اثربخشی طرحواره‌درمانی بر بهبود میل جنسی زنان ختنه‌شده در جزیرۀ قشم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم اجتماعی،واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم اجتماعی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی طرحواره‌درمانی در بهبود میل جنسی زنان ختنه‌شده در جزیرۀ قشم و در سال 1397 انجام شد. مداخله شامل ده جلسۀ 90 دقیقه‌ای هفتگی با استفاده از تکنیک‌های طرحواره‌درمانی برای پرداختن به باورها و الگوهای رفتاری منفی بود. مطالعه تک‌موردی و جامعۀ آماری شامل زنان متأهل و ختنه‌شده در جزیرۀ قشم بود که براساس نمرات آن‌ها در پرسشنامۀ طرحواره‌های ناسازگار یانگ (YSQ-SF) و شاخص میل جنسی هالبرت (HISD)، 3 نفر انتخاب شدند. برای تفسیر نتایج، از نمودار و تحلیل بصری استفاده شد. یافته‌های این مطالعه افزایش معنی‌دار آماری شاخص میل جنسی را از ابتدا تا آخرین جلسه پیگیری نشان داد که بیان‌کنندۀ اثربخشی طرحواره‌درمانی به‌عنوان روش روان‌شناختی مؤثر برای بهبود میل جنسی زنان ختنه‌شده است. این یافته پیام مهمی برای متخصصان بهداشت در ارائۀ مداخلات روان‌درمانی مناسب برای زنان ختنه‌شده دارد و بر لزوم رسیدگی به پیامدهای جسمی و روانی ناشی از آن و ارائۀ درمان‌های مؤثر برای بهبود کیفیت زندگی و رفاه آن‌ها تأکید می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Schema Therapy in Enhancing Sexual Desire in Females with Genital Mutilation on Qeshm Island

نویسندگان [English]

  • Marie Esmaeili Qeshmi 1
  • Mina Mojtabaei 2
1 Department of Psychology, Faculty of Psychology and Social Sciences, Roodehen Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Psychology, Faculty of Psychology and Social Sciences, Roodehen Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The objective of this study was to assess the efficacy of schema therapy in enhancing the sexual desire of circumcised women on Qeshm Island in 2018. The intervention consisted of ten 90-minute sessions per week using schema therapy techniques to address negative beliefs and behavior patterns. The research design was a single-case study, and the statistical population consisted of three married, circumcised women from Qeshm Island who were selected according to their scores on the Young’s Incongruent Schemas Questionnaire (YSQ-SF) and the Hulbert Sexual Desire Index (HISD). In accordance with the design of the study, graphs and visual analysis were utilized to interpret the results. This study revealed a statistically significant increase in the sexual desire index from the first to the final follow-up session, indicating that schema therapy can be an effective psychological method for enhancing the libido of circumcised women in health centers. The importance of addressing the physical and psychological consequences of FGM and providing effective treatments to improve the quality of life and well-being of women who have undergone female circumcision is highlighted by these findings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Female Genital Mutilation
  • Schema Therapy
  • Sexual Improvement
افضلی گروه، ع.، نصرت‌آبادی، م.، قاسم‌زاده، م.، و چوبدار، ع. (1396). اثربخشی طرحواره‌درمانی بر بهبود کمبود میل جنسی زنان متأهل شهر سیرجان. مجلۀ سلامت جامعه. 11(3)، 46-38.
آقایوسفی، ع.، و امیرپور، ب. (1391). روایی و پایایی پرسشنامۀ طرحواره‌های ناسازگار اولیه در کودکان با استفاده از تحلیل‌عاملی. پژوهنده. 17(5)، 271-265.
تیمورپور، ن.، مشتاق بیدختی، ن.، و پورشهباز، ع. (1389). رابطۀ سبک‌های دلبستگی، رضایتمندی زناشویی و احساس گناه جنسی با میل جنسی در زنان. روان‌شناسی بالینی. 2(3)، 14-1.
دارینی، م.، شفیع‌آبادی، ع.، نوابی‌نژاد، س.، دلاور، ع. (1392). اثربخشی طرحواره‌درمانی بر افزایش رضایت جنسی زنان. تحقیقات مدیریت آموزشی. 4(3)، 42-33.
