل بازداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 استاد، گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی روابط ساختاری پیش‌بینی عود مصرف براساس باورهای شخصیتی ناکارآمد نقش میانجیگری کنترل بازداری انجام گرفت. پژوهش مورد نظر همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود. جامعۀ آماری شامل کلیۀ افراد وابسته به مواد مراجعه‌کننده به کمپ ترک اعتیاد اردبیل در سال 1400 بود. تعداد 200 نفر آزمودنی مرد به روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب و به پرسشنامه‌های پیش‌بینی بازگشت (RPS)،­ باورهای شخصیتی ناکارآمد (PBQ) و همچنین آزمون کنترل بازداری (go/nogo) پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری با نرم‌افزار smart pls-3 تحلیل شد. نتایج معادلات ساختاری نشان داد باورهای شخصیتی ناکارآمد بر عود مصرف اثر مستقیم و معنی‌دار دارد. همچنین اثر غیرمستقیم باورهای شخصیتی ناکارآمد با میانجیگری کنترل بازداری تأیید شد. برای بررسی برازش کلی مدل که هر دو بخش مدل اندازه‌گیری و ساختاری را کنترل می‌کند، از معیار مقدار برازش (GOF) استفاده شد. درنتیجه مقدار معیار برازش (GOF) برابر است با 41/0 که با مقایسۀ آن با مقادیر قابل‌قبول برای GOF نشان از برازش مناسب کلی مدل دارد. با توجه به نتایج پژوهش حاضر، ارائۀ برنامه‌های آموزشی منظم برای افراد وابسته به مواد با استفاده از اصول درمان شناختی-رفتاری برای تعیین باورهای ناکارآمد بیمار درمورد اعتیاد، کمک به بیمار در ایجاد باورها و رفتارهای مؤثرتر و ایجاد راهبردهای مقابله‌ای مؤثرتر ضروری است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Structural Relationship Pattern for Predicting Relapse Consumption Based on Dysfunctional Personality Beliefs The Mediating Role of Inhibition Control

نویسندگان [English]

  • Shirin Ahmadi 1
  • Sajjad Bsharpoor 2
  • Akbar Atadokht 2
  • Mohammad Narimani 2
1 Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
2 Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

This study sought to develop a structural relationship model for relapse prediction based on dysfunctional personality beliefs regarding the mediating role of inhibition control. The investigation involved the correlation of structural equations. In 2021, the statistical population comprised all drug addicts who sought treatment at Ardabil Addiction Treatment Camp. 200 male subjects were chosen using the available sampling method and the Relapse to the Prediction Questionnaire (RPS), the Dysfunctional Personality Beliefs Questionnaire (PBQ), and the Inhibition Control Test (go / nogo). Using clever pls3 software, the obtained data were analyzed using structural equation modeling. According to the results of structural equation modeling, dysfunctional personality beliefs have a direct and significant effect on relapse. In addition, inhibition control mediated the indirect impact of dysfunctional personality beliefs. The value of fit (GOF) criterion was utilized to evaluate the model’s overall fit, which governs both the measurement and structural model components. Consequently, the value of goodness of fit (GOF) is 0.41, which, when compared to acceptable values for GOF, demonstrates the model’s overall good fit. According to the findings of this study, it is necessary to provide regular training programs for substance abusers based on the principles of cognitive-behavioral therapy in order to determine the patient’s dysfunctional beliefs about addiction, assist the patient in developing more effective beliefs and behaviors, and assist the patient in developing more effective coping mechanisms.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drug Dependence
  • Dysfunctional Personality Beliefs
  • Inhibition Control
  • Relapse
ا
اصلی‌نژاد، م. ع.، مشکی، م.، علیمردانی، م. ص.، و توکلی‌زاده، ج. (1392). بررسی اثربخشی گروه‌درمانی و شناختی رفتاری همراه با متادون و درمان نگهدارنده با متادون به‌تنهایی بر کارکردهای اجرایی افراد وابسته به مواد. مجلۀ علوم پزشکی کرمانشاه. 18(2)، 112-103.
رباط‌میلی، س.، برجعلی، ا.، علیزاده، ح.، نوکنی، م.، و فرخی، ن. (1394). اثربخشی بازتوانی شناختی رایانه‌یار بر بازداری پاسخ کودکان دارای اختلال نارسایی توجه-بیش‌فعالی (نوع اغلب بی‌توجه). فصلنامۀ افراد استثنایی. 5(19)، 21-1. https://doi.org/10.22054/jpe.2015.1636
مهرابی، ح.، نشاط‌دوست، ح. ط.، و مولوی، ح. (1382). بررسی اثربخشی آموزش خانواده به‌عنوان درمان مداخله‌ای مکمل در کاهش عود بیماران وابسته به مواد. مجلۀ روان‌شناسی. 8(3)، 278-262. http://ensani.ir/file/download/article/20120329154711-5074-39.pdf
Albein-Urios, N., Martinez-Gonzalez, J. M., Lozano-Rojas, O., & Verdejo-Garcia, A. (2019). Dysfunctional personality beliefs linked to emotion recognition deficits in individuals with cocaine addiction and personality disorders. Frontiers in Psychiatry, 10, 431. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2019.00431.
