اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روان شناختی و شادکامی فرزندان طلاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری ، گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران .

2 استاد، گروه روان شناسی بالینی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشیار، گروه روان‌شناسی بالینی و عمومی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روان شناختی و شادکامی فرزندان طلاق بود. پژوهش حاضربه شیوه کاربردی و نیمه آزمایشی بوده و طرح آن به صورت پیش آزمون پس‌آزمون همراه با گروه کنترل و پیگیری بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه فرزندان طلاق 13 تا 17 ساله ای بود که به شبکه های اجتماعی اینستاگرام، واتس اپ و تلگرام دسترسی داشتند. تعداد 30 نفر از آن ها به شیوه ی دردسترس انتخاب شد و به طور تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش جایگزین شد.گروه آزمایش به مدت 8 جلسه به شکل گروهی تحت درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد قرار گرفت. ابزارهای مورد استفاده در این مطالعه شامل مقیاس بهزیستی روان شناختی ریف (RSPWB) و پرسشنامه شادکامی آکسفورد (OHI) بود. نتایج تحلیل واریانس مختلط با اندازه گیری مکرر (P<0/01 ) نشانگر افزایش نمرات بهزیستی روان شناختی و شادکامی افراد حاضر در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل بود و نتایج در مرحله پیگیری پایدار باقی مانده بود. بنابراین باتوجه به اثربخشی معنادار درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد پیشنهاد می گردد از این درمان جهت افزایش شادکامی و بهبود بهزیستی روان شناختی فرزندان طلاق استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Acceptance and Commitment Group Therapy on the Psychological well-being and Happiness of Divorce Children

نویسندگان [English]

  • Soroush Zolghadri 1
  • Ahmad Borjali 2
  • Farideh Hoseinsabet 3
1 Department of Psychology, psychology and Educational Science Faculty, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Department of Clinical and General Psychology, psychology and Educational Science Faculty, University of Allameh Tabataba'i, Tehran, Iran.
3 Department of Clinical and General Psychology, psychology and Educational Science Faculty, University of Allameh Tabataba'i, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the effect of Acceptance and Commitment Group Therapy on Psychological Well-Being and Happiness of Divorce Children.This study was a practical and quasi-experimental design with pretest-posttest follow-up and a control group. The statistical population of the study included all 13 to 17 years old divorce children who had access to Instagram, WhatsApp and Telegram social networks. Thirty of them were selected by convenience sampling method and randomly assigned to control and experimental groups. The experimental group underwent Acceptance and Commitment Therapy for 8 sessions. Tools used in this study included the Ryff Psychological Well-Being Scale (RSPWB) and the Oxford Happiness Inventory (OHI). The results of repeated-measures ANOVA (P<0/01 ) showed an increase in psychological well-being and happiness scores of the experimental group compared to the control group. The follow-up results also showed that the effect of treatment lasted over time. Considering the significant efficacy of Acceptance and Commitment Group Therapy, it is recommended that this treatment should be considered as a way to increase Happiness and improve the psychological well-being of Divorce Children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acceptance and Commitment Therapy
  • Psychological Well-being
  • Happiness
  • Divorce