مقایسه اثربخشی گروه درمانی های مبتنی بر پذیرش و تعهد و طرحواره بر سبک مقابله‌ای اجتناب و شاخص توده بدنی در افراد چاق مبتلا به خوردن هیجانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی سلامت، ، گروه روان‌شناسی سلامت، داتشکده علوم پزشکی ، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 استادیار، گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

3 استادیار، گروه روان‌شناسی دانشکده روان‌شناسی ، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

4 استادیار، مرکز تحقیقات مراقبتهای بالینی و ارتقاء سلامت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

5 استاد، پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم، مرکز تحقیقات پیشگیری و درمان چاقی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی گروه درمانی‌های مبتنی بر پذیرش و تعهد و طرحواره بر سبک مقابله-ای اجتناب در افراد چاق و دارای اضافه وزن مبتلا به خوردن هیجانی انجام گردید.
روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های نیمه آزمایشی بود که در آن از طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر کلیه افراد دارای اضافه‌وزن و چاقی بود که از شهریور تا آذر 1399 به مراکز تغذیه زیرنظر وزارت بهداشت جهت درمان مشکلات مرتبط با چاقی خود مراجعه کرده بودند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که درمان‌های گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد و طرحواره درمانی بر سبک مقابله‌ای اجتناب در افراد چاق و دارای اضافه وزن مبتلا به پرخوری هیجانی موثر بوده و باعث کاهش اجتناب گروه‌های آزمایش در مقایسه با گروه کنترل گردیده است.
نتیجه‌گیری: مبتنی بر یافته‌های به دست آمده می‌توان این‌گونه استنباط نمود که گروه درمانی‌های مبتنی بر پذیرش و تعهد و طرح واره درمانی می‌تواند منجر به کاهش استفاده از سبک مقابله‌ای اجتناب در افراد چاق و دارای اضافه وزن مبتلا به خوردن هیجانی گردد.
کلیدواژه‌ها: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، طرحواره درمانی، سبک مقابله‌ای اجتناب، خوردن هیجانی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effectiveness of Group Therapies based on Acceptance and Commitment and Schema on Coping Style Avoidance and Body Mass Index in Obese People with Emotional Eating

نویسندگان [English]

  • Iman Najjar Kakhki 1
  • Maryam Kalhornia Golkar 2
  • Atefeh Nzhadmohammad Nameghi 3
  • Fatemeh Mohammadi Shirmahaleh 4
  • Majid Valizadeh 5
1 Department of Health Psychology, Faculty of Medical sciences Karaj Branch, Islamic Azad university, Karaj, Iran.
2 Department of Psychology, Faculty of Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad university, Karaj, Iran.
3 Department of Psychology, Faculty of Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
4 Clinical Cares and Health Promotion Research Center, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
5 Endocrinology and Metabolism Research Institute, , School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: The aim of this study was to compare the effectiveness of group therapies based on acceptance and commitment and schema on coping-avoidance style in obese and overweight people with emotional eating.
Methods: The present study was a quasi-experimental study in which a pretest-posttest design with a control group. The statistical population of the study included all overweight and obese people who referred to nutrition centers under the Ministry of Health from September to December 2016 to treat their obesity-related problem. Using cluster sampling method and based on entry and exit criteria, a sample of 60 people was selected and randomly assigned to three groups of 20 people (acceptance and commitment therapy,
Results: The results showed that group therapies based on acceptance and commitment and schema therapy were effective on coping style avoidance in obese and overweight people with emotional overeating and reduced avoidance of experimental groups compared to the group has been controlled.
Conclusion: Based on the findings, it can be concluded that group therapy based on acceptance, commitment and schema therapy can reduce the use of coping style avoidance in obese and overweight people.
Keywords: Acceptance and Commitment Therapy, Schema Therapy, Avoidance Coping Style, Emotional Eating

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acceptance and Commitment Therapy
  • Schema Therapy
  • Avoidance Coping Style
  • Emotional Eating