زرگری‌نژاد، ف.، احمدی، م. (1398). نقش واسطه‌ای طرحوارۀ خود جنسی در رابطۀ بین کنش‌ورزی جنسی و رضایت جنسی در دانشجویان زن متأهل دانشگاه الزهرا (س) و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران-جنوب در زمستان ۱۳۹۶. مجلۀ روان‌پزشکی و روانشناسی بالینی ایران. ۲۵(۴)، 427-۴۱۲.
لطفی، ر.، دنیوی، و.، و خسروی، ز. (1386). مقایسۀ طرحواره‌های ناسازگار اولیه در سربازان مبتلا به دستۀ ب اختلالات شخصیت و سربازان سالم. مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران. 5(2)، 1266-1261.
محمدی، س.، حافظی، ف.، احتشام‌زاده، ص.، افتخار سعدی، ز.، و بختیارپور، س. (1399). تأثیر طرحواره‌درمانی بر عزت‌نفس جنسی زنان درگیر در تعارضات زناشویی. بولتن سلامت زنان. 7(2)، 55-49.
محمود، م. ای. ح. (1395). تأثیر ختنۀ زنان بر عملکرد جنسی زنان، اسکندریه، مصر. مجلۀ پزشکی اسکندریه. 52 (1)، 59-55.
هاشمیان، س. س.، شایان، ش.، امیدوار، آ.، و مدرس غروی، م. (1394). بررسی رابطۀ طرحواره‌های ناسازگار اولیه و رضایت جنسی در زنان شاغل دانشگاه‌های فردوسی مشهد و شیراز. مجلۀ اصول بهداشت روانی، 17(4)، 196-192.
References
Afzali Grouh, A. S., Nosratabadi, M., Qasemzadeh, M., Choobdari, A. (2017). The effectiveness of schema therapy on improving the lack of sexual desire in married women in Sirjan. Journal of Community Health, 11(3), 38-46. (in Persian)
Agha Yousefi, A. R., & Amirpour, B. (2012). Validity and reliability of the early maladaptive schemas inventory in children, using factor analysis. Pejouhandeh, 17(5), 265-71. http://pajoohande.sbmu.ac.ir/article-1-1399-fa.html (in Persian)
Alinia, C., Piroozi, B., Jahanbin, F., Safari, H., Mohamadi-Bolbanabad, A., Kazemi-Karyani, A., ... & Ebrahimi, M. (2020). Estimating utility value for female genital mutilation. BMC public health20, 1-7. https://doi.org/10.1186/s12889-020-08947-4
Andersson, S. H. A., Rymer, J., Joyce, D. W., Momoh, C., & Gayle, C. M. (2012). Sexual quality of life in women who have undergone female genital mutilation: A case–control study. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, 119(13), 1606-1611. https://doi.org/10.1111/1471-0528.12004
Apt, C. V., & Hurlbert, D. F. (1992). Motherhood and female sexuality beyond one year postpartum: A study of military wives. Journal of Sex Education and Therapy, 18(2), 104-114.‌ https://doi.org/10.1080/01614576.1992.11074044
Berg, R. C., Underland, V., Odgaard-Jensen, J., Fretheim, A., & Vist, G. E. (2014). Effects of female genital cutting on physical health outcomes: a systematic review and meta-analysis. BMJ Open, 4(11). e006316. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2014-006316
Bokaie, M., Khalesi, Z. B., Roozbeh, N., & Mojahed, S. (2020). Female genital mutilation in Southern Iran. African Health Sciences, 20(2), 666-667. https://doi.org/10.4314/ahs.v20i2.16
Caldwell, J. C., Orubuloye, I. O., & Caldwell, P. (2000). Female genital mutilation: conditions of decline. Population Research and Policy Review, 19(3), 233-254. https://doi.org/10.1023/A:1026511611930
Clayton, A. H., & Hamilton, D. V. (2010). Female sexual dysfunction. Psychiatric Clinics, 33(2), 323-338.‌
Darini, M., Shafi'abadi, A., Navabinejad, S., & Delavar, A. (2013). The effectiveness of schema therapy on increasing women's sexual satisfaction. Educational Management Research, 4 (3), 33-42. (in Persian)
Derby, D. S., Peleg-Sagy, T., & Doron, G. (2016). Schema therapy in sex therapy: A theoretical conceptualization. Journal of sex & marital therapy, 42(7), 648-658. https://doi.org/10.1080/0092623X.2015.1113586
El-Defrawi, M. H., Lotfy, G., Dandash, K. F., Refaat, A. H., & Eyada, M. (2001). Female genital mutilation and its psychosexual impact. Journal of Sex & Marital Therapy, 27(5), 465-473. https://doi.org/10.1080/713846810
Elnashar, A. M., EL-Dien Ibrahim, M., El-Desoky, M. M., Ali, O. M., & El-Sayd Mohamed Hassan, M. (2007). Female sexual dysfunction in Lower Egypt. BJOG: An international journal of obstetrics & gynaecology, 114(2), 201-206. https://doi.org/10.1111/j.1471-0528.2006.01106.x
Hashemian, S. S., Shayan, S., Omidvar, A., & Modarres Gharavi, M. (2015). Relationship between early maladaptive schemas and sexual satisfaction in working women in Mashhad Ferdowsi University and Shiraz University, Iran. Journal of Fundamentals of Mental Health, 17(4), 192-196. https://doi.org/10.22038/JFMH.2015.4552 (in Persian)