Antons, S., Brand, M., & Potenza, M. N. (2020). Neurobiology of cue-reactivity, craving, and inhibitory control in non-substance addictive behaviors. Journal of the Neurological Sciences415, 116952. https://doi.org/10.1016/j.jns.2020.116952.
Aslinejad, M. A., Meshki, M., Alimardani, M. S, & Tavakolizadeh, J. (2012). Investigating the effectiveness of group and cognitive behavioral therapy with methadone and maintenance treatment with methadone alone on the executive functions of drug dependent people. Kermanshah Journal of Medical Sciences, 18(2),112-03. (in Persian)
Beck, A. T., & Freeman, A. (1990). Cognitive therapy of personality disorders. New York: Guilford Press and Associates.
eck, J. S. (2005). Cognitive therapy for challenging problems: What to do when the basics don't work. Guilford Press, Washington.
Blanco, C., & Volkow, N. D. (2019). Management of opioid use disorder in the USA: present status and future directions. Lancet (London England)393(10182), 1760-1772. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)33078-2.
Brewin, C. R., & Smart, L. (2005). Working memory capacity and suppression of intrusive thoughts. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry36(1), 61-68. https://doi.org/10.1016/j.jbtep.2004.11.006.
Chen, X., He, J., & Fan, X. (2020). Applicability of the Ego-Resilience Scale (ER89) in the Chinese cultural context: a validation study. Journal of Psychoeducational Assessment38(6), 675-691. https://doi.org/10.1177/0734282919889242.
Dacosta-Sánchez, D., González-Ponce, B. M., Fernández-Calderón, F., Rojas-Tejada, A. J., Ordóñez-Carrasco, J. L., & Lozano-Rojas, O. M. (2021). Profiles of patients with cocaine and alcohol use disorder based on cognitive domains and their relationship with relapse. Drug and Alcohol Dependence218, 108349. https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2020.108349.
Dalley, J. W., Mar, A. C., Economidou, D., & Robbins T. W. (2008) Neurobehavioral mechanisms of impulsivity: fronto-striatal systems and functional neurochemistry. Pharmacol Biochem Behav, 90(2), 250-260. https://doi.org/10.1016/j.pbb.2007.12.021.
Darbeda, S., Carre, A., Orri, M., Barry, C., & Lejoyeux, M. (2015). Dysfunctional Beliefs Related to Alcohol Craving as a Prognostic Factor of Six-months Relapse After Inpatient Alcohol Withdrawal. European Psychiatry30(supplement 1), 500. https://doi.org/10.1016/S0924-9338(15)30396-5.
Eshel, N., Nelson, E. E., Blair, R. J., Pine, D. S., & Ernst, M. (2007). Neural substrates of choice selection in adults and adolescents: development of the ventrolateral prefrontal and anterior cingulate cortices. Neuropsychologia45(6), 1270-1279. https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2006.10.004
Feil, J., Sheppard, D., Fitzgerald, P. B., Yücel, M., Lubman, D. I., & Bradshaw, J. L. (2010). Addiction, compulsive drug seeking, and the role of frontostriatal mechanisms in regulating inhibitory control. Neuroscience & Biobehavioral Reviews35(2), 248-275. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2010.03.001
Fournier, J. C., DeRubeis, R. J., & Beck, A. T. (2012). Dysfunctional cognitions in personality pathology: the structure and validity of the Personality Belief Questionnaire. Psychological Medicine42(4), 795-805. https://doi.org/10.1017/S0033291711001711.
Garavan, H., Potter, A. S., Brennan, K. L., & Foxe, J. J. (2015). Neural bases of addiction-related impairments in response inhibition. In S. J. Wilson (Ed.), The Wiley handbook on the cognitive neuroscience of addiction, 29–54. https://psycnet.apa.org/record/2015-35839-002
Gazzaniga, M.S., Ivry, R. B., & Mangun, G. R. (2002). Executive functions and frontal lobes. Cognitiveneuroscience: the biology of mind. New York: WW Norton & Company Inc; 499–536.
Giancola, P. R., & Mezzich, A. C. (2003). Executive functioning, temperament, and drug use involvement in adolescent females with a substance use disorder. Journal of Child Psychology and Psychiatry, and Allied Disciplines, 44(6), 857–866. https://doi.org/10.1111/1469-7610.00170
Hanegraaf, L., Arunogiri, S., Hohwy, J., & Verdejo-Garcia, A. (2020). Dysfunctional personality beliefs and emotion recognition in individuals with methamphetamine dependence. Addictive Behaviors105, 106336. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2020.106336
Jones, A., Tiplady, B., Houben, K., Nederkoorn, C., & Field, M. (2018). Do daily fluctuations in inhibitory control predict alcohol consumption? An ecological momentary assessment study. Psychopharmacology235(5), 1487-1496. https://doi.org/10.1007/s00213-018-4860-5
Kline, R. B. (2015). Principles and practice of structural equation modeling. New York, NY: Guilford Publications.