Johansen, R. E. (2017). Undoing female genital cutting: perceptions and experiences of infibulation, defibulation and virginity among Somali and Sudanese migrants in Norway. Cult Health Sex, 19(4), 528-542. http://dx.doi.org/10.1080/13691058.2016.1239838
Knight, R., Hotchin, A., Bayly, C., & Grover, S. (1999). Female genital mutilation-experience of the royal women's hospital, Melbourne. Australian & New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology, 39(1), 50-54. https://doi.org/10.1111/j.1479-828x.1999.tb03444.x
Lotfi, R., Dinavi, V., & Khosravi, Z. (2007). Comparison of primary maladaptive schemas in soldiers with category B personality disorders and healthy soldiers. Journal of the University of Medical Sciences of the Islamic Republic of Iran Army, 5(2) 1266-1261. https://doi.org/10.22098/jld.2018.679 (in Persian)
Mahmoud, M. I. H. (2016). Effect of female genital mutilation on female sexual function, Alexandria, Egypt. Alexandria Journal of Medicine, 52(1), 55-59. https://doi.org/10.1016/j.ajme.2015.03.003
Mohammadi, S., Hafezi, F., Ehteshamzadeh, P., Eftekhar Saadi, Z., & Bakhtiarpour, S. (2020). The effect of schema therapy on sexual self-esteem in the women involved in marital conflicts. Women’s Health Bulletin, 7(2), 49-55. https://doi.org/10.30476/whb.2020.86498.1058 (in Persian)
Mulongo, P., Hollins Martin, C., & McAndrew, S. (2014). The psychological impact of female genital mutilation/cutting (FGM/C) on girls/women’s mental health: a narrative literature review. Journal of Reproductive and Infant Psychology32(5), 469-485. https://doi.org/10.1080/02646838.2014.949641
Najjaran Toussi, H., & Shareh, H. (2019). Changes in the indices of body image concern, sexual self-esteem and sexual body image in females undergoing cosmetic rhinoplasty: a single-group trial. Aesthetic plastic surgery43, 771-779. https://doi.org/10.1007/s00266-019-01336-2
Neumann, C. S., Schmitt, D. S., Carter, R., Embley, I., & Hare, R. D. (2012). Psychopathic traits in females and males across the globe. Behavioral Sciences & the Law, 30(5), 557-574. https://doi.org/10.1002/bsl.2038 (in Persian)
Nobre, P. J. (2010). Psychological determinants of erectile dysfunction: Testing a cognitive–emotional model. The Journal of Sexual Medicine, 7(4), 1429-1437. https://doi.org/10.1111/j.1743-6109.2009.01656.x
Nobre, P. J., & Pinto-Gouveia, J. (2009). Cognitive schemas associated with negative sexual events: A comparison of men and women with and without sexual dysfunction. Archives of Sexual Behavior, 38, 842-851.‌
Obiora, O. L., Maree, J. E., & Nkosi-Mafutha, N. G. (2020). Experiences of young women who underwent female genital mutilation/cutting. Journal of Clinical Nursing, 29(21-22), 4104-4115. https://doi.org/10.1111/jocn.15436
Odo, A. N., Dibia, S. I. C., Nwagu, E. N., Umoke, M., & Umoke, P. C. I. (2020). Towards characterization of Female Genital Mutilation (FGM) in rural Nigeria. African Health Sciences, 20(4), 1968-1978. https://doi.org/10.4314/ahs.v20i4.55
Peixoto, M. M., & Nobre, P. (2017). The activation of incompetence schemas in response to negative sexual events in heterosexual and lesbian women: The moderator role of personality traits and dysfunctional sexual beliefs. The Journal of Sex Research, 54(9), 1188-1196.‌ http://dx.doi.org/10.1080/00224499.2016.1267103
Quinta Gomes, A. L., & Nobre, P. (2012). Early maladaptive schemas and sexual dysfunction in men. Archives of Sexual Behavior, 41, 311-320.‌ http://dx.doi.org/10.1007/s10508-011-9853-y
Reisel, D., & Creighton, S. M. (2015). Long term health consequences of Female Genital Mutilation (FGM). Maturitas, 80(1), 48-51. https://doi.org/10.1016/j.maturitas.2014.10.009
Rymer, J., Wylie, K., Barnes, T., Mander, A., Buckler, H., & Dean, J. (2010). Hypoactive sexual desire disorder. The Obstetrician & Gynaecologist, 12(4), 237-243. https://doi.org/10.1576/toag.12.4.237.27615
Sirocco, T., & Barlow, D. H. (1996). Conceptualizing the cognitive component of sexual arousal: Implications for sexuality research and treatment. In P. Salkovskis (Ed.). Frontiers of cognitive therapy, 419-449. New York: Guilford Press.
Schmidt, N. B., Joiner, T. E., Young, J. E., & Telch, M. J. (1995). The schema questionnaire: Investigation of psychometric properties and the hierarchical structure of a measure of maladaptive schemas. Cognitive Therapy and Research19, 295-321. http://dx.doi.org/10.1007/BF02230402
Thimm, J. C. (2017). Relationships between early maladaptive schemas, mindfulness, self-compassion, and psychological distress. International Journal of Psychology and Psychological Therapy, 17(1), 3-17.‌ (in Persian)
Timurpour, N., Mushtaq Bidakhti, N., & Porschehbaz, A. (2010). The relationship between attachment styles, marital satisfaction and sexual guilt with sexual desire in women. Clinical Psychology, 2(3), 1-14.
Trudel, G., Marchand, A., Ravart, M., Aubin, S., Turgeon, L., & Fortier, P. (2001). The effect of a cognitive-behavioral group treatment program on hypoactive sexual desire in women. Sexual and Relationship Therapy, 16(2), 145-164. https://doi.org/10.1080/14681990120040078
Videler, A. C., van Royen, R. J., Legra, M. J., & Ouwens, M. A. (2020). Positive schemas in schema therapy with older adults: clinical implications and research suggestions. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 48(4), 481-491. https://doi.org/10.1017/S1352465820000077
Waller, G., Shah, R., Ohanian, V., & Elliott, P. (2001). Core beliefs in bulimia nervosa and depression: The discriminant validity of Young's Schema Questionnaire. Behavior Therapy, 32(1), 139-153.‌ http://dx.doi.org/10.1016/S0005-7894(01)80049-6
Wiegel, M., Scepkowski, L. A., & Barlow, D. H. (2007). Cognitive-affective processes in sexual arousal and sexual dysfunction. In Kinsey Institute Conference, 1st, Jul, 2003, Bloomington, IN, US; this work was presented at the aforementioned conference. Indiana University Press
World Health Organization. (2008). Eliminating Female Genital Mutilation. Geneva: World Health Organization; pp. 4, 22–8
World Health Organization. (2011). An update on WHO’s work on female genital mutilation (FGM): Progress report (No. WHO/RHR/11.18). World Health Organization
World Health Organization. (2013). Female Genital Mutilation. Geneva: World Health Organization; February 2013.
World Health Organization. (2020). Female genital mutilation (FGM). Types of FGM. Accessed June 20 https://www.who.int/reproductivehealth/topics/fgm/prevalence/en
Young, J. E. (1999). Cognitive therapy for personality disorders: A schema-focused approach (3rd ed.). Professional Resource Press/Professional Resource Exchange
Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. (2003). Schema Therapy: A Practitioner’s Guide. New York, USA: Guilford Press
Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. (2006). Schema therapy: A practitioner's guide. New York: Guilford Press.
Zargarinejad, F., & Ahmadi, M. (2019). The mediating role of sexual self-schema in the relationship between sexual activity and sexual satisfaction in married female students of Alzahra University and Islamic Azad University of Tehran-South Branch in the winter of 2016. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 25(4), 412-427. (in Persian)