Langenecker, S. A., Zubieta, J. K., Young, E. A., Akil, H., & Nielson, K. A. (2007). A task to manipulate attentional load, set-shifting, and inhibitory control: Convergent validity and test–retest reliability of the Parametric Go/No-Go Test. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 29(8), 842-853. https://doi.org/10.1080/13803390601147611
Ma, B., Mei, D., Wang, F., Liu, Y., & Zhou, W. (2019). Cognitive enhancers as a treatment for heroin relapse and addiction. Pharmacological Research141, 378-383. https://doi.org/10.1016/j.phrs.2019.01.025
Mehrabi, H.A., Neshat Doust, H.T, & Mowlaw یییبای 1 و 2 گی vi, H. (2012). Investigating the effectiveness of family education as a complementary interventional treatment in reducing the relapse of drug-dependent patients. Journal of Psychology, 8(3), 62-278. http://ensani.ir/file/download/article/20120329154711-5074-39.pdf (in Persian)
Mostofsky, S. H., Schafer, J. G. B., Abrams, M. T., Goldberg, M. C., Flower, A. A., Boyce, A., …. & Pekar, J. J. (2003b). FMRI evidence that the neural basis of response inhibition is task-dependent. Cognitive Brain Research, 17, 419–430. https://doi.org/10.1016/s0926-6410(03)00144-7
Nakamae, T., Narumoto, J., Sakai, Y., Nishida, S., Yamada, K., & Fukui, K. (2012). The neural basis of dysfunctional beliefs in non-medicated patients with obsessive–compulsive disorder. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry37(1), 22-25. https://doi.org/10.1016/j.pnpbp.2011.11.017
Quach, A., Tervo-Clemmens, B., Foran, W., Calabro, F. J., Chung, T., Clark, D. B., & Luna, B. (2020). Adolescent development of inhibitory control and substance use vulnerability: A longitudinal neuroimaging study. Developmental Cognitive Neuroscience42, 100771. https://doi.org/10.1016/j.dcn.2020.100771
Ramos-Loyo, J., Juárez-García, C., Llamas-Alonso, L. A., Angulo-Chavira, A. Q., Romo-Vázquez, R., & Vélez-Pérez, H. (2021). Inhibitory control under emotional contexts in women with borderline personality disorder: An electrophysiological study. Journal of Psychiatric Research132,182-190. https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2020.10.014
Robatmili, S., Borjali, A., Alizadeh, H., Nokni, M., & Farokhi, N. (2015). Computer- assisted Cognitive Rehabilitation for response inhibition in children with ADHD (inattentive presentation). Psychology of Exceptional Individuals, 5(19), 1-126. doi: 10.22054/jpe.2015.1636 (in Persian)
Tanabe, J., Regner, M., Sakai, J., Martinez, D., & Gowin, J. (2019). Neuroimaging reward, craving, learning, and cognitive control in substance use disorders: review and implications for treatment. The British Journal of Radiology92(1101), 20180942. https://doi.org/10.1259/bjr.20180942.
Taura, M., Gama, A. P., Sousa, A. V., Noffs, M. H. S., Alonso, N. B., Yacubian, E. M., & Guilhoto, L. M. (2020). Dysfunctional personality beliefs and executive performance in patients with juvenile myoclonic epilepsy. Epilepsy & Behavior105, 106958. https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2020.106958.
Tetteh, J., Ekem-Ferguson, G., Swaray, S. M., Kugbey, N., Quarshie, E. N. B., & Yawson, A. E. (2020). Marijuana use and repeated attempted suicide among senior high school students in Ghana: Evidence from the WHO Global School-Based Student Health Survey, 2012. General Psychiatry, 33(6), e100311. https://doi.org/10.1136/gpsych-2020-100311.
Turner, J. K., Athamneh, L. N., Basso, J. C., & Bickel, W. K. (2021). The phenotype of recovery V: Does delay discounting predict the perceived risk of relapse among individuals in recovery from alcohol and drug use disorders. Alcoholism: Clinical and Experimental Research45(5), 1100-1108. https://doi.org/10.1111/acer.14600.
Williams, A. R., Olfson, M., & Galanter, M. (2015). Assessing and improving clinical insight among patients “in denial”. JAMA Psychiatry72(4), 303-304. https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2014.2684.
Wodka, E. L., Mahone, M. E., Blankner, J. G., Larson, J. C., Fotedar, S., Denckla, M. B., & Mostofsky, S. H. (2007). Evidence that response inhibition is a primary deficit in ADHD. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology29(4), 345-356. https://doi.org/10.1080/13803390600678046.
Wright, F. D., Beck, A. T., Newman, C. F., & Liese, B. S. (1993). Cognitive therapy of substance abuse: theoretical rationale. NIDA Research Monograph137, 123–146.